Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

ఆదివారం, మే 15, 2016

బాలల నీతి పద్య కథలు: ఐకమత్యమే మహాబలము...ఒక్క పట్టణ మందుండె  నొక్క శ్రేష్ఠి;
యతఁడు వర్తకమ్మును జేసి,  యమితమైన
ధనము, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు  ఘనముగాను
గడన సేసియు, విభవాన  నడరుచుండె!  1


అతని కొడుకులు నల్వుర  నతి ప్రియమునఁ
బెంచు కతమున, వారలుఁ  బెంకెలు నయి,
చదువు సంధ్యలు లేని యజ్ఞానులు నయి,
యెపుడు నొండొరులునుఁ గలహించుచుంద్రు!  2

అన్నదమ్ముల నడుమ నెయ్యమ్ము లేదు;
వర్తకమ్ము నేర్పునఁ జేయు  ప్రజ్ఞ లేదు;
సోమరులు నయి, వ్యర్థులై,  జూదరు లయి,
కాల మంత వినోదాలఁ  దేలుచుంద్రు!  3

వర్తకున కొక్క దినమున  వ్యాధి సోఁకి,
మంచమునఁ బడి, 'తనయులు  మంచి దారి
మఱలకుండిరే' యనుచును  మనమునందుఁ
దీవ్ర వేదన రగులఁగ,  దీనుఁ డయ్యె!  4

'వార లెట్లైన దారికి  వచ్చునటుల
నెద్దియో యొక మార్గమ్ము  నెంచి, వారి
నిపుడు సన్మార్గమునకునుం  ద్రిప్పవలయు'
ననుచు యోచించి, వారఁ జెంతకునుఁ బిలిచి;  5

"కొడుకులార! నే వ్యాధితోఁ  గొలఁది దినము
లుండి, మరణింతుఁ గాన, నీ  లోపున నొక
నిజముఁ దెల్పెద వినుఁ డిది  నెమ్మి తోడఁ;
బిదప మీరలు నన్ను మెప్పింపుఁ" డనుచు;  6

నల్వురనుఁ గొన్ని కట్టెలు  నటకుఁ గొనియుఁ
దెమ్మనఁగ, వార లట్టులే  తెచ్చి యిడఁగ;
వేరు వేరుగ నొక్కొక్క  బెత్తము నిడి,
విఱువుఁ డనఁగాను, సులువుగ  విఱిచి రపుడు!  7

రెండు రెండు కట్టెల నిడి  త్రెంచుఁ డనఁగఁ;
గొంత శ్రమతోడ విఱిచిరి!  యంత నాల్గు
బెత్తము లొకటఁ జేకొని  విఱువుఁ డనఁగ;
విఱువలేకపోయిరి వారు  బెత్తములను!  8

అపుడు తండ్రి, "చూచితిరె మీ  రంత దీని!
నొక్క కట్టెను విఱిచి, రెండున్నఁ గొలఁది
శ్రమమున విఱిచి, నాల్గుండ  శ్రమము వ్యర్థ
మైనను విఱువ లేకుంటి  రయ్య మీరు!  9

మీర లిట్టులే వేఱుగ  మెలఁగుచుండ,
నెవ్వరైనను మిముఁ గూల్ప  నేర్తు రయ్య!
నల్వు రైకమత్యమ్మున  నడువఁగాను
మిమ్ము నెవ్వరుం గూల్ప లే  రిమ్ముగాను!  10

కాన, నాయనలార! యైక్యమ్ముగాను
మీరు మెలఁగంగ వలయు సుమ్మింక మీద!
దాన ధనధాన్య సమృద్ధి;  దాన యశము,
సౌఖ్య సంతోషములు నబ్బు  సక్రమమున!"  11

అనిన తండ్రి మాటలు వినినంత, వారు
మాట యిచ్చిరి "మే మైకమత్యముగను
నుందు" మంచును! తండ్రియు  నొందెఁ దృప్తి!
నైకమత్యమే యిడును మహాబలమ్ము!!  12


స్వస్తి


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి