Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 18, 2016

సమస్య: తన ప్రాణమ్మును హరించె స్తన్యం బీయన్

image of sri krishna killed pootana కోసం చిత్ర ఫలితం
సమస్య: తన ప్రాణమ్మును హరించె స్తన్యం బీయన్

వనజోదరుఁ డా కృష్ణుఁడు
ఘనముగఁ జనుఁబాలు ద్రావఁగాఁ బూని వెసన్
దనుజ వనిత యగు నా పూ
తన ప్రాణమ్మును హరించె స్తన్యం బీయన్!


స్వస్తి


బుధవారం, సెప్టెంబర్ 14, 2016

కవయిత్రి మొల్ల

image of poet molla కోసం చిత్ర ఫలితం


శ్రీరాముని చరితమునుం
దా రంజిల్లుచు రచించె ధర విలసిల్లన్!
బేరిమిఁ గవీశు లందఱ
మీఱిన సంతసమునఁ దేల్చి మెప్పులు గొనియెన్!!


కుమ్మరి కులమునఁ బుట్టియుఁ
గ్రమ్మఱి రఘురాము నెడలఁ గదలని భక్తిన్
గమ్మని రామాయణమునుఁ
గిమ్మని పరులెంచకుండఁ గెరలి రచించెన్!


గోపవరపు శివభక్తుని
పాపగ జన్మించి, రామభక్తి మనమునన్
జేఁపఁగ, నమృతపు ధారలఁ
దాపముఁ బోఁగొట్టు రచనఁ దా నిడి, మురిసెన్!


మల్లెల పరిమళ మిచ్చియు
నెల్లఱ హృదయముల భక్తి నెంతయు నిండన్
సల్లలిత పద సుమమ్ముల
నల్లెను రామాయణకథ నందఱు మెచ్చన్!


ఏ విద్యఁ దాను నెఱుఁగక
భావించుచు మదిని రామభద్రుని నెపుడున్
దా వనితయు నయ్యును నెద
లో వఱలెడు లలిత కథను లోకమున కిడెన్!


అహరహము లలిత పదములు
సహజ కవిత్వమయి మొల్ల స్వాంతమున వెసన్
విహరించుచుండ, ఘనుఁడగు
మహనీయ గుణాభిరాము మహిమ వెలార్చెన్!


ధనమాశింపక; రాజుల
కును నంకిత మీయక; తన కోమల కవితన్
దనివినిఁ బొందుచు శ్రీ రా
మున కిడెనయ యాతుకూరి మొల్లయె భక్తిన్!


ఆ రాముఁడె చెప్పింపఁగ
నీ రామాయణము వ్రాసి యీ జనములకున్
సారపు మోక్షము నిడ సం
సారమ్మున రామనామ సారముఁ బంచెన్!


శ్రీకంఠ మల్లికార్జునుఁ
డే కృపఁ గవితా వరము నిడెను! శ్రీ రాముం
డే కమనీయ కథామృత
మే కురిపింపంగఁ జేసె మేనుప్పొంగన్!


శ్రీ వాల్మీకపుఁ గథలును
నీ వసుధను వినఁగవచ్చు నితరపు గాథల్
కావలసిన రీతిఁ గొనియు
నీ విధి కృతి నిడిన మొల్ల కిడుదు నమమ్ముల్!!


స్వస్తి


ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 11, 2016

సుమధురగాయని...ఎం. ఎస్. సుబ్బలక్ష్మి!గొంతు డాఁగిన యమృతమ్ముఁ గుఱియఁజేసి,
పండితులఁ బామరులఁ దేల్చె స్వర్గమందు;
మధురయినఁ బుట్టి, వెలిఁగిన మణియునైన
సుప్రభాతంపు వీణియ సుబ్బలక్ష్మి! 1

పలుకఁగ మధురై షణ్ముఖ వడివు సుబ్బ
లక్ష్మి, మల్లియలు విరిసి రమణఁ గూర్చుఁ;
బాడుచోఁ దేనియలు జాలువారుచుండు;
నామె దివినుండి దిగివచ్చెననుట నిజము! 2

భారతీయతకే తాను ప్రతినిధియయ!
యొంటిపైఁ బట్టుచీరయు నుండ; నుదుట
నెఱ్ఱనౌ కుంకుమపుబొట్టు నిలిచియుండ;
చేతులకు నిండ గాజులు చిందులాడ; 3

కండ్లనిండుగ కాటుక ఘనత నిడఁగఁ;
గొప్పునిండుగ మల్లెలఁ గూర్చి, చేతఁ
దంబురఁ గొని సంగీత సదస్సునందుఁ
బాట పాడ నారంభింపఁ బలువిధములఁ 4

