Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

బుధవారం, జూన్ 30, 2021

ఏఁబదిరెండవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


ఏఁబదిరెండవ పద్యము:

చంపకమాల:
ధర సుమనోహరా! మరణ తర్కము కాళియు మల్లరమ్ముగా
నెఱిఁగియు, నో హరీ! మడుఁగు నీఁగియు, నచ్చట మారుతాశితో
దుర మమలోత్తరా! యఱిమి, దుష్టమునౌ మదమార్పి, నృత్యస
ద్వరమిడితే! వెసం బటిమ వర్ధిలఁ దేర్చితె! వ్యక్త! కేశవా! 52

గర్భిత కందము:
సుమనోహరా! మరణ త
ర్కము కాళియు మల్లరమ్ముగా నెఱిఁగియు, నో
యమలోత్తరా! యఱిమి, దు
ష్టమునౌ మదమార్పి, నృత్యసద్వరమిడితే! 52

గర్భిత తేటగీతి:
మరణ తర్కము కాళియు మల్లరమ్ము;
మడుఁగు నీఁగియు, నచ్చట మారుతాశి
నఱిమి, దుష్టమునౌ మదమార్పి, నృత్య
పటిమ వర్ధిలఁ దేర్చితె! వ్యక్త! కేశ! 52


స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

ఏఁబదియొకటవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]

ఏఁబదియొకటవ పద్యము:

చంపకమాల:
హిత ఘన! రాఘవా! భరతుఁడే నిను రాజుగఁ బ్రాప్తిఁ గోర, నీ
హితమడుగన్ వెసన్ నృప మహేంద్ర! కనీయుఁ దృణీకరించి, త్రి
వ్రత! జనపూజితా! పరమ పాద నిషేవిత పాదుకాళి ధ
న్యత నిడితే! హరీ! వర వినమ్రున కిత్తె శుభమ్ముఁ గేశవా! 51

గర్భిత కందము:
ఘన! రాఘవా! భరతుఁడే
నిను రాజుగఁ బ్రాప్తిఁ గోర, నీ హితమడుగన్,
జనపూజితా! పరమ పా
ద నిషేవిత పాదుకాళి ధన్యత నిడితే! 51

గర్భిత తేటగీతి:
భరతుఁడే నిను రాజుగఁ బ్రాప్తిఁ గోర,
నృప మహేంద్ర! కనీయుఁ దృణీకరించి,
పరమ పాద నిషేవిత పాదుకాళి
వర వినమ్రున కిత్తె శుభమ్ముఁ గేశ! 51


స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

మంగళవారం, జూన్ 29, 2021

ఏఁబదియవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


ఏఁబదియవ పద్యము:

చంపకమాల:
వర! కువలేశయా! తుదినిఁ బాండవు లోడఁగ ద్యూతమందునన్,
సరవి ఖలుల్ మద మ్మెసఁగి, సాధ్విని ద్రౌపది నీడ్చి, తెచ్చి, క్ర
మ్మఱ, భవనాశకా! యుఱికి, మానవతిన్ వలు వూడ్చ, నిత్తె నా
గర వసనాల్! హరీ! హిత ప్రకాశక భాగ్యము నీశ! కేశవా! 50

గర్భిత కందము:
కువలేశయా! తుదినిఁ బాం
డవు లోడఁగ ద్యూతమందునన్, సరవి ఖలుల్
భవనాశకా! యుఱికి, మా
నవతిన్ వలు వూడ్చ, నిత్తె నాగర వసనాల్! 50

గర్భిత తేటగీతి:
తుదినిఁ బాండవు లోడఁగ ద్యూతమందు,
నెసఁగి, సాధ్విని ద్రౌపది నీడ్చి, తెచ్చి,
యుఱికి, మానవతిన్ వలు వూడ్చ, నిత్తె
హిత ప్రకాశక భాగ్యము నీశ! కేశ! 50స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

నలుఁబదితొమ్మిదవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నలుఁబదితొమ్మిదవ పద్యము:

చంపకమాల:
మన, రయ మత్తఱి న్నిలను మానియు యాదవు లింద్రపూజ నే
ర్పున, లలి నా దెసం బరఁగ మ్రొక్కిరి గోఽభయ పర్వతమ్ముఁ! గ్రు
మ్మను, హయుఁ డప్డిడన్ జడిని, మాయ యణంగఁగ, శైల మెత్తి, యా
ర్తి నడఁపితే! హరీ! జనులఁ దేర్చితె తుష్టినిఁ జక్రి! కేశవా! 49

గర్భిత కందము:
రయ మత్తఱి న్నిలను మా
నియు యాదవు లింద్రపూజ నేర్పున, లలి నా
హయుఁ డప్డిడన్ జడిని, మా
య యణంగఁగ, శైల మెత్తి, యార్తి నడఁపితే! 49

గర్భిత తేటగీతి:
ఇలను మానియు యాదవు లింద్రపూజఁ,
బరఁగ మ్రొక్కిరి గోఽభయ పర్వతమ్ము!
జడిని మాయ యణంగఁగ, శైల మెత్తి,
జనులఁ దేర్చితె తుష్టినిఁ జక్రి! కేశ! 49స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్

సోమవారం, జూన్ 28, 2021

నలుఁబదియెనిమిదవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయశ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నలుఁబదియెనిమిదవ పద్యము:

చంపకమాల:
చని, గురుబంధులన్ జనుల సంగరమందునఁ జంప జంకఁ, గ
ఱ్ఱినిఁ గనియున్, వెసన్ విరజ! కృష్ణ! మధుద్విష! ప్రేమతోడ న
ర్జును, గురు రూపముం గృపనుఁ జూపి, రమేశ్వర! గీత విన్చి, విం
త నెఱపితే! హరీ! ఘన కృతమ్ము వహింపఁగఁ గాతె! కేశవా! 48

గర్భిత కందము:
గురుబంధులన్ జనుల సం
గర మందునఁ జంప జంకఁ, గఱ్ఱినిఁ గనియున్,
గురు రూపముం గృపనుఁ జూ
పి, రమేశ్వర! గీత విన్చి, వింత నెఱపితే! 48

గర్భిత తేటగీతి:
జనులఁ దద్దురమందునఁ జంప జంక,
విరజ! కృష్ణ! మధుద్విష! ప్రేమతోడఁ,
గృపనుఁ దాల్చి, రమేశ్వర! గీత విన్చి,
ఘన కృతమ్ము వహింపఁగఁ గాతె! కేశ! 48స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

ఆదివారం, జూన్ 27, 2021

నలుఁబదియేడవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నలుఁబదియేడవ పద్యము:

చంపకమాల:
హరి! చెవులందునన్ జననమంది, వరోద్ధతి, శక్తిఁ జూపి, ధీ
వర! చెలఁగ, న్మఱిం దఱుమ బ్రహ్మను, ని న్వడిఁ దానుఁ జేర, శ్రీ
వర! భవదూరువన్ క్షమకుఁ బంపు వహి, న్మధుకైటభాంత్యమున్
జరపితివే! శుభ మ్మొసఁగి, సాఁగితివే! పురుహూతి! కేశవా! 47

గర్భిత కందము:
చెవులందునన్ జననమం
ది, వరోద్ధతి, శక్తిఁ జూపి, ధీవర! చెలఁగన్,
భవదూరువన్ క్షమకుఁ బం
పు వహి, న్మధుకైటభాంత్యమున్ జరపితివే! 47

గర్భిత తేటగీతి:
జననమంది, వరోద్ధతి, శక్తిఁ జూపి,
తఱుమ బ్రహ్మను, ని న్వడిఁ దానుఁ జేర,
క్షమకుఁ బంపు వహి, న్మధుకైటభాంత్య
మొసఁగి, సాఁగితివే! పురుహూతి! కేశ! 47స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

నలుఁబదియాఱవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నలుఁబదియాఱవ పద్యము:

చంపకమాల:
హరి! సడి వించు, నిన్ గనియు, "నల్లుఁడ ర" మ్మనఁ గంసుఁడప్డు క్రూ
ర రవమునన్ నినున్, వెసను మ్రక్కిడి మల్లుర, విక్రమించి, డ
గ్గఱి, నడి కొల్వునన్ జనులుఁ గన్నిడ, మామనుఁ జంపినావె, నీ
వరి సరివై! యిదే ప్రణతి! పావనరూప! వరాంగ! కేశవా! 46

గర్భిత కందము:
సడి వించు, నిన్ గనియు, "న
ల్లుఁడ ర" మ్మనఁ, గంసుఁడప్డు క్రూర రవమునన్,
నడి కొల్వునన్ జనులుఁ గ
న్నిడ మామనుఁ జంపినావె నీ వరి సరివై! 46

గర్భిత తేటగీతి:
కనియు, "నల్లుఁడ ర" మ్మనఁ గంసుఁడప్డు,
వెసను మ్రక్కిడి మల్లుర, విక్రమించి,
జనులుఁ గన్నిడ, మామనుఁ జంపినావె!
ప్రణతి! పావనరూప! వరాంగ! కేశ! 46స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

శనివారం, జూన్ 26, 2021

నలుఁబదియైదవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నలుఁబదియైదవ పద్యము:

చంపకమాల:
హరవినుతోద్గుణా! యతివయైనను, తాటక నంపఁజంపినన్,
సరసగుణా! ధ్రువా! యసుర జాతు, విభీషణు నాదరించినన్,
హరి! దనుజద్విషా! పసరమైనను, మారుతి భక్తి మెచ్చినన్,
స్థిరకృపయే కదా! జన వశీకర! వెల్గితె చక్రి! కేశవా! 45

గర్భిత కందము:
వినుతోద్గుణా! యతివయై
నను, తాటక నంపఁజంపినన్, సరసగుణా!
దనుజద్విషా! పసరమై
నను, మారుతి భక్తి మెచ్చినన్, స్థిరకృపయే! 45

గర్భిత తేటగీతి:
యతివయైనను, తాటక నంపఁజంపి,
యసుర జాతు, విభీషణు నాదరించి,
పసరమైనను, మారుతి భక్తి మెచ్చి,
జన వశీకర! వెల్గితె చక్రి! కేశ! 45స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

నలుఁబదినాలుఁగవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నలుఁబదినాలుఁగవ పద్యము:

చంపకమాల:
స్థితమతి! చేకొనన్ నిను వశీకృతి, సత్యను నెగ్గనీక, కే
రితె తులలో! నిధుల్ తొలుక ఋక్థము వేసిన తూఁగవైతి వో
ద్రుతకృత! భక్తిచేఁ దులసితో సతి రుక్మిణి తూఁచె నిన్ను! శౌ
రి! తనరితే! కడున్ నతులు శ్రీశ! మనోజ్ఞ మనస్క! కేశవా! 44

గర్భిత కందము:
మతి చేకొనన్ నిను వశీ
కృతి, సత్యను నెగ్గనీక కేరితె తులలో!
కృత భక్తిచేఁ దులసితో
సతి రుక్మిణి తూఁచె నిన్ను! శౌరి! తనరితే! 44

గర్భిత తేటగీతి:
నిను వశీకృతి, సత్యయె నెగ్గనీక,
తొలుక ఋక్థము వేసిన తూఁగవైతి!
తులసితో సతి రుక్మిణి తూఁచె నిన్ను!
నతులు శ్రీశ! మనోజ్ఞ మనస్క! కేశ! 44స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

శుక్రవారం, జూన్ 25, 2021

నలుఁబదిమూఁడవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నలుఁబదిమూఁడవ పద్యము:

చంపకమాల:
హిత ఘన! రాఘవా! భృగుకులేశుని చేతఁ బరీక్షనంద, స్తో
త్రిత నృవరా! కడున్ వెసను, ధీరవరాఢ్య! పవిత్రగాత్ర! స
న్నుత! మనుజాధిపా! హరిధనుస్సును నెత్తియు, నల్లెఁ బూన్చి, శూ
ర! తనరితే! భువిం బ్రణతు లందితె! శ్రీరఘురామ! కేశవా! 43

గర్భిత కందము:
ఘన! రాఘవా! భృగుకులే
శుని చేతఁ బరీక్షనంద, స్తోత్రిత నృవరా!
మనుజాధిపా! హరిధను
స్సును నెత్తియు, నల్లెఁ బూన్చి, శూర! తనరితే! 43

గర్భిత తేటగీతి:
భృగుకులేశునిచేతఁ బరీక్షనంద,
వెసను ధీరవరాఢ్య! పవిత్రగాత్ర!
హరిధనుస్సును నెత్తియు, నల్లెఁ బూన్చి,
ప్రణతు లందితె! శ్రీరఘురామ! కేశ! 
43స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

నలుఁబదిరెండవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నలుఁబదిరెండవ పద్యము:

చంపకమాల:
చెలి కిడఁ బుష్పమున్, సఖియ సెప్పెడు కొండెము సత్య పూని, పే
రలుక మెయిం గడున్ వెగడ, నచ్యుత! యొప్పియు, వేల్పుఁజెట్టు నీ
విల వడి నెమ్మితో నడుగ, నింద్రుఁ డసమ్మతి, నాజి నోడి, దో
యిలి నిడెగా! హరీ! యగము నిచ్చెఁగదా! యవనారి! కేశవా! 42

గర్భిత కందము:
ఇడఁ బుష్పమున్, సఖియ సె
ప్పెడు కొండెము సత్య పూని, పేరలుక మెయిన్
వడి నెమ్మితో, నడుగ, నిం
ద్రుఁ డసమ్మతి, నాజి నోడి, దోయిలి నిడెగా! 42

గర్భిత తేటగీతి:
సఖియ సెప్పెడు కొండెము సత్య పూని,
వెగడ, నచ్యుత! యొప్పియు, వేల్పుఁజెట్టు
నడుగ, నింద్రుఁ డసమ్మతి, నాజి నోడి,
యగము నిచ్చెఁగదా! యవనారి! కేశ! 42స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు


గురువారం, జూన్ 24, 2021

నలుఁబదియొకటవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నలుఁబదియొకటవ పద్యము:

చంపకమాల:
హిత మలరార నా శబరి యెంగిలి పండ్లనుఁ జక్క నీయ, గీ
ము తళుకిడన్, వెసం గొనియు, మోదమునం దిని, కూర్మిఁ జూచి, స
న్మతిఁ బులకింతలుం బ్రబల, మంగళరూప! పరమ్మునిత్తె కాం
క్షిత మొదవన్! హరీ! ప్రణతి సేసెద శ్రీరఘురామ! కేశవా! 41

