Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

శుక్రవారం, మే 14, 2021

04వ పద్యం: శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


నాలుఁగవ పద్యము:

చంపకమాల:
విను, కమలాక్ష! నా శతక భేదము; నుత్పల చంపకాల క
డ్పునఁ దెలియన్ గడున్ సులువు; పొల్పగు పద్యముఁ సొచ్చియుండుఁ జ
క్కన; నమృతేశయా! యవియ, కందము గీతము; లందుకొమ్మ; దా
సునిఁ గనుమా! వెసన్ దయనుఁ జూపుమ వ్రాయఁగఁ! దార్క్ష్య! కేశవా! 4

గర్భిత కందము:
కమలాక్ష! నా శతక భే
దము నుత్పల చంపకాల కడ్పునఁ దెలియ,
న్నమృతేశయా! యవియ, కం
దము గీతము; లందుకొమ్మ! దాసునిఁ గనుమా! 4

గర్భిత తేటగీతి:
శతక భేదము నుత్పల చంపకాల,
సులువు పొల్పగు పద్యముఁ సొచ్చియుండు!
నవియ, కందము గీతము; లందుకొమ్మ!
దయనుఁ జూపుమ వ్రాయఁగఁ! దార్క్ష్య! కేశ! 4


స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము! [గర్భకవిత్వము]

  ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

దస్త్రం:Portrait of Tikkana.JPG - వికీపీడియా


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము!
[గర్భకవిత్వము]


మూఁడవ పద్యము:

చంపకమాల:
కనఁ దెలుఁగుం గవుల్ దిరముగా నిల నన్నయ తిక్కయజ్వ యె
ఱ్ఱనలు గడున్ వెసన్ వెలుఁగులన్ విరచించిరి వేనవేలు! గ్ర
న్నన వెలుఁ గిచ్చియున్, జనిరి; నవ్యుల కైతకుఁ జక్కిఁ జూపి, ప్రొ
ద్దను త్రయమై! సదా, నతి శతమ్ములు వారికి! నంద! కేశవా! 3

గర్భిత కందము:
దెలుఁగుం గవుల్ దిరముగా
నిల నన్నయ తిక్కయజ్వ యెఱ్ఱనలు గడున్
వెలుఁ గిచ్చియున్, జనిరి, న|
వ్యుల కైతకుఁ జక్కిఁ జూపి, ప్రొ ద్దను త్రయమై! 3

గర్భిత తేటగీతి:
తిరముగా నిల నన్నయ తిక్కయజ్వ
వెలుఁగులన్ విరచించిరి వేనవేలు!
చనిరి నవ్యుల కైతకుఁ జక్కిఁ జూపి!
నతి శతమ్ములు వారికి! నంద! కేశ! 3స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుబుధవారం, మే 12, 2021

శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము [గర్భకవిత్వము]

 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము
[గర్భకవిత్వము]


రెండవ పద్యము:
చంపకమాల:
ధర సుకృతిన్, హరిన్, మిగుల ధార్మికు, శౌరిని మిన్నఁ జేసి, మే
దుర యశులై, కడున్ జన హృదుల్ వెలయంగఁ బ్రశస్తిఁ గన్న, స
ద్వర సుకవీశులౌ, గురులు వాల్మికి వ్యాసులకున్ నమింతు, శ్రీ
శ్వర కరుణన్, మహిన్ శతక సత్వరతన్ గనఁ, జక్రి! కేశవా! 2

గర్భిత కందము:
సుకృతిన్ హరిన్, మిగుల ధా
ర్మికు, శౌరిని మిన్నఁ జేసి, మేదుర యశులై,
సుకవీశులౌ, గురులు వా
ల్మికి వ్యాసులకున్ నమింతు, శ్రీశ్వర కరుణన్! 2

గర్భిత తేటగీతి:
మిగుల ధార్మికు, శౌరిని మిన్నఁ జేసి,
జన హృదుల్ వెలయంగఁ బ్రశస్తిఁ గన్న,
గురులు వాల్మికి వ్యాసులకున్ నమింతు,
శతక సత్వరతన్ గనఁ, జక్రి! కేశ! 2స్వస్తి
'మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు


మంగళవారం, మే 11, 2021

శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము! [గర్భకవిత్వము]

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


శ్రీ కేశవ కంద గీత గర్భ చంపకోత్పల శతకము!
[గర్భకవిత్వము]ఉత్పలమాల:
శ్రీపతి! ప్రాణదా! వరద! చిద్గతిదా! మధువైరి! శౌరి! గ
ర్వాపహరా! హరీ! విమత భంజన! పావన! విశ్వరూప! ధ
ర్మీ! పతితావనా! హితవరీ! నత బ్రహ్మమహేశముఖ్య! నా
గోపశయా! వెసన్ నెనరుఁ గూర్చియుఁ గావుమ, నిత్య! కేశవా! 1

గర్భిత కందము:
పతి! ప్రాణదా! వరద! చి
ద్గతిదా! మధువైరి! శౌరి! గర్వాపహరా!
పతితావనా! హితవరీ!
నత బ్రహ్మమహేశముఖ్య! నాగోపశయా! 1

గర్భిత తేటగీతి:
వరద! చిద్గతిదా! మధువైరి! శౌరి!
విమత భంజన! పావన! విశ్వరూప!
హితవరీ! నత బ్రహ్మమహేశముఖ్య!
నెనరుఁ గూర్చియుఁ గావుమ, నిత్య! కేశ! 1స్వస్తి

’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుసోమవారం, మే 10, 2021

శివస్తుతి [గర్భకవిత్వము]

మిత్రులందఱకు నమస్సులు! 

శివస్తుతి

[గర్భకవిత్వము]ద్రుతవిలంబిత, కంద, గీత, స్వాగత గర్భ చంపకమాల

చంపకమాల:
పురహర! పూజితా! పశువిభూ! సురవంద్య! భవాభవాఖ్య! శూ
ర రణ వరా! జటీ! శశిధరా! పురశాస్త! ప్రశస్తకాఢ్య! క
ర్వరి వర! భ్రాజితా! వృషధవా! స్థిర వేష! పవిత్ర కార్య! చి
త్పురుష! ప్రభూ! జపా! విశద! భూతనృపేంద్ర! పవిత్రపాలకా!

పై చంపకమాలలో దాఁగియున్న యితర పద్యము లీ దిగువ నీయఁబడినవి:

1. ద్రుతవిలంబితము:
పశువిభూ! సురవంద్య! భవాభవా!
శశిధరా! పురశాస్త! ప్రశస్తకా!
వృషధవా! స్థిర వేష! పవిత్రకా!
విశద! భూతనృపేంద్ర! పవిత్రపా!
[న భ భ ర, 1-7లకు యతిమైత్రి]

2. కందము:
హర! పూజితా! పశువిభూ!
సుర వంద్య! భవాభవాఖ్య! శూర రణ వరా!
వర! భ్రాజితా! వృషధవా!
స్థిర వేష! పవిత్ర కార్య! చిత్పురుష! ప్రభూ!

3. తేటగీతి:
పశువిభూ! సురవంద్య! భవాభవాఖ్య!
శశిధరా! పురశాస్త! ప్రశస్తకాఢ్య!
వృషధవా! స్థిర వేష! పవిత్ర కార్య!
విశద! భూతనృపేంద్ర! పవిత్రపాల!

4. స్వాగత వృత్తము:
పూజితా! పశువిభూ! సురవంద్యా!
రాజ! హే! శశిధరా! పురశాస్తా!
భ్రాజితా! వృషధవా! స్థిర వేషా!
భూ జపా! విశద! భూతనృపేంద్రా!
[ర న భ గగ, 1-7లకు యతిమైత్రి]స్వస్తి

మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుఆదివారం, మే 09, 2021

కేశవ స్తుతి! [గర్భకవిత్వము]

 మిత్రులందఱకు నమస్సులు!


కేశవ స్తుతి!
[గర్భకవిత్వము]


ద్విపద, కందద్వయ, తేటగీతి, ఉత్పలమాల గర్భ సీసము

సీ.
శ్రీవర! కేశవ! ప్రియవశీకర! శ్రీధృ
        త! ప్రీతి పోషకా! తార్క్ష్యరథుఁడ!
ప్రోవర రక్షకా! పురుష పూజ్య! రసాధి
        ప! ప్రోక్త గీతభాక్! ప్రాణ ప్రదుఁడ!
దేవర! చక్రి! ధీస్థిత! విధీ! హరి! పావ
        న! శ్రేయస వ్యయా! నవ్యపథుఁడ!
కావర మోక్షదా! ఘన సుఖాంతర! హృద్వ
        ర గ్రాహ్యభాషితా! క్రాంతి విదుఁడ!
గీ.
జన విపక్షక! శేషి! శశ్వత్కటాక్ష!
యనయ దక్షక! కేశ! వాబ్జాయతాక్ష!
దనుజ శిక్షక! శార్ఙ్గి! దంతావళాక్ష!
మనుజ రక్షక! వైరి మర్మాంతరీక్ష!

పై సీసములో దాఁగియున్న యితర పద్యము లీ దిగువ నీయఁబడినవి:

1. గర్భిత ఉత్పలమాల:
శ్రీవర! కేశవా! ప్రియవశీకర! శ్రీధృత! ప్రీతి పోషకా!
ప్రోవర రక్షకా! పురుష పూజ్య! రసాధిప! ప్రోక్త గీతభాక్!
దేవర! చక్రి! ధీస్థిత! విధీ! హరి! పావన! శ్రేయస వ్యయా!
కావర! మోక్షదా! ఘన సుఖాంతర! హృద్వర గ్రాహ్యభాషితా!

2. గర్భిత తేటగీతి:
ప్రియవశీకర! శ్రీధృత! ప్రీతి పోష!
పురుష పూజ్య! రసాధిప! ప్రోక్త గీత!
స్థిత విధీ! హరి! పావన శ్రేయ సవ్య!
ఘన సుఖాంతర! హృద్వర గ్రాహ్యభాషి!

3. గర్భిత ప్రథమ కందము:
వర! కేశవ! ప్రియవశీ
కర! శ్రీధృత! ప్రీతి పోషకా! తార్క్ష్యరథా!
వర రక్షకా! పురుష పూ
జ్య! రసాధిప! ప్రోక్త గీతభాక్! ప్రాణ ప్రదా!

4. గర్భిత ద్వితీయ కందము:
వర చక్రి! ధీస్థిత! విధీ!
హరి! పావన! శ్రేయసవ్యయా! నవ్యపథా!
వర మోక్షదా! ఘన సుఖాం
తర! హృద్వర గ్రాహ్యభాషితా! క్రాంతి విదా!

5. గర్భిత ద్విపద:
జన విపక్షక! శేషి! శశ్వత్కటాక్ష!
యనయ దక్షక! కేశ! వాబ్జాయతాక్ష!
దనుజ శిక్షక! శార్ఙ్గి! దంతావళాక్ష!
మనుజ రక్షక! వైరి మర్మాంతరీక్ష!


స్వస్తి

’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు


శనివారం, మే 08, 2021

కరివరద స్తుతి! [గర్భకవిత్వము]

మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

కరివరద స్తుతి!
[గర్భకవిత్వము]కందద్వయ, రుక్మవతీ, కమలవిలసిత గర్భ క్రౌంచపదవృత్తము

క్రౌంచపద వృత్తము:
పావన నామా! భవ్య ప్రభావా! వరద! కమలవర! వరశుభనామా!
ధీవర! రక్షో ధిక్కృత దేవా! స్థిరతర! హరసఖ! స్థిరజ సుకామా!
ప్రావృడభిఖ్యా! రావ విరావా! త్వరిత మద దనుజ ప్రకర విరామా!
కావర, శ్రీశా! కర్తవు కావా! కరివరద! ప్రబల! ఘనతిమిధామా!
[భమసభనననయ గణాలు, 1-11-19 యతిమైత్రి, ప్రాస యుండును]


పై క్రౌంచపద వృత్తమున దాఁగియున్న యితర పద్యములు ఈ దిగువ నీయఁబడినవి:

గర్భిత రుక్మవతీ వృత్తము:
పావన నామా! భవ్య ప్రభావా!
ధీవర! రక్షో ధిక్కృత దేవా!
ప్రావృడభిఖ్యా! రావ విరావా!
కావర, శ్రీశా! కర్తవు కావా!
[భమసగ గణాలు, 1-6 యతిమైత్రి, ప్రాస యుండును]

గర్భిత కమలవిలసిత వృత్తము:
వరద! కమలవర! వరశుభనామా!
స్థిరతర! హరసఖ! స్థిరజ సుకామా!
త్వరిత మద దనుజ ప్రకర విరామా!
కరివరద! ప్రబల! ఘనతిమిధామా!
[ననననగగ గణాలు, 1-9 యతిమైత్రి, ప్రాస యుండును]

గర్భిత ప్రథమ కందము:
పావన నామా! భవ్య ప్ర
భావా! వరద! కమలవర! వరశుభనామా!
ధీవర! రక్షో ధిక్కృత
దేవా! స్థిరతర! హరసఖ! స్థిరజ సుకామా!

గర్భిత ద్వితీయ కందము:
ప్రావృడభిఖ్యా! రావ వి
రావా! త్వరిత మద దనుజ ప్రకర విరామా!
కావర, శ్రీశా! కర్తవు
కావా! కరివరద! ప్రబల! ఘనతిమిధామా!


స్వస్తి

'మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుశుక్రవారం, మే 07, 2021

వాణీ స్తుతి! [గర్భకవిత్వము]

 మిత్రులందఱకు నమస్సులు!


వాణీ స్తుతి!

[గర్భకవిత్వము]


భుజంగప్రయాత స్రగ్విణీ అంతరాక్కర దండక ద్వికంద గర్భ సీసము:

సీసము:
వాగ్విభావా శ్రిత | ప్రాకృతోచ్ఛబ్ద చి
        ద్వర్య క్రమ్యామృతా | ధాత్రి! శాబ్ది!
ప్రాచ్య కావ్యాశ్రిత | వ్యాకరద్వాక్య చి
        ద్భవ్య మానాకృతా | భాషి! తోషి!
విశ్వ దేవాశ్రిత | స్వీకృతోత్పద్య చి
        ద్వేషి గమ్యాగతా | వేద మాత!
బ్రాహ్మి పాదాశ్రితా | పాక సంభావ్య చి
        త్ప్లావ్య నేత్రాకృతీ | ధన్య! వాణి!
తేటగీతి:
సరళ గుణగణ్య విశ్రుత | చరణ వినుత!
కవన జనిత సాంద్ర సుకవి|గా వర మిడి,
చరిత సుకవితా స్వరచిత, | కరుణ నిరతిఁ
గొను స్తవమునుఁ గాంక్షన్ దల్లి! | కూర్తు నతులు!

గర్భిత భుజంగప్రయాతము:
శ్రిత ప్రాకృతోచ్ఛబ్ద | చిద్వర్య క్రమ్యా
శ్రిత వ్యాకరద్వాక్య | చిద్భవ్య మానా
శ్రిత స్వీకృతోత్పద్య | చిద్వేషి గమ్యా
శ్రితా పాక సంభావ్య | చిత్ప్లావ్య నేత్రా!
[య య య య గణాలు, 1 - 8 యతిమైత్రి]

గర్భిత స్రగ్విణి:
ప్రాకృతోచ్ఛబ్ద చి|ద్వర్య క్రమ్యామృతా
వ్యాకరద్వాక్య చి|ద్భవ్య మానాకృతా
స్వీకృతోత్పద్య చి|ద్వేషి గమ్యాగతా
పాక సంభావ్య చి|త్ప్లావ్య నేత్రాకృతీ!
[ర ర ర ర గణాలు, 1 - 7 యతిమైత్రి]

గర్భిత అంతరాక్కర:
ప్రాకృతోచ్ఛబ్ద చిద్వ|ర్య క్రమ్యామృతా
వ్యాకరద్వాక్య చిద్భ|వ్య మానాకృతా
స్వీకృతోత్పద్య చిద్వే|షి గమ్యాగతా
పాక సంభావ్య చిత్ప్లా|వ్య నేత్రాకృతీ!
[1 సూర్య + 2 ఇంద్ర + 1 చంద్ర గణాలు, 1 వ గణం మొదటి అక్షరానికి, 3 వ గణం చివరి అక్షరానికి యతిమైత్రి]

గర్భిత దండకము:
భావా శ్రిత ప్రాకృతోచ్ఛబ్ద చిద్వర్య క్రమ్యామృతా ధాత్రి! కావ్యాశ్రిత వ్యాకరద్వాక్య చిద్భవ్య మానాకృతా భాషి! దేవాశ్రిత స్వీకృతోత్పద్య చిద్వేషి! గమ్యాగతా వేద పాదాశ్రితా! పాక సంభావ్య చిత్ప్లావ్య నేత్రాకృతీ! ధన్య! వాణీ! నమస్తే నమస్తే నమః!
[త గణ దండకము]

గర్భిత ప్రథమ కందము:
సరళ గుణగణ్య విశ్రుత
చరణ వినుత కవన జనిత | సాంద్ర సుకవిగా
చరిత సుకవితా స్వరచిత
కరుణ నిరతిఁ గొను స్తవమునుఁ | గాంక్షన్ దల్లీ!

గర్భిత ద్వితీయ కందము:
సరళ గుణగణ్య విశ్రుత
చరణ వినుత కవన జనిత | సాంద్ర సుకవిగా
వర మిడి, చరిత సుకవితా
స్వరచిత కరుణ నిరతిఁ గొను | స్తవమునుఁ గాంక్షన్!


స్వస్తి
’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు


గురువారం, మే 06, 2021

హర స్తుతి! [గర్భకవిత్వము]

 మిత్రులందఱకు నమస్సులు!


హర స్తుతి!
[గర్భకవిత్వము]


కంద, స్వాగతవృత్త, తేటగీతి గర్భ చంపకమాలావృత్తము

చంపకమాల:
పురహర! ప్రోవరా! స్మరరిపూ! సురసేవ్య! వృషధ్వ! జాజ! సు
స్థిర! సుర ధీవరా! వృషపతీ! పరమేశ! విభిన్న! త్ర్యక్ష! శం
కర! వర! కావరా! హరిస! ఖాహిరి తోష! చిరాయువంద్య! యే
లర! ప్రవరా! విధూ! సతము ప్రార్థన సేతు విశాఖ! రమ్మురా!

పై చంపకమాలలో దాఁగియున్న ఇతర పద్యములు ఈ దిగువ నీయఁబడినవి:

గర్భిత కందము:
హర! ప్రోవరా! స్మరరిపూ!
సురసేవ్య! వృషధ్వ! జాజ! సుస్థిర! సుర ధీ
వర! కావరా! హరిస! ఖా
హిరి తోష! చిరాయువంద్య! యేలర! ప్రవరా!

గర్భిత స్వాగత వృత్తము:
ప్రోవరా! స్మరరిపూ!  సురసేవ్యా!
ధీవరా! వృషపతీ! పరమేశా!
కావరా! హరిస! ఖాహిరి తోషా!
రా! విధూ! సతము ప్రార్థన సేతున్!
[ర న భ గగ గణాలు, 1 - 7 యతిమైత్రి]

గర్భిత తేటగీతి:
స్మరరిపూ! సురసేవ్య! వృషధ్వ! జాజ!
వృషపతీ! పరమేశ! విభిన్న! త్ర్యక్ష!
హరిస! ఖాహిరి తోష! చిరాయువంద్య!
సతము ప్రార్థన సేతు విశాఖ! రమ్ము!స్వస్తి

’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుబుధవారం, మే 05, 2021

హరి స్తుతి! [గర్భకవిత్వము]

 మిత్రులందఱకు నమస్సులు!


హరి స్తుతి!
[గర్భకవిత్వము]

కంద గర్భ జలధరమాలా వృత్తము

జలధరమాల:
శ్రీ విశ్వాత్మా మముఁ గని శ్రీశా కావన్
దేవా రారా త్వరితగతిన్ వైకుంఠా
నీవే భారమ్మనియెద నిత్యా చక్రీ
భావాతీతా పర మిడవా దైత్యారీ!
[మ భ స మ - గణాలు, 1 - 9 యతి]

పై జలధరమాలలో దాఁగియున్న కందము ఈ దిగువ నీయఁబడినది:

గర్భిత కందము:
శ్రీ విశ్వాత్మా మముఁ గని
దేవా రారా త్వరితగతిన్ వైకుంఠా
నీవే భారమ్మనియెద
భావాతీతా పర మిడవా దైత్యారీ!స్వస్తి

’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుమంగళవారం, మే 04, 2021

పార్వతీ స్తుతి! [గర్భకవిత్వము]

మిత్రులందఱకు నమస్సులు!


పార్వతీ స్తుతి!
[గర్భకవిత్వము]


శ్లోక గర్భ తేటగీతి మఱియు శార్దూలవిక్రీడిత గర్భ సీసము:

సీసము:
శివ! గౌరి! భ్రామరి! శీతశైలతనయా!
        కాత్యాయనీ! యంబికా! దశభుజ!
సతి! మారి! త్ర్యక్షవశా! మృడాని! గిరిజా!
        మాహేశ్వరీశీ! యుమా! హిమసుత!
ప్రభ! ధీర ప్రస్తుత! పాటలావతి! కిరా
        తీ! కౌశికీ! పార్వతీ! యచలజ!
స్తుతి! వైరి ప్రేతి! విశుద్ధచేతనపరా!
        బర్హిధ్వజా! సుప్రభా! శకాక్షి!
తేటగీతి:
నీలలోహిత! గాంధర్వి! నీరజాక్షి!
ప్రియ ప్రదా! మాత! ఖచరి! దేవేశి! సింహ
యాన! హర ప్రియా! శాంభవీ! యమున! చండి!
శాంకరీ! మేనకాత్మజా! జయము! జయము!

పై సీసము తేటగీతులలో దాఁగియున్న యితర పద్యములు ఈ దిగువ ఈయఁబడినవి:

గర్భిత శార్దూలవిక్రీడితము:
గౌరి! భ్రామరి! శీతశైలతనయా! కాత్యాయనీ! యంబికా!
మారి! త్ర్యక్షవశా! మృడాని! గిరిజా! మాహేశ్వరీశీ! యుమా!
ధీర ప్రస్తుత! పాటలావతి! కిరాతీ! కౌశికీ! పార్వతీ!
వైరి ప్రేతి! విశుద్ధచేతనపరా! బర్హిధ్వజా! సుప్రభా!

గర్భిత శ్లోకము:
నీలలోహిత! గాంధర్వి!
నీరజాక్షి! ప్రియ ప్రదా!
మాత! ఖచరి! దేవేశి!
సింహయాన! హర ప్రియా!స్వస్తి

’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుసోమవారం, మే 03, 2021

లక్ష్మీ స్తుతి! [గర్భకవిత్వము]

 మిత్రులందఱకు నమస్సులు!


లక్ష్మీ స్తుతి!
[గర్భకవిత్వము]ఆటవెలఁది గర్భ తేటగీతి మఱియు ద్విపద, మత్తకోకిలా గర్భ సీసము

సీసము:
క్షీరసాగరపుత్రి! శ్రీద! విశిష్ట! శ్రీ!
        కమలాసనా! పద్మ! కంజహస్త!
సారసాక్షి! త్రిలోక సన్నుత! సారసా
        నన! పార్థివీ! కరుణామనస్వి!
మారమాత! మనోజ్ఞ! మాధవి! మాన్య! భా
        గ్యవివర్ధినీ! నళినాయతాక్షి!
దూర దైన్య విశేష! దూషితదోష! శౌ
        రి హృదిస్థితా! సురబృంద వంద్య!
తేటగీతి:
ధరణి మనుజులకును వరమరయ నిడుచు,
ననిశ మరసికొనుచు, హర్షమమర నిడుచు,
హరియురస్థితవయి, స్థిరతరగ వెలుఁగు,
జనని! కమల! లక్ష్మి! శరణు శరణు నీకు!

పై సీసపద్యములొ దాఁగియున్న ఇతర పద్యములు ఈ క్రింద జూపఁబడుచున్నవి:

గర్భిత మత్తకోకిల:
క్షీరసాగరపుత్రి! శ్రీద! విశిష్ట! శ్రీ! కమలాసనా!
సారసాక్షి! త్రిలోక సన్నుత! సారసానన! పార్థివీ!
మారమాత! మనోజ్ఞ! మాధవి! మాన్య! భాగ్యవివర్ధినీ!
దూర దైన్య విశేష! దూషితదోష! శౌరి హృదిస్థితా!

గర్భిత ద్విపద:
క్షీరసాగరపుత్రి! శ్రీద! విశిష్ట!
సారసాక్షి! త్రిలోక సన్నుత సార!
మారమాత! మనోజ్ఞ! మాధవి! మాన్య!
దూర దైన్య విశేష! దూషితదోష!

గర్భిత ఆటవెలఁది:
ధరణి మనుజులకును వరమరయ నిడుచు,
ననిశ మరసికొనుచు, హర్షమమర
హరియురస్థితవయి, స్థిరతరగ వెలుఁగు
జనని! కమల! లక్ష్మి! శరణు శరణు!స్వస్తి

’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుశ్రీ మహావిష్ణు స్తుతి! [గర్భకవిత్వము]

 మిత్రులందఱకు నమస్సులు!


శ్రీ మహావిష్ణు స్తుతి!

[గర్భకవిత్వము]


ద్విపద గర్భ స్రగ్విణీ వృత్తము


స్రగ్విణి:
శ్రీహరీ! రావయా! చిక్కులం బాపయా!
దేహమందున్ హరీ! తేజమున్ నింపయా!
మోహమున్ గూల్చియున్, మోక్షమందింపయా!
దాహమున్ దీర్చి, సత్త్వమ్ము నందింపయా!

[స్రగ్విణి లక్షణము: ర ర ర ర గణములు, యతిమైత్రి: 1 - 7, ప్రాస: ఉండును]

పై స్రగ్విణీ వృత్తములో దాగియున్న మరో పద్యము ఈ క్రింద ఈయబడినది:

గర్భిత ద్విపద:
శ్రీహరీ! రావయా! చిక్కులం బాప!
దేహమందున్ హరీ! తేజమున్ నింప!
మోహమున్ గూల్చియున్, మోక్షమందింప!
దాహమున్ దీర్చి, సత్త్వమ్ము నందింప!


స్వస్తి

’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లుఆదివారం, మే 02, 2021

శ్రీ శివస్తుతి [గర్భకవిత్వము]

 మిత్రులందఱకు నమస్సులు


శ్రీ శివస్తుతి
[గర్భకవిత్వము]

కందగర్భ ప్రమితాక్షర వృత్తముప్రమితాక్షరవృత్తము:
పురభిత్! పినాకి! నతభూప! రహిన్
స్థిరమౌ హృదిన్, భపతిశీర్ష! హరా!
విరచించు భక్తిఁ గొని, వే, పరమే
శ్వర! నా శ్రమమ్ముఁ ద్వరఁ బాపఁ గదే!
[ప్రమితాక్షర వృత్తలక్షణము: స జ స స గణములు. యతి: 1 - 9, ప్రాస: ఉండును]

పై ప్రమితాక్షర వృత్తములో దాగివున్న కందపద్యము:

గర్భిత కందము:
పురభిత్! పినాకి! నతభూ
ప! రహిన్ స్థిరమౌ హృదిన్, భపతిశీర్ష! హరా!
విరచించు భక్తిఁ గొని, వే,
పరమేశ్వర! నా శ్రమమ్ముఁ ద్వరఁ బాపఁ గదే!


స్వస్తి

’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు

శనివారం, మే 01, 2021

శ్రీరామ స్తుతి! (గర్భ కవిత్వము)

 మిత్రులందఱకు నమస్సులు!శ్రీరామ స్తుతి!
(గర్భ కవిత్వము)

మత్తేభవిక్రీడిత కంద గర్భ సీసము

సీ.
సుజనవంద్యుండ! యశోవిరాజితమనః
     శ్రద్ధాంతరంగుండ!  సాధుగుణుఁడ!
సవనకార్యుండ! లసన్మనోహర ఘనా
     భస్తీర్వియుక్తుండ! పాథికులుఁడ!
సవనరక్షాత్ముఁడ! శాంతరూపుఁడ! శివే
     ష్వాసచ్ఛిదుండా! ప్రజావనుండ!
భువనవిశ్రాణన భూజతుల్యుఁడ! ధను
     ష్పాణి! క్రమోద్యద్యశావహుండ!
గీ.
శిలను వనితగా మార్చిన లలిత పదుఁడ!
కమ్ర వాగ్విలసితుఁడ! రక్షః ఖలబల
ములఁ దునిమిన మాంసల! యిమ్ము బలధనశుభ
యశములను నెపుడున్ సత్వరాగమమున!

పై సీసపద్యంలోనూ మఱియు తేటగీతిలోనూ ఇమిడివున్న ఇతర పద్యాలు ఈ క్రింద చూపబడుతున్నాయి: 

గర్భిత మత్తేభవిక్రీడితము:
జనవంద్యుండ! యశోవిరాజితమనః శ్రద్ధాంతరంగుండ! సా
వన కార్యుండ! లసన్మనోహరఘనాభస్తీర్వియుక్తుండ! పా
వనరక్షాత్ముఁడ! శాంతరూపుఁడ! శివేష్వాసచ్ఛిదుండా! బ్రజా
వనవిశ్రాణన భూజతుల్యుఁడ! ధనుష్పాణి! క్రమోద్యద్యశా!

గర్భిత కందము:
శిలను వనితగా మార్చిన
లలిత పదుఁడ! కమ్ర వాగ్విలసితుఁడ! రక్షః
ఖలబలముల దునిమిన మాం
సల! యిమ్ము బలధనశుభయశములను నెపుడున్!

స్వస్తి

’మధురకవి’ గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు
శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 30, 2021

హరిస్తుతి! (గర్భకవిత్వము)

మిత్రులందఱకు నమస్సులు!


హరిస్తుతి!
(గర్భకవిత్వము)

[చంపకమాలా, కంద, గీత గర్భ సీసము మఱియు ప్రమాణి వృత్త గ ర్భ ఆటవెలది]

సీసము:
నరవర! కేశవా! వరగుణాభ! రమాప
        తి! స్వప్రభావిభా! హే స్వధీతి!
కరివరదా! హరీ! స్థిరద! కైటభవిద్వి
        ష! శ్రీనివాస! శ్రీ శార్ఙ్గి! శౌరి!
ధర దురితక్షయా! స్మరపితా! కరుణాక
        ర! శ్రావకేంద్ర! కార్యార్థ దాయి!
వర! మము ’జే’ యనం స్థిరశుభాంచిత! భూధ
        ర! శ్రేష్ఠ బంధు! రా! రమ్ము వేగ!

ఆటవెలది:
శ్రీ యజుష్పతీ! శుచిశ్రవా! మురహరా!
కపి! వ్రజేశ్వరా! ప్రకాశకాఢ్య!
భువిఁ బ్రజాలినిం, బ్రభూ! హరీ! కరుణించి,
నిను భజింప, ముక్తి నీయుమయ్య!

పై పద్యంలో ఇమిడివున్న ఇతర పద్యాలు:

గర్భిత చంపకమాల:
నరవర! కేశవా! వరగుణాభ! రమాపతి! స్వప్రభావిభా!
కరివరదా! హరీ! స్థిరద! కైటభవిద్విష! శ్రీనివాస! శ్రీ
ధర! దురితక్షయా! స్మరపితా! కరుణాకర! శ్రావకేంద్ర! కా
వర! మము ’జే’ యనన్, స్థిరశుభాంచిత! భూధర! శ్రేష్ఠ బంధు! రా!

గర్భిత కందము:
వర! కేశవా! వరగుణా
భ! రమాపతి! స్వప్రభావిభా! కరివరదా!
దురితక్షయా! స్మరపితా!
కరుణాకర! శ్రావకేంద్ర! కావర, మము! జే!

గర్భిత తేటగీతి:
వరగుణాభ! రమాపతి! స్వప్రకాశ!
స్థిరద! కైటభవిద్విష! శ్రీనివాస!
స్మరపితా! కరుణాకర! శ్రావకేంద్ర!
స్థిరశుభాంచిత! భూధర! శ్రేష్ఠ బంధు!


గర్భిత ప్రమాణి వృత్తము:
యజుష్పతీ! శుచిశ్రవా!
వ్రజేశ్వరా! ప్రకాశకా!
ప్రజాలినిం, బ్రభూ! హరీ!
భజింప ముక్తి నీయుమా!
[ఇందులో... జ ర లగ - గణాలుంటాయి. ప్రాస వుంటుంది. యతి ఉండదు.]

స్వస్తి

మధురకవి గుండు మధుసూదన్, శేషాద్రిహిల్స్, ఓరుగల్లు


శుక్రవారం, జులై 31, 2020

సర్వదేవకృత లక్ష్మీస్తోత్రము

మిత్రులందఱకు శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రత పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!

సంబంధిత చిత్రం


తేటగీతులు:
"క్షమ నొసంగుము భగవతీ! కమల! లక్ష్మి!
శుద్ధ సత్త్వస్వరూపిణీ శోభితాంఘ్రి
కోపపరివర్జితా సృత్వరీ పరాత్ప
రీ క్షమాశీలి తాపహంత్రీ నమోఽస్తు!

సర్వ సాధ్వులలో సాధ్వి, సర్వ రూప
వతులలో రూపవతివి నీవమ్మ! నీవు
లేనిచో జగమంతయుఁ బ్రేత సమమ
గుచును నిష్ఫలమ్మగునమ్మ! కూర్మినిమ్మ!

సకల సంపత్స్వరూపవు, సర్వరూప
వీవె! రాసేశ్వరుల యధిదేవి వీవె!
సకల సతులందు నీ కళ సంక్రమించు!
లేరు నిను మించు దేవత లిజ్జగమున!

నీవె కైలాసమున శివానివిగఁ, బాల
కడలిలో సింధుసుతగ, స్వర్గమ్మునందు
స్వర్గ లక్ష్మిగా, భూతలోపరిని మర్త్య
లక్ష్మిగా వెలుఁగుదువమ్మ! రాఁగదమ్మ!

నీవె వైకుంఠమున లక్ష్మి! వీవె దేవ
దేవి, తులసి, సరస్వతీదేవి, గంగ;
వీవు సావిత్రివే గద విశ్వసృజుని
లోకమునఁ గన, నో తల్లి, నీకు నతులు!

నీవె కృష్ణుని ప్రాణాధిదేవతగను,
ప్రధిత గోలోకమున స్వయం రాధికగను
ధన్యత నిడియు, వెలయ బృందావనమున
బృంద; రాసాన రాసేశ్వరివయితీవె!

నవ్య భాండీరముననుఁ గృష్ణప్రియవయి,
చందన వనానఁ జంద్రవై, చంపకవన
మందు విరజవై, శతశృంగమందు నీవె
సుందరివయి వెల్గితివమ్మ సుకరముగను!

పద్మవనమున నవ పద్మవయ్యు, మాల
తీ వనమ్మున నవ మాలతివయి, కుంద
వనమునం గుందదంతివై తనరి, మిగుల
స్థిరతఁ గేతకీ వనిని సుశీలవైతి!

తగఁ గదంబ వనమునఁ గదంబమాల,
రాజగృహమున ఘన రాజలక్ష్మి, వటులె
ప్రతి గృహమ్మున గృహలక్ష్మి వలెను నిలిచి
పూజలను గొనుచుందువు పుడమిపయిని!

అంబుజాసనాతిచరాబ్ధిజామలేంది
రేశ్వరీ కమలాలయా శ్రీద విష్ణు
వల్లభా రమా మాధవీ వాహినీశ
నందినీ మారజననీ! వినమ్ర నతులు!"

అనుచు దేవతల్, మునులును, మనుజులంత
నమ్రవదనులై భక్తితో నతులు సేసి,
శుభ్రకంఠోష్ఠతాలువుల్ శోభిలంగఁ
బ్రార్థనము సేసి తరియించ్రి రమణమీఱ!

ఇట్టి లక్ష్మీస్తవమ్మును నెవ్వఁ డుదయ
మునను భక్తిఁ బఠించు, నతనికి నెపుడు
ధ్రువముగాఁ బుణ్యములు శుభా లొదవునట్లు
తల్లి లక్ష్మియే కరుణించుఁ దనివితీఱ!

స్వస్తి


ఆదివారం, మే 10, 2020

జగద్గురు శంకరాచార్యులు


Sri Adi Shankara | Discography | Discogs

చం.
మునుకొని యాదిశంకరులు ముప్పదిరెండగు వత్సరాలు భూ
మిని మనియుండి, జీవుఁ డిల మెచ్చెడి జ్ఞానము నాత్మబోధ రూ
పున నొసఁగెన్, బ్రపంచమున మోహముఁ ద్రుంచెడి శ్లోక రూప లో
చనము సహస్ర వత్సర ప్రశస్తతఁ గూర్చుచు నిల్చియుండఁగన్! 1

సీ.
ఒకవైపు బౌద్ధ, మింకొకవైపు శైవ వై
        ష్ణవములు తమ గొప్పఁ జాటుచుండఁ;
గులమత సహనమ్ముఁ గూర్పంగ జనియించె
        నాదిశంకరుఁడు జనాళి కొఱకు;
ఘన కేరళములోని కాలడి గ్రామానఁ
        గడపె బాల్యమ్ము విజ్ఞాన ఖనిగ;
నాసేతు శీతాచలాంతమ్మువెలుఁగొంద,
        ముమ్మారు నడయాడి, బోధల నిడె;
గీ.
శైవ వైష్ణవ శాక్తేయ భావజాల
మంత మొందించి, మతముల కన్నిటికినిఁ
బఱఁగ నేకత్వ మందించి, ప్రాంత దూష
ణలనుఁ జేయుట వృథయని నచ్చఁజెప్పె! 2

కం.
దుష్టాచారముఁ బోవిడి,
శిష్టాచారమ్ముఁ గొనియుఁ, జిత్కైవల్య
మ్మిష్టమ్మునఁ దఱిఁ జేర్చియుఁ,
గష్టమ్ములఁ దాల్చె శివునిగా శంకరుఁడే! 3

తే.గీ.
స్మార్త, శ్రౌత క్రియలకుఁ బ్రశస్తత నిడ,
వైదికాధ్వసక్రమవైభవమును నిలుప,
నీలలోహితుఁడే యిలన్ నెగడె నిటుల
శంకరుని రూపమునఁ బ్రజల్ సన్నుతింప! 4

కం.
సుజ్ఞానయోగతత్త్వవి
ధిజ్ఞుఁడు శంకరుఁడు శాస్త్ర ధీయుతుఁడై సం
ప్రజ్ఞానవిదితుఁడై త
త్ప్రజ్ఞ విభాసిలఁగఁ దిరిగె భరతోర్వరపై! 5

శా.
మత్యాశ్రిత్యుఁడు శంకరుం డిల "నహం బ్రహ్మాఽస్మి" సిద్ధాంతమున్,
సత్యమ్మై పచరించు "తత్త్వమసి" ప్రజ్ఞానంపు సిద్ధాంతమున్
నిత్యమ్మున్ నిలువంగ నుర్విపయి, మన్నింపంగ సద్విద్యలన్
స్తుత్యమ్మౌ స్థిర చిత్త విత్త మొసఁగెన్ సూక్ష్మంపు సద్జ్ఞానియై! 6

తే.గీ.
"తనదు హృదినున్న దైవంపు దర్శనమునఁ
దగఁ దరించి, యెదిరిలోని దైవదర్శ
నానఁ దాఁ దరియించుటే జ్ఞాన"
మనియుఁ
దెలిపి, జనములఁ దనవైపుఁ ద్రిప్పికొనెను! 7

తే.గీ.
"శివుఁడె విష్ణువు, విష్ణువే శివుఁ" డటంచు,
సకల దేవత లొకటను జ్ఞానసహిత
సత్ప్రబోధాన, దైవత్వ సత్త్వమెఱుఁగఁ
జేసి, యజ్ఞానమునుఁ ద్రోలి, చేతనమును
మనుజులందునఁ గలిగించి, మనసు గెలిచె! 8

ఆ.వె.
"పూజకన్న భక్తి పొసఁగఁ బ్రధాన"మ్మ
టంచుఁ జెప్పి, "యిష్టమైన దైవ
పూజ సేయ, మిగులఁ బొలిచి యనుగ్రహ
మిచ్చు దైవ"
మనుచు హితముఁ దెలిపె! 9

మ.
వడిగా శంకరుఁడంతఁ దా నుపనిషద్భాష్యమ్ము లందించె; సం
దడిగాఁ బ్రార్థనఁ జేయ వ్రాసెఁ బ్రజకై తా దేవతాస్తోత్రముల్;
పడ నోడించె విమూఢ పండితులఁ దా వాదించి వాక్చాతురిన్;
దడవెం బ్రస్ఫుట ధర్మమార్గ హిత మద్వైతమ్ము హిందుత్వమున్! 10

తే.గీ.
చూడఁగాఁ బండితులను శిష్యులుగఁ జేసి,
పొసఁగ నిలను హిందూధర్మములను నిలిపి,
యొనర దేవళములఁ బునరుద్ధరించి,
పరఁగఁ బూజాదికముల నేర్పఱుపఁజేసె! 11

తే.గీ.
బ్రహ్మసూత్ర, విష్ణుసహస్ర భాష్యములఁ, గొ
ఱలి శివానంద, సౌందర్యలహరి వఱల,
వర వివేక చూడామణి, వాక్యసుధయు,
సాధనా పంచకమునుఁ, బ్రస్థాన త్రయము; 12

తే.గీ.
కనఁగ ఘన మనీషాపంచకమ్ము, గాంగ
స్తోత్రము, భజగోవిందము, సుజను లెపుడు
ముఱియ నుపదేశ సాహస్రి మొదలగునవి
శంకరాచార్య కృతులు నెసంగె భువిని! 13

ఉ.
చిన్నతనానఁ దండ్రి మృతిఁ జెందఁగఁ దల్లియ యార్యమాంబ తా
సన్నయమార్గగామిగనుఁ జక్క నొనర్చియు, వేదవిద్యలన్
గ్రన్నన నేర్వఁజేసి, యొనరంగను నిత్యము బ్రహ్మచారినిన్
మన్ననతోడ భిక్షకయి మాన్య గృహమ్ముల కంపెఁ బ్రేమతో! 14

మ.
అనయమ్ముం దిరిపెమ్ము నెత్తు, చొక యిల్లాలింట భిక్షింపఁ, దా
ననుకంపన్ దగ ముష్టిగా నుసిరికాయన్ దాన మీ నా యుదా
రను దారిద్ర్యకృతార్తి పోన్ గనకధారాస్తోత్రముం జెప్పఁగా,
విని యా స్తోత్రముఁ, బుల్కరించి రమయే, భృంగారు మాకందులన్
గొన వర్షించెను సంతసిల్లఁ గొమకుం గోర్కెల్ దగం దీరఁగన్! 15

తే.గీ.
ఒక్క నాఁడార్యమాంబయె యొక్క నదిని
నీరు తేఁబోయి, స్పృహఁదప్పి నేలఁబడఁగ,
శంకరుఁడు నదిం బ్రార్థించి, జలము లిడఁగ,
నదినె రప్పించి, జనుల కానందము నిడె! 16

మత్తకోకిల:
సన్యసింపఁగఁ బోవునప్పుడు సమ్మతింపక శంకరున్
మాన్య యాపెను; స్నాని కాన్ నదిమధ్య మున్గఁగ నక్రమే
ధన్యు శంకరుఁ బట్టఁ, జచ్చెడి తన్ను సన్యసమందఁగన్
మాన్యఁ గోరఁగ, సమ్మతించెను; మంత్రముం బఠియింపఁ గా
ఠిన్య నక్రము వీడెఁ, దల్లికి డెందమందు ముదమ్ము కాన్! 17

చం.
ఒక దినమందునం బవలు నొంటిగ మజ్జనమాడఁబోవఁగా
నొక శ్వపచుండు వచ్చె సదయుం డొక నాలుఁగు జాగిలాలతోఁ,
బ్రకటముగాఁగ నడ్డుపడు వానినిఁ దప్పుకొనంగఁ గోరఁగా,
నిఁక ననె నా శ్వపాకుఁడు సుదృంహితమైన స్వరమ్ము పెంపునన్! 18

చం.
"సకలపు మూల మన్నమున సంభవ మందిన మేను విప్రునం
దొకటె, కటోలునం దొకటె! యొక్కటఁ దప్పుకొనంగ నెద్ది? యీ
ప్రకటితమౌ శరీరమె? సురక్షణ మందెడి యాత్మయే? సఖా!
యిఁక వచియింపుమయ్య! యిది యెట్టిదొ? ద్వంద్వమొ, కాదొ? వేగమే!" 19

తే.గీ.
ఆతఁ డాడిన వచనమ్ము లాలకించి,
శంకరుం డంతరార్థమ్ము సకలము నిఁక
చక్క నెఱిఁగియు ’నీతండు శంకరుండె!
నన్ బరీక్షింప నేతెంచె!’ ననుచు నెఱఁగె! 20

ఆ.వె
ఇంక, శంకరుఁడు "మనీష పంచక"మను
నైదు స్తోత్రములను నపుడు సెప్పి,
"భాష్యకారవృత్తి బ్రహ్మసూత్రమ్ముల
కెనయఁ జేయుమ!
" యని, యెగసె దివికి! 21

కం.
విద్వత్సంస్థితుఁడయ్యును,
నద్వైతమతమ్మె బహువిహారము సేయన్,
సద్వైభవ మిల నిలుపన్,
సద్విద్యాధ్యాత్మబోధ శంకరుఁ డిడియెన్! 22

తే.గీ.
ఆ జగద్గురువునకు నే నంజలించి,
యాతఁ డందించినట్టి శాస్త్రార్థములను
లోకులందఱుఁ దెలిసి, సుశ్లోకులగుచు,
వెలిఁగిపోవఁగఁ గోరెదఁ బ్రీతితోడ! 23

స్వస్తి
శనివారం, మే 09, 2020

ప్రబంధ పరమేశ్వరుఁడు ఎఱ్ఱన

57 [FREE] QUOTES INSPIRATIONAL IN TELUGU WALLPAPER HD DOWNLOAD JPG ...

మ.
నవనీతాంచిత మానసుండు, సుజనుం డౌ శంభుదాసుండు, శ్రీ
శివపాదాంబుజసక్తచిత్తయుతసంసేవాప్రశస్త్యభ్యసో
ద్భవ కైవారవిశేష పాఠనుఁడు, శుంభద్గ్రంథ సల్లేఖనా
సువిచారుం డయెఁ దాఁ బ్రబంధ పరమేశుం డెఱ్ఱనార్యుండిలన్!

ఆ.వె.
శివుని భక్తుఁడయ్యుఁ, జిత్తమ్మునందున
రామవిభుని గాథ వ్రాయఁ దలఁచి,
ప్రథమ కృతిగఁ దాను రామాయణమ్మును
బ్రచురపఱచె భువిని రమ్యముగను!

ఉ.
భాగవతప్రశస్తిఁ బ్రజఁ బావన మానస వీథులన్ బ్రశం
సాగత రీతి నిల్పఁగను, స్వాగతముం దెలుపంగఁ బూనియున్,
వాగధిదేవతాప్తి హరివంశ సుకావ్య సయుగ్మ భాగ స
ర్వాగమ దీప్తులుం గుఱియ వ్రాసెను సత్కవిలోక మెన్నఁగన్!

తే.గీ.
హరిహరాద్వైత భావ సంయమివరుండు,
పండితుఁడు, గురుభక్తితత్పరుఁడు, వినయ
సంభరితుఁడు, సద్ధృదయుండు, సంతరించెఁ
బఱఁగ భారతారణ్యపర్వావశిష్ట
మెలమి నన్నయ్య తిక్కన్న నిల నుతించి!

తే.గీ.
నన్నయ కృతినిఁ జదివి, యెఱ్ఱన్నఁ జదువ,
నదియ నన్నయ వ్రాఁతయౌ ననియ తోఁచుఁ;
దిక్కన కృతిఁ బఠించి, యిద్దియ పఠింప,
నదియుఁ దిక్కన వ్రాఁతయౌ ననియుఁ దోఁచు!

కం.
గంగా యమునా సములె య
నంగను నన్నయయుఁ దిక్కనార్యుల నడుమన్
సంగమ రూపము నెఱ్ఱన
యుం గొనెను సరస్వతీ ప్రయుక్త నదమ్మై!

ఉ.
స్థిత్యునిఁ దా నహోబిలనృసింహునిఁ గొల్చుచు, నిష్టదైవమౌ
సత్యుఁడు సుందరుండు శివసన్నిభుఁడైన నృసింహ రూపునిన్,
బ్రత్యహపాఠనమ్మునకు బాటలు వేయఁగ, భక్తితోడ, నౌ
చిత్యముతోడ వ్రాసెను నృసింహపురాణ విశిష్టకావ్యమున్!

తే.గీ.
ఎఱ్ఱనార్యుఁ డెంతయు సౌమ్య హితవరుండొ,
యెఱ్ఱనార్యు కవిత సౌమ్య హితవరియయి,
విశ్వవిఖ్యాత మాధుర్య వీక్షితయయి,
హృద్యసుమనోహరమ్మయి ప్రీతినిడును!

తే.గీ.
ధన్య పుణ్యకథాప్రబంధంపు రీతి
మనుచు, పౌరాణికపు దివ్యమార్గమునను
నడచి, కావ్యంపు యశమంది, నవ్యమైన
భావనలనందఁజేయు సవ్యమ్ముగాను!

కం.
ఓ యెఱ్ఱన! నిను మదినిడి
ధీయుతులై మనిరి కావ్యధీమంతు లిలన్!
మాయురె! కవితావైభవ
మే యిల నిలిచెనుర! నీ కమిత వందనముల్!

స్వస్తి

గురువారం, ఏప్రిల్ 02, 2020

శ్రీ సీతారామ కళ్యాణము

మిత్రులందఱకు

jai sri ram navami images | Ram navami images, Jai sri ram, Image


తే.గీ.
పారికాంక్షి వేదవిదుని వాగ్విదవరు
నా మునీంద్రుఁడౌ నారదు నా మహర్షి
వామలూరు తనయుఁడు సంప్రశ్నమడిగెఁ
దనదు జిజ్ఞాస బలిమి సంతప్తుఁడగుచు!

తే.గీ.
"ఓ మహర్షి! సర్వజ్ఞ నే నొక్క గొప్ప
పురుషు నెఱుఁగంగఁ దలఁచితి; నరుఁడెవఁడన,
సుగుణుఁడును, వీర్యవంతుండు, సుదృఢ కాంక్షి,
సత్యవాది, ధర్మాత్ముండు, సచ్చరితుఁడు;

తే.గీ.
సర్వ భూత హితుఁడు, కృతజ్ఞత గలాఁడు,
ధీరుఁడు, ప్రియదర్శనుఁడును, దీర్ఘదర్శి,
క్రోధ జేత, తేజుఁడు, సమర్థుఁ, డనసూయుఁ,
డాగ్రహ కృత దివిజ భయుం డనినిఁ గనఁగ!

తే.గీ.
ఆ మహాపురుషుండెవండయ్య? యతనిఁ
దెలిసికొనఁగాఁ గుతూహల మ్మొలసె నా" క
టంచుఁ బలుకఁగ, నారదుం డాత్మలోన
సంతసించుచు నిట్లనె సాదరమున!

తే.గీ.
"ఓ మునీ! నీవు స్తుతియించు నున్నత గుణ
ములు సకలము లొకనికుంట పలు దెఱఁగుల
దుర్లభ; మ్మైన యెంచి తదుత్తమ పురు
షునిఁ దెలిపెదను వినుము శ్రద్ధను గొనియును!

తే.గీ.
ప్రథిత యిక్ష్వాకు వంశానఁ బ్రభవమంది
యఖిల సల్లక్షణములతో నున్నతుఁడయి
షోడశ గుణాత్మకుఁడగు విష్ణుండునయ్యుఁ
గేవలము మానవునిగానె కీర్తి కెక్కె!

తే.గీ.
ఘనుని శ్రీరామచంద్రుని వినుత గుణునిఁ
గౌశికుఁడు వెంటఁ గొంపోవఁగాను వచ్చి,
దశరథుని యాజ్ఞఁ బడసియు, దాశరథిని,
లక్ష్మణుఁ గొనిపోయెను కానలకు వడిగను!

తే.గీ.
యాగమునుఁ గావఁ దాటక నడఁచి, తపసి
వెంటఁ జని, ఱాతి నాతిగ వెలుఁగఁజేసి,
వెడలి మిథిలకుఁ, దా హరువిల్లు విఱువఁ,
గౌశికుని యానతినిఁగొని ఘనముగాను;

కం.
బిట్టుగఁ జేతను విలుఁ జే
పట్టియుఁ గొప్పునకు గొనము వాటముగఁ గొనన్
దట్టించి తిగువ గొనమును
బెట్టును వీడియును విల్లు పెళపెళ విఱిగెన్!

తే.గీ.
దాశరథిచేత శివుని కోదండము విఱు
గుటయు, భూనభోఽంతరములు పటుతరముగఁ
గంపిలఁగ జన ధాత్రీశ గణము భువిని
మూర్ఛిలిరి; సీత జనకుండు మురిసి రపుడు!

ఆ.వె.
విల్లు విఱిగినంత విరు లాకసమునుండి
కుఱియఁ జేసి రపు డమరులు భువిని!
దేవదుందుభులును దిశలు మార్మ్రోగంగ
వ్యాప్తి చెందె రాఘవ విజయమ్ము!

కం.
దిగిభము లా నినదమ్మును
దగురీతిగ స్వాగతించె, ధార్మిక సమితుల్
జగముల కిఁక శుభదినములు
నెగడం గల వంచు హర్ష నీరధిఁ దేలన్!

తే.గీ.
జనకజాత్మజ హృదయమ్ము సంతసమునఁ
బొంగిపోవంగఁ గరములఁ బూలమాలఁ
బూని శ్రీరాము కంఠానఁ బొసఁగ వేసి,
తనదు హృదయేశునిగఁ జేసికొనియె వేగ!

తే.గీ.
జనకుఁ డది గని హర్షించి సాదరమున
దశరథుని సతీ పరివార తండయుతుని
గాను రప్పించి, నగరమ్ము ఘనముగా న
లంకృతము సేసియు వెలుఁగు లందఁజేసె!

తే.గీ.
తమ్ముఁడైన కుశధ్వజు తనయలకును
సీతతోఁ బాటు పెండ్లిండ్లు సేయనెంచి,
నాఁడె జనకుండు వర్తమానమ్ము నంపె
లగనములఁ జూచి, సాంకాస్య నగరమునకు!

కం.
దశరథుఁడు సతుల తోడను
యశమందఁగఁ దనయుల నట హర్షమెసంగన్
దిశలు వెలుఁగ జనక సుతలఁ
గుశలముగా నిడఁగఁ బెండ్లి కొమరులఁ జేసెన్!

తే.గీ.
రామచంద్రుండు దశరథ ప్రభుని యాన
సర్వలక్షణ సముపేత జానకమ్మ
కరము గ్రహియించె మేనఁ బుల్కలు జనింప,
గేస్తునుండి హవిస్సును గీలివోలె!

తే.గీ.
లక్ష్మణుండూర్మిళా కరగ్రహణమంద;
మాండవీశ్రుత కీర్తుల మంత్రవిధిని
భరతశత్రుఘ్ను లపుడు వివాహమైరి
పుడమి నమరులు గురియింపఁ బూలవాన!

తే.గీ.
పంక్తిరథుఁ డంతఁ బెండ్లి సంబరము కడపి,
బంధుమిత్రులు సేవకుల్ పరిజనులును
గొమరులును గ్రొత్త కోడండ్రు కూడిరాఁగఁ
జేరినాఁ డయోధ్యకుఁ దాను క్షేమమెసఁగ!

స్వస్తి

ఓం శ్రీ సీతారామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః

గురువారం, మార్చి 26, 2020

ఉగ్రవాదము - మానవత్వము

anti terrorism hd images కోసం చిత్ర ఫలితం

తే.గీ.
బాధలకు మూలమౌ యుగ్రవాదముఁ గొని,
పంతమున మిత్రతను వీడి, శాంత్యహింస
లనిటు బుగ్గిపాల్జేసి, తలంకకుండ,
యిద్దె ధర్మంబటంచును నెంచ నగునె?

తే.గీ.
భూమిలోపలి పిడుగు లుప్పొంగి నటులు;
దిక్కటాహము లక్కట పిక్కటిల్ల;
బాంబు విస్ఫోటనముఁ జెందఁ, బ్రజలఁ జంపు
నుగ్రవాదమ్ము మెప్పును నొందదెపుడు!

ఉ.
కోరి యమాయక ప్రజల కొంపల గోడులఁ గూల్చి, పేల్చి, హిం
సా రణ నీతిఁ దాల్చి, మనసా వచసా గరళమ్ముఁ జిమ్మి, హుం
కారము సేయు త్రాఁచుల వికార పిశాచులఁ బట్టి శీఘ్రమే
కోఱలఁ బీఁకివేయవలెఁ; గూర్మినిఁ బెంచవలెన్ ధరిత్రిలోన్!

ఉ.
జానెడు పొట్టకోసమయి సాటిజనాళిని మట్టువెట్టు నా
మానవ మాంసభక్షకుఁడు మైత్రికి దూరుఁడు; ముందు ముందు త
న్మ్లానిత హీన కృత్యమున మ్రగ్గుచుఁ దానె, తదీయ చేతనో
ద్యానపుఁ గాఱుచిచ్చునకు నాహుతి యౌనయ దగ్ధజీవియై!

ఉ.
నా యను దిక్కులేని మరణమ్మునుఁ బొందిన మానవాళి న
న్యాయపు మృత్యువాత కెరయౌనటుఁ జేసిన మానవాధముం
డాయువుపోయు శక్తి కసహాయుఁడునయ్యు స్వకీయ చేష్టచే
నాయువు తీయుహక్కు నెటు లందును? నద్దియె పాపకృత్యమౌ!

సీ.
బుద్ధదేవుఁడు సదా బోధించెఁ బ్రేమతో
        శాంతిఁ గరుణ నహింసా ప్రవృత్తి;
నొక చెంపఁ గొట్ట, వేఱొక చెంపఁ జూపఁగాఁ
        దగునని క్రీస్తు సత్యమ్ము నుడివె;
సత్యాగ్రహమ్ముతో సాధింపవచ్చుఁ గో
        ర్కెలనని బాపూజి ప్రీతిఁ బల్కెఁ;
జీఁదరించుటకన్న నాదరించుట మిన్న
        యనుచు థెరిసమాత నెనరుఁ జూపెఁ;
గీ.
బరమ హంస పుట్టిన నేలఁ బరమ హింస
కెటులఁ జేతులు వచ్చునో హింసకులకు?
మానవుఁడె మాధవుండను మాటఁ దలఁచి,
కూర్మిఁ జరియించుచో భువి ధర్మమెసఁగు!

తే.గీ.
మంచిఁ బెంచిన, మంచినిఁ బంచిపెట్టుఁ;
జెడునుఁ బోషింప, వానికే చెఱుపొనరును!
మానవత్వమున్ మించిన మతము లేదు;
మమత యేనాఁటికైనను మాసిపోదు!!

స్వస్తి