బదికి మించిన భాషల వఱలుఁ గృతులుఁ,
గీర్తనలును, శాస్త్రీయ సంగీత, లలిత
పదములును, భజనలు, జానపదముల నిఁక
నామె పాడుచో నగుపించు నమ్మవారె!! 5

శ్రోత లా గాన లహరిలోఁ జొక్కి, సోలి,
తలలనూఁచియు, మెత్తురు తఱచి తఱచి!
సుబ్బలక్ష్మియే యున్నచో సురలకు సుధ
యబ్బకయె, గానసుధయె లభ్యమ్మగునయ!! 6

దేశమున, విదేశాలలో దివ్యమైన
గానసుధలఁ బంచియుఁ దాను ఘనముగాను
భరతదేశంపుఁ గీర్తిఁ బ్రపంచమందుఁ
జాటి, పఱచె సంగీతంపు ఝరుల గములు !! 7

అటులె చలనచిత్రాలలో నతులితమగు
పాత్రలెన్నియో పోషించి, ప్రతిభఁ జూపి,
యెన్నియో పురస్కారాల, నెన్నొ బహుమ
తులఁ, బ్రతిష్ఠల నంది వెల్గులఁ గనెనయ! 8

సుప్రభాతాలు, గీతాలు, సుందరమగు
దేవతా స్తోత్రములు, పెక్కు దివ్యమైన
కృతులు సంగీత ఝరులునై కెరలి జనుల
మదిని నానంద లోకాలఁ గదలఁ జేయు!! 9

ఈ ప్రపంచమ్ము నిలుచును నెంత దనుక,
నంత దాఁక నిలిచియుండు నామె గాన
సుధలు, కీర్తులు, బిరుదు! లీ విధముగాను
స్వర్గమందునుఁ దానెయై వఱలుచుండు!! 10


స్వస్తి

గురువారం, సెప్టెంబర్ 08, 2016

గురు యోగ్యత

line art images sarvepalli radhakrishna కోసం చిత్ర ఫలితం

అజ్ఞత యనెడి చీఁకట్ల నన్ని తనదు
జ్ఞాన దీపమ్ముచేఁ బాఱఁ జఱచుచుఁ దన
విద్యనంతయు నందించి వెలుఁగఁజేయు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 1

ప్రేమతో విద్య నేర్పియు, వినయ మిచ్చి,
స్నేహశీలియై, లోకానఁ జెడును దెలిపి,
బాలకుల మేలుఁ గోరుచు, బ్రతుక నేర్పు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 2

పుస్తకమ్మునఁ గల విద్య మస్తకమున
కెక్కున ట్లుదాహరణాల నెన్నియేనిఁ
జూపి, విసుఁగుఁ జెందక తానె సులువు నేర్పు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 3

విద్య నేర్పుచుఁ, బిల్లలన్ బిడ్డలుగను
భావనము సేసి, కోపమ్ము వదలి, యెపుడు
ప్రేమతో బోధనము సేయు ప్రియతముఁడగు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 4

నిత్య పుస్తక పఠనమ్ము నెంచి, జ్ఞాన
దానమునుఁ జేయునట్టి విద్యార్థి యగుచు
వఱలి తా మిన్నయై వెల్గుఁ బంచుచుండు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 5

సమయపాలనఁ బాటించి, చక్కనైన
బోధనము సేసి, విద్యార్థి ముఖమునందు
వింత కాంతులఁ జిలికించి, సంతసించు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 6

సద్గుణమ్ముల రాశియై, సహజమైన
వాక్చమత్కృతిచే నెప్డు బాలలకును
మార్గదర్శియై వర్తించి, మంచి నొసఁగు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 7

తల్లి వలె లాలనము సేసి, తండ్రి వలెనుఁ
గష్టములఁ బాపి, వైద్యుని కరణినిఁ దగఁ
జెడు తలఁపులను రోగాల వెడలఁ జేయు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 8

మంచి మార్గాన నడచుచు, మదిని నెపుడు
ద్వేషమునుఁ బొందక, విషమ స్థితులయందు
నేర్పుగాఁ బరిష్కారంపుఁ గూర్పుసేయు
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 9

పెద్దలకు గౌరవమ్మిడి, పిన్నల యెడ
వత్సలతఁ జూపి, యధికార వర్గము నెడ
వినయ వర్తనచే మెప్పుఁ బెల్లుగఁ గొను
నతఁడె గురు పదమ్మునకు యోగ్యతనుఁ బొందు! 10

స్వస్తి