Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

ఆదివారం, జూన్ 29, 2014

సమస్య: ఱవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని

తేది: జూన్ 25, 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణం శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణముస్వర్గలోకమందు సవ్యసాచినిఁ గని,
యూర్వశి మరులు గొనె! నోపలేక,
ఱవిక విప్పి, డాసె, రమణి "యతి నిరీక్ష
ణమ్ము వలవదోయి! రమ్మ"టంచు!

సోమవారం, జూన్ 23, 2014

సమస్య: మారణహోమమ్ము కూర్చు మహిలో శాంతిన్

తేది: జూన్ 22, 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణం శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము

దారుణ పరరాజ్యార్జక
మారణహోమమ్ము కూర్చు మహిలో శాంతిన్!
గోరి కళింగుల భువికై
పోరి, యశోకుండు శాంతిఁ బొందెఁ గదయ్యా!

శనివారం, జూన్ 21, 2014

సమస్య: పాలు త్యజించి నీరమునుఁ బాన మొనర్చును హంస లెప్పుడున్

తేది: జూన్ 21, 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణం శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము


వేలుపు గొప్ప యిద్దె! సుకవీశుల కిద్దియె సద్విశిష్టమౌ
కీలకమైన యంశమయ కేవల నీరము శేషమౌనటుల్
గ్రోలఁగ నెంచుచుంట! సుమ కోమల చంచువుచేతఁ ద్రావఁగన్
బాలు, త్యజించి నీరమునుఁ, బాన మొనర్చును హంస లెప్పుడున్!


శుక్రవారం, జూన్ 20, 2014

సమస్య: కాకి కాకి కాక కేకి యగునె?

తేది: జూన్ 20, 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణం శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా రెండు పూరణములు


కేకి నాట్య మాడి క్రేంకారమునుఁ జేయు
జ్ఞాని, యోగ విద్య గలుగు పక్షి!
కాన, యోగ్య రహిత కాకముం బోల్పఁగాఁ
గాకి కాకి కాక కేకి యగునె? (1)


జగతి యోగ్యపక్షి షట్చక్ర కుండలీ
జ్ఞాని కేకిఁ బోల్పఁ గాకి కెట్టి
గుణము లేవి లేవు! గుఱుతు సేసియుఁ జూడఁ
గాకి కాకి కాక కేకి యగునె? (2)

బుధవారం, జూన్ 18, 2014

సమస్య: అక్కా రమ్మనుచు మగఁడు నాలిం బిలిచెన్

ఒకనాటి ఉపాధ్యాయ వృత్త్యంతర శిక్షణా కార్యక్రమంలో ఒక ఉపాధ్యాయ మిత్రుడు ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణము

(వేసవిలో నీళ్ళ కష్టా లనుభవిస్తున్న సమ్మక్క అనే గృహిణి...కొళాయి వద్దకు వెళ్ళి నీళ్ళు తేబోగా...ఆమె భర్త...పెద్ద లైనులో చాలా సేపు అవుతుందేమో నని తలచి, వాళ్ళకు ఏదో విధంగా నచ్చజెప్పి  తొందరగా రమ్మని నర్మగర్భంగా పలుకుతున్న సందర్భము)

చుక్కయు నీరము లేకయుఁ
జక్కంగఁ గొళాయిఁ జేరి జలముం దేఁ బోన్
"జుక్కలు మొలువకమును స
మ్మక్కా ర"మ్మనుచు మగఁడు నాలిం బిలిచెన్!

మంగళవారం, జూన్ 17, 2014

సమస్య: రాముఁడు రావణుని మెచ్చి రాజ్య మ్మొసఁగెన్

తేది: జూన్ 17, 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణం శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము


నీమమునఁ దపముఁ జేయఁగ
సోమాభరణుం డజుండు శుద్ధమనోజ్ఞుం
డౌ మైనాకీ హృదయా
రాముఁడు రావణుని మెచ్చి రాజ్యమ్మొసఁగెన్!

సోమవారం, జూన్ 16, 2014

సమస్య: కర్ణుఁ డెద్దు నెక్కి కంసుఁ జంపె

తేది: జూన్ 16, 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణం శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము
దండి సహజ కవచ కుండలుం డెవఁడోయి?
హరుఁడు దేనినెక్కి తిరుగునోయి?
కృష్ణుఁ డెవనిఁ జంపి కెరలి రాజిలెనోయి?
కర్ణుఁ, డెద్దు నెక్కి, కంసుఁ జంపె!


శనివారం, జూన్ 14, 2014

సమస్య: నారినిఁ బెండ్లాడువాఁడు నవ్వులపాలౌ

దివి: జూన్ 14,2014 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణంలో ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము


తోరమ్ముగ దానములను
గోరిన రీతిగ నిడి, వెసఁ గూరిమిఁ బంచన్
గోరెడి గుణియై, యొక పిసి
నారినిఁ బెండ్లాడువాఁడు నవ్వులపాలౌ!బుధవారం, జూన్ 11, 2014

సమస్య: సాహితీసంపదకు విభజనము గలదె?

తేది: జూన్ 02, 2014 నాటి శంకరాభరణములోని సమస్యాపూరణము శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము


ధనము భూములు వస్తువుల్ పెనఁగి పెనఁగి
విభజనము సేయవచ్చును వేగిరముగ!
మనమునందున నిబిడమై తనరునట్టి
సాహితీసంపదకు విభజనము గలదె?

మంగళవారం, జూన్ 10, 2014

సమస్య: తల్లిదండ్రులఁ దిట్టుటే ధర్మమగును

తేది: జూన్ 01, 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణం శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము


సంఘమునఁ జీడపురువై విషమ్ముఁ గ్రక్కు
దుష్ట దుర్మార్గవర్తను, నష్టకరుని
యాగడమ్ముల సరిచేయనట్టి యతని
తల్లిదండ్రులఁ దిట్టుటే ధర్మమగును!

సోమవారం, జూన్ 09, 2014

సమస్య: తమిళకవి యల్లసాని పెద్దనకు నతులు

తేది: మే 12, 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణం శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము

ఆంధ్రకవితాపితామహుఁ డల్లసాని
పెద్దనకవీంధ్రుఁ డొసఁగిన విద్దెలున్న
మనుచరిత్రమ్ముఁ జదివి, చేసెనఁట యొక్క
తమిళకవి, యల్లసాని పెద్దనకు నతులు!

గురువారం, జూన్ 05, 2014

సమస్య: పండు మంచిది తినఁ బనికి రాదు

తేది: మే 11, 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణం శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము


లక్కబొమ్మలందు నొక్క మామిడిపండు
బొమ్మఁ గాంచి యొక్కఁ డిమ్ముగఁ గొనె!
దీని నతని సుతుఁడుఁ దినఁ బోవ, ననెఁ దండ్రి
"పండు మంచిది; తినఁ బనికి రాదు!"

బుధవారం, జూన్ 04, 2014

పద్య రచన: జోలపాట (శ్రీరామస్తుతి)

తేది: మే 11. 2014 నాటి శంకరాభరణంలోని పద్యరచన శీర్శ్జికన ఈయబడిన "జోలపాట" అంశమునకు నేను రాసిన పద్యముజోజో సూర్య కుల ప్రదీప విభవా! జోజో ఘనాభాజిరా!
జోజో కౌశిక యజ్ఞ రక్షణ పరా! జోజో హరేష్వాసభిత్!
జోజో రావణ కుంభకర్ణ హననా! జోజో నిలింపావనా!
జోజో రామమహీశ! చంద్రవదనా! జోజో మహీజాపతీ!

(భావం: సూర్యవంశమునకు దీప్తిని, వైభవమునుఁ గలిగించినవాఁడా; మేఘమునుబోలు శరీకాంతిగలవాఁడా; కౌశికుని యజ్ఞమును గాఁచినవాఁడా; [హర+ఇష్వాస-భిత్] శివధనువును  ద్రుంచినవాఁడా; రావణకుంభకర్ణాదులను హతమార్చినవాఁడా; దేవతలను గాఁచినవాఁడా; రామభూపాలా; చంద్రునివంటి ముఖముగలవాఁడా; భూపుత్రి సీతకుఁ బతియైనవాఁడా నీకు జోలలు!)

సోమవారం, జూన్ 02, 2014

సమస్య: రామునకు సీతసోదరి (ఛందోగోపనము)

తేది: అక్టోబర్ 25, 2012 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణము శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము

(ఇచ్చిన సమస్య ఛందోగోపనము...అనఁగా ఏ పద్యమో తెలుపకుండా ఈయఁబడినది...దీనిని నేను కందపద్యమున నిమిడ్చి పూరణము సేసితిని)


వనవాసానంతరము సీతారామలక్ష్మణుల పునరాగమనమునకై వేచియుండిన మాండవీభరతులు మాతృసమేతముగా ఎదురేఁగి స్వాగతించుచున్న సందర్భము...

కం.
రామాంకిత రాజ్యమ్మును
రామయ్యనె యేలుమంచు బ్రతిమాలుచు నా
రామునకు సీతసోదరి
యౌ మాండవి భరతసహితయై ప్రణతులిడెన్!

ఆదివారం, జూన్ 01, 2014

సమస్య: పండుగ లివి వచ్చు దండుగలకు

తేది: అక్టోబర్ 24, 2012 నాటి శంకరాభరణంలోని సమస్యాపూరణం శీర్షికన ఈయబడిన సమస్యకు నా పూరణము

(సమస్యగా ఈయబడిన ఆటవెలది పద్యపాదమును తేటగీతి పద్యములో నిమిడించనైనది)

తే.గీ.
ధనము వ్యయమైన నేమాయె? దక్కు సుఖము!
దండి పండుగ లివి వచ్చు దండుగల క
నుటయ తప్పు! సంస్కృతిని ప్రస్ఫుటముఁ జేయు
సకల సంతోషదమ్ము లుత్సవములు గద!!