Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

శనివారం, ఏప్రిల్ 14, 2018

భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్
తేటగీతులు:
భరత రాజ్యాంగ నిర్మాత, పండితుండు,
న్యాయవాది, ముఖ్య దళిత నాయకుండు,
బౌద్ధధర్మోద్ధరణకర్త, బౌద్ధుఁడు, తొలి
న్యాయశాఖాసచివుఁడు, మహామనీషి,
వినుత భీమరావ్ రాంజి యంబేడ్కరుండు!

తండ్రి క్రమశిక్షణము నిడ, ధర్మములను,
భరత రామాయణమ్ముల బాల్యమందె
చదివి, జ్ఞానసంపాదనఁ జాలఁగఁ గొని,
తాను విద్వాంసులందు విద్వాంసుఁడాయె!

బాల్యమున, నంటరానట్టివాఁడని తన
తోడి విద్యార్థు లందఱు కోడిగించి,
నీరు త్రాగకుండఁగ వేగ నెట్టివేయ,
నెంతయో పరాభవమంది చింతఁబూనె!

దళితుఁ డన్నట్టివారల దర్పమణచ,
నున్నతపువిద్య నేర్చియు నున్నతుఁడయి,
వారి చేతనే గౌరవింపంగఁబడియు,
మన్ననల నందవలెనని మదినిఁ దలఁచె!

కృషి వహించి యున్నతవిద్యఁ బ్రియముతోడ
నేరిచియు బరోడారాజ నియమితమగు
వేతనముతోడఁ బట్టమ్ము నాతఁడు గొని,
యా బరోడా స్థితాప్త నియామమందె!

నాఁటి కులతత్త్వవాదులందంగఁజేయు
బాధలను గని, తప్తుఁడై, బ్రాహ్మణాది
యగ్రకులజులకన్నను నధికమైన
ధర్మశాస్త్రోక్త సంభూతిఁ దనిసె నతఁడు!

భరత జాతీయ కాంగ్రెసుఁ బఱఁగఁ జేరి,
గాంధి సరసనఁ జేరియు, ఘనతనంద
నా సమాజ సముద్ధరణమ్ముఁ జేయ
నడుము కట్టి ముందుకు సాగె నప్పుడతఁడు!

భరత రాజ్యాంగ నిర్మాతృ వాహకుఁడయి
గొప్ప రాజ్యాంగ మిచ్చియు, గురుతరమగు
స్థానమంది వెలింగెను సన్నుతుఁడయి;
యతని కంజలింతును నేఁడు హర్షమునను!

స్వస్తి


బుధవారం, ఏప్రిల్ 11, 2018

మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే

సంబంధిత చిత్రం

తేటగీతులు:
కులము పేరిట తరతరమ్ములుగ నన్ని
రకములైన యణచివేతలకు గురైన
బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల కాత్మ
సుస్థిరత్వమ్ము నొసఁగిన సుజనుఁడతఁడు!

వారి హక్కుల కొఱకును పోరు సలిపి,
సాధికారత్వ కల్పన సాధనకయి
కృషి యొనర్చిన మాన్యుండు శ్రీ మహాత్మ
జ్యోతిరావ్ పూలె మహనీయ సుచరితుండు!

విధిగ సామాజికపుఁ దత్త్వవేత్తయయ్యు,
సంఘసేవకుం, డుద్యమచాలకుఁడయి,
తన్మహారాష్ట్ర వాసియై తపనతోడ
కుల వివక్ష నెదిర్చిన గుణయుతుండు!

మనుజులందఱును సమాన మానవులయి,
కులవివక్షనుఁ జూపుట ఘోరమైన
తప్పిదమ్ముగాఁ దలఁచియు, ధర్మముగను
బ్రాహ్మణాధిపత్యమ్మిట వలదనియనె!

"సంఘమం దర్ధ సద్భాగ సహితులైన
మహిళ లభివృద్ధిఁ గొనక, సమాజవృద్ధి
యెటుల జరుగు?" నటంచును నందఱనటఁ
బృచ్ఛసేసియుఁ, బూనె స్త్రీవిద్యకొఱకు!

తనదు పదమూఁడవదగు నేఁట నతనికిని
మాన్య సావిత్రిబాయితో మనువు కాఁగ,
భార్య చదువుతో మొదలిడెఁ బఱఁగఁ దనదు
పరమ సంస్కరణోద్యమ బాధ్యతలను!

బాలికాపాఠశాలను పాదుకొలిపి,
భార్య సావిత్రి సాయాన బాగుగాను
పాఠముల బోధనమ్మునుఁ బఱఁగఁజేసె
నన్నికులముల మతముల యతివలకును!

బాలికల వృద్ధుల కిడి వివాహములను
జేయఁ జిన్నతనమ్మున జీవితమున
భర్త మరణమునను విధవలుగ మాఱు
శప్తలకుఁ బునరుద్వాహ జన్మమిడెను!

శూద్రులకు బ్రాహ్మణులకు విశుద్ధమైన
సమసమాజమ్ము స్థాపింపఁజాలినట్టి
యాశయముతోడ నిరతమ్ము నర్థితోడ
కృషిని సలిపియు విజయుఁడై కీర్తినందె!

గాంధి కన్ననుఁ దా మున్నుగా "మహాత్మ"
బిరుదమునుఁ గొని, వెలుఁగుచుఁ బేదల మఱి
ధనికులనుఁ గులమతముల తారతమ్య
మెద్ది లేకుండ సమముగా నుద్ధరించె!


స్వస్తి