గర్భిత కందము:
అలరార నా శబరి యెం
గిలి పండ్లనుఁ జక్క నీయ, గీము తళుకిడం,
బులకింతలుం బ్రబల, మం
గళరూప! పరమ్మునిత్తె కాంక్షిత మొదవన్! 41

గర్భిత తేటగీతి:
శబరి యెంగిలి పండ్లనుఁ జక్క నీయఁ,
గొనియు, మోదమునం దిని, కూర్మిఁ జూచి,
ప్రబల! మంగళరూప! పరమ్మునిత్తె!
ప్రణతి సేసెద శ్రీరఘురామ! కేశ! 41స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

బుధవారం, జూన్ 23, 2021

నలుఁబదవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నలుఁబదవ పద్యము:

చంపకమాల:
స్మరగురు! ధీమతా! యిడితె సద్గురుదక్షిణ! నేఁగ బిద్దెకున్,
నరకపతిం గనం, బలికె నైతలసద్ముఁడు స్వాగతమ్ములన్,
నెఱిఁ బరికింపఁ, దా నెఱిఁగి నిన్ను, రహింపఁగ నీయ బిడ్డనున్
స్థిరమతియై! వెసం బొసఁగఁ జేసితివే గురుపూజఁ! గేశవా! 40

గర్భిత కందము:
గురు ధీమతా! యిడితె స
ద్గురుదక్షిణ! నేఁగ బిద్దెకున్, నరకపతిన్
బరికింపఁ, దా నెఱిఁగి ని
న్ను, రహింపఁగ నీయ బిడ్డఁనున్ స్థిరమతియై. 40

గర్భిత తేటగీతి:
ఇడితె సద్గురుదక్షిణ! నేఁగ బిద్దెఁ,
బలికె నైతలసద్ముఁడు స్వాగతమ్ము!
నెఱిఁగి నిన్ను, రహింపఁగ నీయ బిడ్డఁ!
బొసఁగఁ జేసితివే గురుపూజఁ! గేశ! 40స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

మంగళవారం, జూన్ 22, 2021

ముప్పదితొమ్మిదవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


ముప్పదితొమ్మిదవ పద్యము:

చంపకమాల:
శని వడి మూర్ఖుఁడై శపథి సాల్వుఁడు, సౌభక సంస్థితుండు మో
దను గినుకన్, వెసం జెలఁగి ద్వారక ముట్టడి సేయ, పోర; రేఁ
గిన వడి, దుష్టుపై స్వక శిఖిన్ విడి, నీ ఘన చక్ర మేసి, వే
దునిమితివే! హరీ! తుదకుఁ దూర్ణమె గూర్చితె తుష్టిఁ గేశవా! 39

గర్భిత కందము:
వడి మూర్ఖుఁడై శపథి సా
ల్వుఁడు, సౌభక సంస్థితుండు మోదను గినుకన్,
వడి, దుష్టుపై స్వక శిఖిన్
విడి, నీ ఘన చక్ర మేసి, వే దునిమితివే! 39

గర్భిత తేటగీతి:
శపథి సాల్వుఁడు, సౌభక సంస్థితుండు
చెలఁగి ద్వారక ముట్టడి సేయ, పోర;
స్వక శిఖిన్ విడి, నీ ఘన చక్ర మేసి,
తుదకుఁ దూర్ణమె గూర్చితె తుష్టిఁ గేశ! 39
స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

సోమవారం, జూన్ 21, 2021

ముప్పదియెనిమిదవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


ముప్పదియెనిమిదవ పద్యము:

చంపకమాల:
అనువరభూతిఁ దా నల గజాసురు గర్భమునందునుండఁ, జు
వ్వన వెలికిం గొనం బ్రమథ వర్గము, శార్ఙ్గధరా! నుతించి, భ
ర్గునిఁ దరలింప నిన్ బరఁగఁ గోర, రయమ్మునఁ బన్ని మాయఁ, ద్ర్య
క్షు నెడపితే! వెసన్ వెడలఁ జోద్య మొనర్చితె! విష్ణు! కేశవా! 38

గర్భిత కందము:
వరభూతిఁ దా నల గజా
సురు గర్భమునందునుండఁ, జువ్వన వెలికిం
దరలింప నిన్ బరఁగఁ గో
ర, రయమ్మునఁ బన్ని మాయఁ, ద్ర్యక్షు నెడపితే! 38

గర్భిత తేటగీతి:
అల గజాసురు గర్భమునందునుండఁ,
బ్రమథ వర్గము, శార్ఙ్గధరా! నుతించి,
పరఁగఁ గోర, రయమ్మునఁ బన్ని మాయ,
వెడలఁ జోద్య మొనర్చితె! విష్ణు! కేశ! 38స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

ఆదివారం, జూన్ 20, 2021

ముప్పదియేడవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]ముప్పదియేడవ పద్యము:

ఉత్పలమాల:
శ్రీ సురసేవ్యుఁడౌ నభవుచే వరమంది, కొనం బరీక్ష భ
స్మాసురుఁ, డోర్మితో శివు దెసన్ గమియింపఁగఁ, జేర నిన్నుఁ, దో
డై, సిరిగేస్తు! నీ వడఁప నాసురు, మోహినివయ్యుఁ జంపి, జో
డై సనితే! హరీ! నతుల నందియు వెల్గితె! నంద! కేశవా! 37

గర్భిత కందము:
సురసేవ్యుఁడౌ నభవుచే
వరమంది, కొనం బరీక్ష భస్మాసురుఁ; డో
సిరిగేస్తు! నీ వడఁప నా
సురు; మోహినివయ్యుఁ జంపి, జోడై సనితే! 37

గర్భిత తేటగీతి:
నభవుచే వరమంది, కొనం బరీక్ష,
శివు దెసన్ గమియింపఁగఁ, జేర నిన్ను;
నడఁప నాసురు, మోహినివయ్యుఁ జంపి,
నతుల నందియు వెల్గితె! నంద! కేశ! 37స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

శనివారం, జూన్ 19, 2021

ముప్పదియాఱవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]ముప్పదియాఱవ పద్యము:

చంపకమాల:
భువి జనులున్ సద స్సరయఁ బూజను సల్పఁగ, నడ్డగించి, చా
వ వదరఁగా, హరీ! క్షమను, వంద దొసంగుల సైఁచి, యంత, స
త్స్తవ! కన నందఱున్, వెడఁగు చైద్యునిఁ, జక్రము వేసి, చంపియున్,
శివ మిడితే! యెదన్ వెలుఁగు శ్రీవర! కన్ము సువీక్షఁ గేశవా! 36

గర్భిత కందము:
జనులున్ సద స్సరయఁ బూ
జను సల్పఁగ, నడ్డగించి, చావ వదరఁగాఁ,
గన నందఱున్, వెడఁగు చై
ద్యునిఁ, జక్రము వేసి, చంపియున్, శివ మిడితే! 36

గర్భిత తేటగీతి:
అరయఁ బూజను సల్పఁగ, నడ్డగించి,
క్షమను, వంద దొసంగుల సైఁచి, యంత,
వెడఁగు చైద్యునిఁ, జక్రము వేసి, చంపి,
వెలుఁగు శ్రీవర! కన్ము సువీక్షఁ గేశ! 36స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

శుక్రవారం, జూన్ 18, 2021

ముప్పదియైదవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


ముప్పదియైదవ పద్యము:

చంపకమాల:
వెస ముని శప్తులై మహిఁ గుబేరుని సూనులు, మద్దులయ్యుఁ బ్రో
వ సరవితోఁ గనన్, విడిచి పాఱఁగ శాపము, వేచియుండియున్,
రస జనియించి, నిన్ జనని, గ్రక్కున ఱోటికిఁ జక్కఁగట్టఁ, గూ
ల్చి, సెలఁగితే! యిఁకన్ వెత హరింపఁగఁజేసితె ప్రీతిఁ, గేశవా! 35

గర్భిత కందము:
ముని శప్తులై మహిఁ గుబే
రుని సూనులు, మద్దులయ్యుఁ, బ్రోవ సరవితో
జనియించి, నిన్ జనని, గ్ర
క్కున ఱోటికిఁ జక్కఁగట్టఁ, గూల్చి, సెలఁగితే! 35

గర్భిత తేటగీతి:
మహిఁ గుబేరుని సూనులు, మద్దులయ్యు,
విడిచి పాఱఁగ శాపము, వేచియుండి,
జనని గ్రక్కున ఱోటికిఁ జక్కఁగట్ట,
వెత హరింపఁగఁజేసితె ప్రీతిఁ గేశ! 35స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

గురువారం, జూన్ 17, 2021

ముప్పదినాలుఁగవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


ముప్పదినాలుఁగవ పద్యము:

చంపకమాల:
పెను ద్రుణుఁ డన్న, దా నిల విభీషణు, లంక బహిష్కరింప, స
న్మన మిడియున్, దనన్, బ్రియత మన్పు మనంగను, ప్రేమ మీఱఁగాఁ
గొని ప్రణిపత్తి, నీ వసురకున్, గుణ మెంచి, సమాదరింతె, గొ
బ్బునఁ గరుణన్ హరీ! నతులు భూధవ! చిద్గుణ! నంద! కేశవా! 34

గర్భిత కందము:
ద్రుణుఁ డన్న, దా నిల విభీ
షణు, లంక బహిష్కరింప, సన్మన మిడియుం
బ్రణిపత్తి, నీ వసురకున్,
గుణ మెంచి, సమాదరింతె, గొబ్బునఁ గరుణన్! 34

గర్భిత తేటగీతి:
ఇల విభీషణు, లంక బహిష్కరింపఁ
బ్రియత మన్పు మనంగను, ప్రేమ మీఱ
నసురకున్, గుణ మెంచి, సమాదరింతె!
నతులు భూధవ! చిద్గుణ! నంద! కేశ! 34స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుమంగళవారం, జూన్ 15, 2021

ముప్పదిమూఁడవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


ముప్పదిమూఁడవ పద్యము:

చంపకమాల:
నిను, ఖలుఁ డజ్ఞుఁడై వదర, నీ వల పౌండ్రకవాసుదేవు నం
తన విఱువన్ హరీ త్వర రణమ్మున బల్మినిఁ దాఁకి, వాని నీ
ఘనదళపమ్ముతో నుఱుమఁగా, నల తేజు నినున్ గమించె న
ల్లన స్మరణన్! నతుల్ మురహరా! గరుడధ్వజ! పూజ్య! కేశవా! 33

గర్భిత కందము:
ఖలుఁ డజ్ఞుఁడై వదర, నీ
వల పౌండ్రకవాసుదేవు నంతన విఱువన్,
దళపమ్ముతో నుఱుమఁగా,
నల తేజు నినున్ గమించె నల్లన స్మరణన్! 33

గర్భిత తేటగీతి:
వదర, నీ వల పౌండ్రకవాసుదేవు,
త్వర రణమ్మున బల్మినిఁ దాఁకి, వాని
నుఱుమఁగా, నల తేజు నినున్ గమించె!
మురహరా! గరుడధ్వజ! పూజ్య! కేశ! 33స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుసోమవారం, జూన్ 14, 2021

ముప్పదిరెండవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

  ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


ముప్పదిరెండవ పద్యము:

చంపకమాల:
అభిశపనమ్ముచే నల యహల్య పడెన్ శిలయై వనాన; రా
మ భజన చేకొనం గడచె, మాపులు ఱేపులు; కాంచ నిన్ను, దు
ర్లభ సుపరీక్షయై, తొరలె రామ, పడం బదధూళి యప్డు! మా
న్య! భవహరా! హరీ! ప్రణతు లచ్యుత! యిమ్ము శుభమ్ము! కేశవా! 32

గర్భిత కందము:
శపనమ్ముచే నల యహ
ల్య పడెన్ శిలయై వనాన; రామ భజనచే
సుపరీక్షయై, తొరలె రా
మ, పడం బదధూళి యప్డు! మాన్య! భవహరా! 32

గర్భిత తేటగీతి:
అల యహల్య పడెన్ శిలయై వనానఁ;
గడచె, మాపులు ఱేపులు; కాంచ నిన్నుఁ,
దొరలె రామ, పడం బదధూళి యప్డు!
ప్రణతు లచ్యుత! యిమ్ము శుభమ్ము! కేశ! 32స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

ఆదివారం, జూన్ 13, 2021

ముప్పదియొకటవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


ముప్పదియొకటవ పద్యము:

చంపకమాల:
ధ్రువ గుణయుక్తయౌ వెలఁది రుక్మిణి, ప్రేమనుఁ బిల్వ నంప, మె
చ్చి, వలచియున్ వెసం బ్రియనుఁ జేరఁగ వచ్చియుఁ, బెండ్లియాడి, గె
ల్తువె రణమం దరిం బఱచి, రుక్మిణిఁ గొంటివె వాసుదేవ! మీ
ఱి వెలిఁగితే! హరీ! నతులు శ్రీవర! కావుమ నన్నుఁ గేశవా! 31

గర్భిత కందము:
గుణయుక్తయౌ వెలఁది రు
క్మిణి, ప్రేమనుఁ బిల్వ నంప, మెచ్చి, వలచియున్,
రణమం దరిం బఱచి, రు
క్మిణిఁ గొంటివె వాసుదేవ! మీఱి వెలిఁగితే! 31

గర్భిత తేటగీతి:
వెలఁది రుక్మిణి, ప్రేమనుఁ బిల్వ నంపఁ,
బ్రియనుఁ జేరఁగ వచ్చియుఁ, బెండ్లియాడి,
పఱచి, రుక్మిణిఁ గొంటివె వాసుదేవ!
నతులు శ్రీవర! కావుమ నన్నుఁ గేశ! 31స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

శనివారం, జూన్ 12, 2021

ముప్పదియవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]ముప్పదియవ పద్యము:

చంపకమాల:
వనిఁ జని, సౌరికై మలసి, వాలిని, భూజము మాటుఁ జంపి, ప్రే
క్షను గరుణన్ వెసం గుదురుగా ఘన నిర్వృతిఁ గూర్పఁజేసి, లి
ప్సను గొని, రాఘవా! నృపుగ సౌరి నొనర్చియు, స్నేహధర్మి! ప్రీ
తిని నిడితే! హరీ! మహిని దిద్ది, వెలింగిన మాన్య కేశవా! 30

గర్భిత కందము:
చని, సౌరికై మలసి, వా
లిని, భూజము మాటుఁ జంపి, ప్రేక్షను గరుణన్
గొని, రాఘవా! నృపుగ సౌ
రి నొనర్చియు, స్నేహధర్మి! ప్రీతిని నిడితే! 30

గర్భిత తేటగీతి:
మలసి, వాలిని, భూజము మాటుఁ జంపి,
కుదురుగా ఘన నిర్వృతిఁ గూర్పఁజేసి,
నృపుగ సౌరి నొనర్చియు, స్నేహధర్మి!
మహిని దిద్ది, వెలింగిన మాన్య! కేశ! 30


స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

శుక్రవారం, జూన్ 11, 2021

ఇరువదితొమ్మిదవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


ఇరువదితొమ్మిదవ పద్యము:

చంపకమాల:
కడు వెత నున్న యా ధ్రువుఁడు గాఢ తపస్సునఁ దోఁగియు న్నటన్
వడిఁ దనుపన్, హరీ! యతని భారముఁ దీర్చియు, నార్తిఁ ద్రుంప, దం
దడి, యతి! వానికిన్ ధ్రువ పద మ్మతి హర్షముతోడ నిత్తె య
య్యెడ వరదా! నతుల్! వడిగ నిట్టులె యిమ్ము శుభమ్ముఁ గేశవా! 29

గర్భిత కందము:
వెత నున్న యా ధ్రువుఁడు గా
ఢ తపస్సునఁ దోఁగియు న్నటన్ వడిఁ దనుపన్,
యతి! వానికిన్ ధ్రువ పద
మ్మతి హర్షముతోడ నిత్తె, యయ్యెడ వరదా! 29

గర్భిత తేటగీతి:
ధ్రువుఁడు గాఢ తపస్సునఁ దోఁగియున్న,
నతని భారముఁ దీర్చియు, నార్తిఁ ద్రుంప,
ధ్రువ పద మ్మతి హర్షముతోడ నిత్తె!
వడిగ నిట్టులె యిమ్ము శుభమ్ముఁ గేశ! 29స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు


శనివారం, జూన్ 05, 2021

ఇరువదియెనిమిదవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]

ఇరువదియెనిమిదవ పద్యము:

చంపకమాల:
ననుపిదె! భక్తిచేఁ బరఁగ నారదుఁడే తన పూర్వపుణ్య ప్రా
ప్తిని స్మరణన్ భళా! ద్రుతగతిం గని భక్తిఁ, ద్రిలోకగామి, ప్రా
పునుఁ గొనియున్ హరీ! మిగులఁ బోన్, ద్రిదివమ్ములు మేల్మినొందెఁ; దె
ల్విని వెలిఁగెన్! వెసన్ వఱల, శ్రీధర! మా కిడు భక్తిఁ గేశవా! 28

గర్భిత కందము:
ఇదె భక్తిచేఁ బరఁగ నా
రదుఁడే తన పూర్వపుణ్య ప్రాప్తిని స్మరణన్
గొనియున్ హరీ! మిగులఁ బోన్,
ద్రిదివమ్ములు మేల్మినొందెఁ; దెల్విని వెలిఁగెన్! 28

గర్భిత తేటగీతి:
పరఁగ నారదుఁడే తన పూర్వపుణ్య
ద్రుతగతిం గని భక్తిఁ, ద్రిలోకగామి,
మిగులఁ బోన్, ద్రిదివమ్ములు మేల్మినొందె!
వఱల, శ్రీధర! మా కిడు భక్తిఁ గేశ! 28స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

శుక్రవారం, జూన్ 04, 2021

ఇరువదియేడవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]

ఇరువదియేడవ పద్యము:

చంపకమాల:
భ్రమఁ గొని ప్రేమనున్ గుహుఁడు, రాముని యంఘ్రులఁ గోరి కడ్గె, మో
దము మెయినిం, "బదిం గణముఁ దాల్చియు, ఱాయియె కాంతయయ్యెఁ! బా
దముఁ జని, యోడపై నునుప, దబ్బున నేమగునో?"యటంచుఁ, బోన్
దమి, వెసఁ దాన్! హరీ! గుహు నెడందనుఁ జేర్పవె కూర్మిఁ గేశవా! 27

గర్భిత కందము:
కొని ప్రేమనున్ గుహుఁడు రా
ముని యంఘ్రులఁ గోరి కడ్గె, మోదము మెయినిం
జని, యోడపై నునుప, ద
బ్బున నేమగునో?"యటంచుఁ, బోన్ దమి, వెసఁ దాన్! 27

గర్భిత తేటగీతి:
గుహుఁడు రాముని యంఘ్రులఁ గోరి కడ్గెఁ,
"గణముఁ దాల్చియు, ఱాయియె కాంతయయ్యె!
నునుప, దబ్బున నేమగునో?"యటంచుఁ!
గుహు నెడందనుఁ జేర్పవె కూర్మిఁ గేశ! 27
స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు


గురువారం, జూన్ 03, 2021

ఇరువదియాఱవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]

ఇరువదియాఱవ పద్యము:

చంపకమాల:
నిను స్మరియించుచుం దనరు నీ వర భక్తుఁడు దంతినేత, ప
ట్టిన మకరిన్, వెసన్ సమితి డీకొని పోరఁగ శక్తిమాలియున్
నినుఁ ద్వరఁ బ్రార్థనం బిలువ, నీ వురు చక్రము వేసి, చంపి, యో
మిన వరదా! హరీ! యిడితె మెప్పుగ నిర్వృతి నీశ! కేశవా! 26

గర్భిత కందము:
స్మరియించుచుం దనరు నీ
వర భక్తుఁడు దంతినేత, పట్టిన మకరిన్;
ద్వరఁ బ్రార్థనం బిలువ, నీ
వురు చక్రము వేసి, చంపి, యోమిన వరదా! 26

గర్భిత తేటగీతి:
తనరు నీ వర భక్తుఁడు దంతినేత,
సమితి డీకొని పోరఁగ శక్తిమాలి,
పిలువ, నీ వురు చక్రము వేసి, చంపి,
యిడితె మెప్పుగ నిర్వృతి నీశ! కేశ! 26స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

బుధవారం, జూన్ 02, 2021

ఇరువదియైదవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]

ఇరువదియైదవ పద్యము:

చంపకమాల:
"హరి! విను!" మంచు, వే వినమి తాత్మనివేదన భీష్ముఁడిచ్చి, తా
శర శయుఁడై ప్రభూ! యపుడు సర్వము నీ కతఁ డప్పగించియున్,
సరి ఘన దైవమౌ నిను సహస్ర నమమ్ముల నెమ్మిఁ బిల్చె; స
త్పరముఁ గొనెన్ గదా వెసను! తార్క్ష్య! పరాత్పర! విష్ణు! కేశవా! 25

గర్భిత కందము:
విను మంచు, వే వినమి తా
త్మనివేదన భీష్ముఁడిచ్చి, తా శర శయుఁడై
ఘన దైవమౌ నిను సహ
స్ర నమమ్ముల నెమ్మిఁ బిల్చె; సత్పరముఁ గొనెన్! 25

గర్భిత తేటగీతి:
వినమి తాత్మనివేదన భీష్ముఁడిచ్చి,
యపుడు సర్వము నీ కతఁ డప్పగించి,
నిను సహస్ర నమమ్ముల నెమ్మిఁ బిల్చె
వెసను! తార్క్ష్య! పరాత్పర! విష్ణు! కేశ! 25స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

మంగళవారం, జూన్ 01, 2021

ఇరువదినాలుఁగవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]

ఇరువదినాలుఁగవ పద్యము:

ఉత్పలమాల:
ఏ దడి లేనిదౌ బగితి, నెప్పడుచున్ మునుఁ బాడి పాడి, ప్ర
హ్లాదుఁడు తా, నినున్ భజనలన్ నుతియించుచు, వప్త తిట్టు, లె
న్నో దుడుకున్ వెతల్ వడుచు, నోరిడి నిన్ బిలువండు! వత్తె యీ
వై దయతో, వెసన్ నృహరివై, నృపుఁ జంపితె నిష్ఠఁ గేశవా! 24

గర్భిత కందము:
దడి లేనిదౌ బగితి, నె
ప్పడుచున్ మునుఁ బాడిపాడి, ప్రహ్లాదుఁడు తా
దుడుకున్ వెతల్ వడుచు, నో
రిడి నిన్ బిలువండు! వత్తె యీవై దయతో! 24

గర్భిత తేటగీతి:
బగితి నెప్పడుచున్ మునుఁ బాడి పాడి,
భజనలన్ నుతియించుచు, వప్త తిట్టు
వడుచు, నోరిడి నిన్ బిలువండు! వత్తె
నృహరివై! నృపుఁ జంపితె! నిష్ఠఁ గేశ! 24స్వస్తి
'మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు


ఇరువదిమూఁడవ పద్యము: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]

ఇరువదిమూఁడవ పద్యము:

చంపకమాల:
వర వసుషేణ! విన్! బరఁగ వాయుసుతుండు సుభక్తుఁడయ్యు, ను
ర్వర సుతకై, హరీ! వెడలి, పార్థివి జాడను వీక్షసేసియున్,
దొర విసు వేదియుం, గపిరథుండు "సెబా" సనఁ, గాంత గుర్తులు
న్విరియ నిడెన్! నినున్ దెలిపి, నీ పదసేవ గడించెఁ! గేశవా! 23

గర్భిత కందము:
వసుషేణ! విన్! బరఁగ వా
యుసుతుండు సుభక్తుఁడయ్యు, నుర్వర సుతకై,
విసు వేదియుం, గపిరథుం
డు "సెబా" సనఁ, గాంత గుర్తులు న్విరియ నిడెన్! 23

గర్భిత తేటగీతి:
పరఁగ వాయుసుతుండు సుభక్తుఁడయ్యు,
వెడలి, పార్థివి జాడను వీక్షసేసి,
కపిరథుండు "సెబా" సనఁ, గాంత గుర్తు
దెలిపి, నీ పదసేవ గడించెఁ! గేశ! 23స్వస్తి
'మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు