Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

మంగళవారం, మే 10, 2016

బాలల నీతి పద్య కథలు: నాయనా... పులివచ్చె!

ఒక్క యూర రామయ యను బక్క రైతు
తాను వ్యవసాయముం జేసి, తనదు గృహము
నడుపుకొనుచుండు; నతనికి నందుఁ డనెడి
కొమరుఁ, డల్లరి పనులతోఁ బ్రమద మందు! 1


తండ్రి యొకట గొఱ్ఱెల మేపఁ దనయుఁ బనుపఁ,
దండ్రి కున్నట్టి గొఱ్ఱెల తండముఁ గొని,
యా పొలము ప్రక్క మేపుచు, నల్లరి పనిఁ
జేయఁ దొడఁగియు నిట్టులఁ జీరసాఁగె! 2


"నాయనా పులివచ్చెను! నన్నుఁ గావు"
మనుచుఁ బిలువఁ దండ్రియు, నటఁ బనులు సేయు
వార లందఱుఁ బఱుగున వచ్చి చూడఁ,
బులియు లేదాయె నచ్చటి స్థలమునందు! 3


"ఏదిరా పులి?" యనఁగాను "నిహిహి" యంచు
నగుచుఁ "బులి లేదు, గిలి లేదు! నడువుఁ" డనెను!
తండ్రి "మఱియొక్క తఱి నిట్లు తఱచి పిలువ
వలద" టంచుఁ బేర్కొని, తానుఁ బనికిఁ జనెను! 4


కొలఁది సేపైన పిమ్మటఁ గుఱ్ఱఁ డపుడు
మఱల నిట్లు పిల్వఁగ సాఁగెఁ దఱచి తఱచి,
"నాయనా, పులి! పులి!!" యంచు; నదియ వినియుఁ
దండ్రి, పనివాండ్రు బాలునిఁ ద్వరఁగఁ జేరి; 5


"ఏది పులి?" యని యడుగఁగ "నేది లేద"
టంచు నికిలించఁ, దండ్రియు నతనిఁ జూచి,
"యల్లరిం దగఁ జేయంగఁ జెల్ల దిచట!
మఱలఁ బిల్చుచో దండింతు" మనియు వెడలె! 6


పిల్లఁ డానందపడుచును నుల్లమందు,
గొఱ్ఱియల మేపు చుండఁగఁ గొంత వడికిఁ
బులియె నిజముగా వచ్చెను! బుడుతఁ డపుడు
"నాయనా, వచ్చెఁ బులి!" యంచు నఱవఁ దొడఁగె! 7


తండ్రి యా యఱపుల విని, ’తనదు కొడుకె
యల్లఱిం జేయుచుండెన’ టంచుఁ దలఁచి,
రాక యుండెను గాని, ’తాఁ బోక యున్నఁ
దనయుఁ డాపదఁ బడు’ నంచుఁ దలఁప కుండె! 8


పులియు నొక గొఱ్ఱెఁ దన నోటఁ బొదవుకొనియుఁ
జనుచు నుండఁగ, బాలుండు తనదు తండ్రిఁ
బిల్చుచుండిన, వారలు వేగ నటకు
రాక యుండిరి బాలు నల్లరి యదంచు! 9


బాలుఁ డఱపుల నాపక పలవరించఁ,
దండ్రి యాపద శంకించి, తనయు కడకుఁ
జనఁగ, జరుగంగఁ దగనిదియు నట జరిగెఁ;
గాన, బాల లట్టులఁ జేయఁగాఁ దగదయ! 10స్వస్తి


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి