Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

శనివారం, జులై 06, 2019

పాపియే సన్మానమును బొందినాఁడు...


శంకరాభరణంలో నేఁటి (06-07-2019) సమస్య:
నయదూరుండగు పాపి యొక్కరుఁడు సన్మానంబుఁ బొందెన్ సభన్

నా పూరణము:

[కౌశికుఁడను బ్రాహ్మణుఁడు దుర్వ్యసనుఁడై, పాపియై, వేశ్యాలోలతచేఁ బొందిన గుష్ఠురోగముచేఁ గుములుచుండియు, మఱొక వేశ్యాగృహమునకుం గొంపొమ్మని యాజ్ఞనిడి, పతివ్రతా మతల్లియైన యాతని భార్యచే నటులనే కొనిపోఁబడుచు, నటవీమార్గమునఁ గల యొక చెట్టుపైఁ దలక్రిందులుగాఁ దపస్సుచేసికొనుచున్న మాండవ్యునకుఁ గాలు తగిలి, సూర్యోదయకాంతి సోఁకి మరణించునటుల శాపముం బొందెను. అపు డా పతివ్రతా శిరోమణి పతిప్రాణములు పోకుండుటకై సూర్యోదయము నాఁపఁగా, తల్లడిల్లిన దేవతలు నలువ సూచనచే ననసూయాదేవిని శరణువేడఁగా, నామె కౌశికునిఁ బునర్జీవితునిఁ జేయునట్లు వరము నిడఁగా, నా పతివ్రత సూర్యోదయముం గావించెను. సూర్యకిరణములు సోఁకి కౌశికుఁడు మరణింపఁగా, ననసూయాదేవి తన పాతివ్రత్య మహిమచే నాతనిం బునర్జీవితుఁ జేయఁగా, నతఁడు భార్యాయుతుఁడై చని, సద్వ్రతుఁడై సర్వుల మెప్పులను వడసిన కథ నిట ననుసంధానించుకొనునది]


భయమున్ భక్తియు లేని కౌశికుఁడు స్త్రీ వ్యామోహియై, కుష్ఠురో
గియునయ్యున్, ఘనమౌనిశాపతపుఁడై, ఖేదార్తుఁడైయుండ; భా
ర్యయె భర్తృవ్రతదీక్షఁ గొన్న మహిమన్ రక్షించియుం దేల్చ; నా
నయదూరుండగు పాపి యొక్కరుఁడు సన్మానంబుఁ బొందెన్ సభన్!


స్వస్తి


శుక్రవారం, జులై 05, 2019

ఈ పూరణము వాణీబ్రహ్మలకును సాధ్యముకాదు!

సంబంధిత చిత్రం

శంకరాభరణంలో నేఁటి (05-07-2019) సమస్య:
పూరణఁ జేయఁగాఁ బలుకుఁబోఁడికి బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే

నా పూరణము:
[రంధ్రయుక్తమైన ఘటమున నీర పూరణము సేయుట వాణీ బ్రహ్మలకుఁ గూడ నసాధ్యమే యనుట]

చేరఁగఁబోయి చక్కనగు చిన్నఘటమ్ములయందు రమ్యమై
తీరుగ నున్న భాండమునుఁ దెచ్చి తధోముఖరంధ్రయుక్త! నే
నీరము నింపఁ జూడఁగను, నిల్వక కాఱుచునుండె! నందులోఁ
బూరణఁ జేయఁగాఁ బలుకుఁబోఁడికి బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే?


స్వస్తిబుధవారం, జులై 03, 2019

పర్వతాలు సముద్రంలో గునగున నడిచాయి...

Image

శంకరాభరణంలో నేఁటి (03-07-2019) సమస్య:
నగములు వార్ధిలో గునగునన్ నడచెన్ గడు సుందరమ్ముగన్

నా పూరణము:
[పూర్వము పర్వతములకు ఱెక్కలుండెడివి. అవి స్వపక్షగర్వమునఁ జెలరేఁగి యాకాశగమనము చేయుచుండఁగాఁ, బ్రాణులకు మిక్కిలి భయము గలుగుచుండెను. అది కనిన యింద్రుఁడు, వాని గర్వము ఖర్వము జేయఁదలఁచి, వాని ఱెక్కలన్నింటిని తన వజ్రాయుధమున ఖండించెను. ఖండితపక్షములైన నగములు సముద్రమునఁ బడి కొట్టుకొనిపోవుచుండుట ప్రస్తుత సందర్భము]

నెగడెడు పక్ష గర్వమున నింగిని రేఁగుచు నేలతాల్పులే
యెగురుచు నుండ, వజ్రి గని, హేయ విహారనగప్రశస్త ప
క్షగణ విఖండితోగ్రకులిశవ్రతుఁడయ్యెను! వేగ గూలి యా
నగములు వార్ధిలో గునగునన్ నడచెన్ గడు సుందరమ్ముగన్!

స్వస్తిమంగళవారం, జులై 02, 2019

నాస్తికుఁడు ఆస్తికుఁడైన విధము...

hd image of a hindu sage కోసం చిత్ర ఫలితం

శంకరాభరణంలో నేఁటి (02-07-2019) సమస్య:
చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో

నా పూరణము:
[చార్వాకదర్శన మను నాస్తికదర్శనకర్తయైన చార్వాకుఁ డొకనాఁడు నా కలలోఁ గనిపించి, యెందులకో తన నాస్తిక దర్శనముపై రోతపుట్టి కాల్చివేసి దుర్వాసునిఁ జేరి వేదముల నభ్యసించి తన దుఃఖము నశించునట్టు లాస్తికుఁడుగా మారి సద్భక్తుఁడై విలసిల్లినాఁడు]

దుర్వారంబగు స్వప్నమందు నొకటన్ దోరంబుగాఁ గంటి నేఁ;
జార్వాకుం డెటొ రోసి, నాస్తికపునౌ సద్దర్శనం బేర్చి, వే
దుర్వాసున్ దరిజేరి, నేర్చె శ్రుతులన్, దుఃఖంబు వోవన్ గటా!
చార్వాకుండను మౌని యాస్తికుఁడుగా సద్భక్తుఁడై యొప్పెఁ బో!!

స్వస్తిసోమవారం, జులై 01, 2019

శివస్తుతిలో విష్ణు నామములు...

సంబంధిత చిత్రం

శంకరాభరణంలో నేఁటి (01-07-2019) దత్తపది:
హరి-మాధవ-కేశవ-అచ్యుత...పదాలను అన్యార్థంలో...శివస్తుతి...నచ్చిన ఛందస్సులో...


శ్రీగళ! శివ! పరీణాహ! రిపువినాశ!
పురహ! రోమాధవ! గిరీశ! భూతనాథ!
వ్యోమకేశ! వర్ధన! శంభు! కామహంత!
లేలిహా! సాచ్యుతశరీర! ఫాలనయన!

స్వస్తి


ఆదివారం, జూన్ 30, 2019

కలువలదొర అలుకతో తమ్మిదొరను మ్రింగాడు...

hd image of Lord Shiva who does penance with Parvati కోసం చిత్ర ఫలితం
శంకరాభరణంలో నేఁటి (30-06-2019) సమస్య:
కలువల సంగడీఁ డెసఁగి కాఁకవెలుంగును మ్రింగె నల్కమై

నా పూరణము:

(శివపార్వతులను సతీపతులఁ జేయుటకై సుమబాణములఁ బ్రయోగించిన మన్మథుని శివుఁడు భస్మ మొనర్చిన సమయానఁ బార్వతి తనకు శివుఁ డెట్టులఁ గనిపించెనో తండ్రి హిమవంతునకుఁ దెలుపు సందర్భము)

"వలిమలచూలి నన్ బడరుఁ బన్నుగ నాలుమగండ్రఁ జేయఁగాఁ
దలఁపులచూలు వేయ నటఁ దా ననతూఁపులఁ, గోడెరౌతు తా
నలుకను నగ్గికంటఁ గనె! నత్తఱి నా కనిపించెఁ దండ్రి! యా
కలువల సంగడీఁ డెసఁగి, కాఁకవెలుంగును మ్రింగె నల్కమై!!"

[వలిమలచూలు=పార్వతి; బడరుఁడు=శివుఁడు; తలఁపులచూలు=మన్మథుఁడు; ననతూఁపులు=పుష్పబాణములు; కోడెరౌతు=శివుఁడు; కలువల సంగడీఁడు=చంద్రుఁడు; కాఁకవెలుంగు=సూర్యుఁడు; అల్కమై=కోపముతో]

స్వస్తి


చంద్రుఁడు కోపమున సూర్యుని మ్రింగినాఁడు...

చిత్రంలోని అంశాలు: 1 వ్యక్తి, నృత్యం


శంకరాభరణంలో నేఁటి (29-06-2019) సమస్య:

కలువల సంగడీఁ డెసఁగి కాఁకవెలుంగును మ్రింగె నల్కమైనా పూరణము(అౘ్చతెనుఁగున):[సముద్రమును దాఁటి లంకఁ బ్రవేశించి, యా రావణుఁ జంపెద ననెడి యుత్సాహమున నెదుటఁ గాంచఁగా, నా సముద్ర మువ్వెత్తున నెగసి పడుచుండెను. దానినిఁ గనిన శ్రీరాముఁ డమితోగ్రుఁ డయ్యెను! అప్పు డా రామచంద్రునిఁ జూడఁగాఁ జల్లనివాఁడైన చంద్రుఁడు కోపమున వేవెలుఁగైన సూర్యుని మ్రింగినాఁడా యనునట్లుండెను...అనుట]చెలఁగియు నీటికుప్ప నిఁకఁ జెంగున దాఁటి, బిరాన బంతిమో
ములదొరఁ ౙంపె దంౘుఁ దన మోమున సంతసమొల్కఁ గాంౘ, నా
తలికె యదొక్కమా ఱొదరి దబ్బున లేవఁగ, వేగ దానిపైఁ
ౙలమునుఁ బూనె నత్తఱిని ౙన్నపుఁగాపరి! యెంచి ౘూడఁ, నా
కలువల సంగడీఁ డెసఁగి కాఁకవెలుంగును మ్రింగె నల్కమై!!(నీటికుప్ప=సముద్రము; బంతిమోములదొర=రావణుఁడు; ఆతలికె=అప్పటికే; ఒదరి=విజృంభించి; ౙన్నపుఁగాపరి=శ్రీరాముఁడు; కలువల సంగడీఁడు=చంద్రుఁడు; కాఁకవెలుంగు=సూర్యుఁడు; అల్కమై=కోపముతో)స్వస్తి
శనివారం, జూన్ 29, 2019

మోసం చేసేవాళ్ళకే పుణ్యం దక్కుతుంది...

చిత్రంలోని అంశాలు: ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు

శంకరాభరణంలో నేఁటి (29-06-2019) సమస్య:
మోసముఁ జేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

నా పూరణము:
[శివవరగర్వమున శివునే భస్మము సేయఁబూనిన భస్మాసురుని, విష్ణువు మోహినీ రూపమునఁ దన యాటపాటలతో మురిపించి, భస్మము చేసి, నుతికెక్కినాఁడు! ఇటుల మోసముతో వరముఁగొనిన ప్రమాదకారినే మోసగించిన విష్ణువు వంటి వారలకే తత్పుణ్యఫలము దక్కును గదా! అనుట]

హాసవిలాసనర్తనల నాటలఁ బాటల ముంచి తేల్చి కా
దే సెలరేఁగు బూదిపొలదిండినిఁ గూల్చి పొగడ్త లందెఁ బ
ద్మాసనుతండ్రి మోహినిగఁ దాలిచి రూపము! మోసగాండ్రనే
మోసముఁ జేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్!!

స్వస్తి

శుక్రవారం, జూన్ 28, 2019

చోరులు హిత దాతలు!


శంకరాభరణంలో నేఁటి (28-06-2019) సమస్య:
ప్సిత దాతలై హితము నెంతయొ కూర్తురు చోరు లెప్పుడున్

నా పూరణము:
[చోరులు పరుల విషయమున దుష్టులైనప్పటికిని, స్వీయాభివృద్ధి విషయమున హితైషులై యుందురనుట]

ప్రేప్సలఁ దేలుచున్, బ్రజకు వెక్కసమైన దురంతదుఃఖముల్
వీప్సనుఁ గూర్చుచున్, మదికిఁ బ్రేరణ నిచ్చెడి దుష్టకృత్య ప్రా
రిప్సకులై, సతమ్మమిత రేఫపుఁ జౌర్యపు వృత్తిఁ బూని, యా
త్మేప్సిత దాతలై, హితము నెంతయొ కూర్తురు చోరు లెప్పుడున్!


(ప్రేప్స=ఊహ; వీప్స=ఒకటి వెనుక నొకటి వ్యాపింప నిచ్ఛ; ఆరిప్స=ఆరంభింపవలెననెడి కోరిక; రేఫము=హేయము)


స్వస్తి

గురువారం, జూన్ 27, 2019

కోరికలే ముక్తి కారకములు!శంకరాభరణంలో నేఁటి (27-06-2019) సమస్య:
జీవా కాంక్షలు ముక్తికారకములై జేజేల మెప్పొందెడిన్

నా పూరణము:
[ఒక భక్తుఁడు తన దైవమునకుఁ జేయునట్టి నివేదనము]

"దేవా! నీ పద సేవఁ జేయు నరుతో దీవ్యత్సఖిత్వంబునున్;
నీవై చేసిన భూతజాలములపై నిర్వ్యాజ దాక్షిణ్యమున్;
భావాతీతవిశిష్టభక్తియుతమై వర్తిల్లు త్వత్పాదరా
జీవాకాంక్షలు, ముక్తికారకములై జేజేల మెప్పొందెడిన్!"


స్వస్తి

బుధవారం, జూన్ 26, 2019

అంబను పెండ్లాడిన భీష్ముఁడు!

సంబంధిత చిత్రం

శంకరాభరణంలో నేఁటి (26-06-2019) సమస్య:
అంబను బెండ్లియాడె జను లందఱు మెచ్చఁగ భీష్ముఁ డయ్యెడన్

నా పూరణము:

అంబరకేశుఁ డక్షరున కద్రిజ సేవలు సేయుచుండఁగా,
శంబరసూదనుండు సుమసాయకముం దగ వేసె! నప్డు కో
పంబున బూది సేసి, ఘనబంధపుఁ బేర్మిని సత్ప్రయత్నుఁడై
యంబను బెండ్లియాడె జను లందఱు మెచ్చఁగ భీష్ముఁ డయ్యెడన్!


[అంబ=పార్వతి; భీష్ముఁడు=శివుఁడు]స్వస్తి


మంగళవారం, జూన్ 25, 2019

చెఱసాలే సౌఖ్యకరము!

సంబంధిత చిత్రం

శంకరాభరణంలో నేఁటి (25-06-2019) సమస్య:
కారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్

నా పూరణము:

[మధురానగరానికి వెడలి, తిరిగిరాని శ్రీకృష్ణునికై వేచి వేచి యొక గోపిక విరహంతో పలవరించు సందర్భము]

"రారా నా మొర నాలకించి! యిఁక నన్ రక్షించి, నీ కౌఁగిలిన్
జేరం జేసియు, సౌఖ్యమిమ్ము హరి! నా జీవమ్ము నీవే కదా!
మారా, నా పరమాత్మ వీవె, సుర సమ్మాన్యా! ప్రియాశ్లేష మన్
గారాగారమునందు లభ్యమగు సౌఖ్యం బున్నదే యొండెడన్?"


స్వస్తి


సోమవారం, జూన్ 24, 2019

గుణవంతుఁడగు శిశుపాలునిఁ జంపవచ్చునా?

సంబంధిత చిత్రం

శంకరాభరణంలో నేఁటి (24-06-2019) సమస్య:
వరగుణవంతుఁడైన శిశుపాలునిఁ గృష్ణుఁడు సంపుటొప్పునే

నా పూరణము:

[శ్రీకృష్ణుఁడు శిశుపాల వధ మొనర్చుటను జీర్ణించుకొనలేక కౌరవ దుష్టచతుష్టయమైన దుర్యోధన దుశ్శాసన శకుని కర్ణాదులు తమలో తాము వితర్కించుకొను సందర్భము]

"స్థిరతఁ గురూపి రూపసిగఁ జేసిన మాత్రనఁ దాను రుక్మిణీ
తరుణిని లేవఁదీసికొని ధర్మువు వీడి చనంగ న్యాయమే?
సరవిని నూఱు తప్పులివి చంపెద నంచును దుర్మదంబునన్
వరగుణవంతుఁడైన శిశుపాలునిఁ గృష్ణుఁడు సంపుటొప్పునే?"


స్వస్తి
ఆదివారం, జూన్ 23, 2019

ఆ మగువలకు వెన్నెలలే చీఁకటులైనవి

సంబంధిత చిత్రం

శంకరాభరణంలో నేఁటి (23-06-2019) సమస్య:
ఫుల్ల సరోజ నేత్రలకుఁ బూర్తిగఁ జీఁకటు లయ్యె వెన్నెలల్

నా పూరణము:

[శ్రీకృష్ణు నక్రూరుఁడు మధురానగరికిఁ గొంపోవునప్పుడు, గోపిక లడ్డుపడఁగా, శ్రీకృష్ణుఁడు వారికి నచ్చఁజెప్పి, వెడలఁగాఁ, గృష్ణుఁడు లేని యా గోపికల మనఃస్థితి యెటులున్నదో తెలుపు సందర్భము]

ఉల్లముఁ బ్రాణముం దనువు నుత్తమ పూరుషునందుఁ జేర్చి, తా
మల్లనఁ బోవు స్వీయ హృదయస్థిత కృష్ణుఁ జనంగనీక, తా
మెల్లరు వాని నడ్డఁ, బచరింపుల మాటలఁ జెప్పి పోవు నా
నల్లనివాఁడు లేని వదనమ్ములు నల్లనయయ్యె! నట్లె, యా
ఫుల్ల సరోజ నేత్రలకుఁ బూర్తిగఁ జీఁకటు లయ్యె వెన్నెలల్!!

స్వస్తిశనివారం, జూన్ 22, 2019

కలమును గని కలవరపడిన కవివర్యుఁడుశంకరాభరణంలో నేఁటి (22.06.2019) సమస్య:
కలమును గాంచినంతఁ గలఁగంబడె సత్కవివర్యుఁ డయ్యయో

నా పూరణము:

[కలరవ కూజితములఁ బోలు నాహ్లాదకరమైన చక్కని కైతలను జెప్పి యనేక బహుమానములను గెలుచుకొని మరలివచ్చు నొక కవివర్యుఁ డడవి దారి నడుమ నొక యడవిపంది యెదురురాఁగాఁ గలవరపడిన సందర్భము]

కలరవకూజితాంచితసుగంధరసాలకిసాలఖాదనన్
బెలుౘనయైనరాగరుచిపెంపునుఁ బోలిన కైత సెప్పి తాఁ
బలు బహుమానముల్ గొని నివర్తిలి వౘ్చుౘుఁ గాన నొక్క యే
కలమును గాంచినంతఁ గలఁగంబడె సత్కవివర్యుఁ డయ్యయో!

(ఏకలము=అడవిపంది)

స్వస్తి


శుక్రవారం, జూన్ 21, 2019

శునకమ్మును గని భీతిల్లిన రాక్షసుడు


శంకరాభరణంలో నేఁటి సమస్య:
శునకమ్మున్ గని భీతుఁడై పఱచె రక్షోనాథుఁ డాలమ్మునన్

నా పూరణం:

[త్ర్యంబకుఁడు ధనుర్బాణ కవచములను ధరించి, ఛత్ర కేతన యుత రథారూఢుఁడై, దివ్యసైన్యముతోఁ ద్రిపురాసురులతోడి యుద్ధమునకు వెడలి, హరిని స్మరించి, నారాయణాస్త్రము వేయ, నా రాక్షసేశ్వరుఁ డా శివుని యమ్మును జూచి, భయపడి యుద్ధరంగాన్ని వీడి పాఱిపోయె నను సందర్భము]

ధనురారాముఖుఁడై నిచోళకుఁడునై తత్స్యందనారూఢుఁడై
చన యుద్ధంబున దివ్యసైన్యయుతుఁడై సచ్ఛత్ర సత్కేతుఁడై
యనలాక్షుండు హరిన్ స్మరించి యటఁ దా నస్త్రమ్ము వేయంగ, నీ
శున కమ్మున్ గని, భీతుఁడై పఱచె రక్షోనాథుఁ డాలమ్మునన్!

[ధనుః+ఆరాముఖుఁడు+ఐ=ధనుర్బాణములు కలవాఁడై; నిచోళకుఁడునై=కవచమును కలవాఁడై; ఈశునకు + అమ్మున్ + కని = శివునకు అమ్ముగా ఒనర్పఁబడిన నారాయణాస్త్రాన్ని జూచి;]

స్వస్తిగురువారం, జూన్ 20, 2019

స్తనములు నాల్గు గల్గిన సుందరి...


a lady with pearles in neck image hd కోసం చిత్ర ఫలితం

శంకరాభరణంలో నేఁటి (20.06.2019) సమస్య: 
స్తనములు నాల్గు గల్గు నొక చాననుఁ గాంచితి నయ్య మిత్రమా 

నా పూరణము: 

[ఒకఁడు తన మిత్రునితో నొక సుందరినిఁ జూచితినని వచించిన సందర్భము] 

"ఘనతర నాట్యభంగిమము కమ్రవిలాస సువర్ణహాస వ 
ర్తనము స్వరూపమో వినుత రమ్య విశిష్ట ప్రహృష్ట దీప్త మా 
మనమున సంతసమ్ము విసుమానము కన్నులఁ గంఠమందు గో 
స్తనములు నాల్గు గల్గు నొక చాననుఁ గాంచితి నయ్య మిత్రమా!

(గోస్తనము=నలువది పేటలు గల ముత్యాల హారము

స్వస్తి


ఆదివారం, జూన్ 02, 2019

తెలంగాణ రాష్ట్రావతరణ పంచమ వార్షిక పర్వ దినోత్సవ శుభకామనలు!

సంబంధిత చిత్రం

ఉ.
శ్రీకరులై వెలింగెడి యశేష జనావళి సంతసించుచున్
జేకొనినట్టి సాత్కృత విశిష్టయునౌ తెలఁగాణ రాష్ట్రమే
ప్రాకటమౌచు నీ దినమె రమ్యసుశోభిత నవ్యరాష్ట్రమై
మేకొని యేర్పడెన్, జగతి మెప్పుల నందుచుఁ బొంగిపోవుచున్!

ఉ.
నా తెలఁగాణ స్వేచ్ఛగను నవ్వుచు హాయిగ వెల్గునంచు, నీ
నేతలు వీరులుం బ్రజలు నిత్యసుశోభలఁ దేలునట్లు, నేఁ 
డీ తెలఁగాణ రాష్ట్ర మది యెప్పటి నుండియొ వేచియుండ, నౌఁ
గాత మటంచు వచ్చెఁ దెలఁగాణము! స్వప్నము సత్యమాయెఁగా!

సీ.
అఱువది యేఁడుల యాంధ్రాధిపత్యమ్ము
        నంతమ్ముఁ జేయంగఁ బంతమూని,
తెలఁగాణు లందఱ నిల నొక్క త్రాఁటి పైఁ
        కినిఁ దెచ్చి బలమిచ్చి ఘనత నూని,
నీరముల్ భూములు నిధులును గొలువులు
        వనరులం దోచిన పగిదిఁ దెలిపి,
తీవ్రమౌ పలుకులఁ "దెలఁగాణ వచ్చుడో
        కేసియార్ చచ్చుడో" కృత ప్రతిజ్ఞుఁ
గీ.
డైన "కేసియార్ వ్రతదీక్ష", యాంధ్ర పాల
కులకుఁ బ్రక్కలో బల్లెమై, కునుకు నిడక,
చోద్యముగఁ దెలంగాణ రాష్ట్రోద్యమమును
ఢిల్లి కనిపి, సాధించె రాష్ట్రేప్సితమును!

ఉత్సాహము:
"సకల జనుల సమ్మె" చేసి, శాశ్వతముగఁ బ్రజల హృ
త్ప్రకర మందు నిలిచి వెలిఁగి, రాష్ట్ర సాధనమునకై
రకరకమ్ములైన వ్యూహ రచనములనుఁ జేసియున్
బ్రకటిత మ్మొనర్చెఁ బ్రజల రాష్ట్ర కాంక్షఁ గేసియార్!

సీ.
ఒక వంక నమరె సదుద్యమ స్ఫూర్తికై
        తెలఁగాణ జనభేరి దివ్య కృతము;
నొక చెంత నలరెఁ జెల్వొప్పఁగాఁ దెలఁగాణ
        సాగరహార సంజనిత వ్రతము;
నొక చోట మించె సముత్సుక తెలఁగాణ
        జనుల ధూంధాము చేతన గళములు;
నొకట నుజ్జృంభించె నుత్సాహ యుక్తమౌ
        సభ విరాజిల్లు ప్రసంగ ఫణితి;
గీ.
యంత సమ్మెలు హర్తాళు లమర వీర
కలిత బలిదానములు సముత్కంఠ నిడఁగ,
నీ తెలంగాణ మంతయు నెద రగులఁగఁ,
జెలఁగె నిరశన వ్రతి చంద్రశేఖరుండు!

శా.
ఢిల్లీకిం జని కేసియారె యచటన్ దిక్కుల్ ప్రకంపింప ఱం
పిల్లం జేసె స్వరాష్ట్ర కాంక్ష నినదం; బెల్లన్ సముత్కీర్ణ హృ
త్ఫుల్లాంభోజ సభాంతరాళ మలరన్ బోరాడి, సాధించె సం
సల్లీలన్ దెలఁగాణ రాష్ట్రమును నుత్సాహమ్ము దీపింపఁగన్!

తే.గీ.
సకల జనులిఁక సంతోష సౌఖ్యములను
బొంది, వెలిఁగెడుఁ గావుత పూర్ణముగను!
శాంతి కల్గుతఁ దెలుఁగు రాష్ట్రద్వయమున!
స్వేచ్ఛ యెసఁగుత! యభివృద్ధి వేగ గొనుత!!

తే.గీ.
ఆయురారోగ్యభోగభాగ్యైహికములు
సకలశుభముల నొందియు, సౌమ్యతఁ గొని,
నవ్య రాష్ట్రమ్మునం దెలంగాణ జనులు
శుభము లీప్సితములుఁ బొంది, శోభఁ గనుత!!

స్వస్తి

జై తెలంగాణ! జై జై తెలంగాణ!


శనివారం, ఏప్రిల్ 06, 2019

శ్రీ వికారి నామ యుగాది శుభాకాంక్షలు!

సంబంధిత చిత్రం


💐💐💐💐💐💐💐💐
శ్రీ వికారి నామాంకిత స్థిర యుగాది
సర్వులకు శుభములఁ గూర్చి, శాంతిఁ బంచి,
జీవితములందు వెలుఁగుల సిరుల నిచ్చి,
తీర్చుఁ గావుతఁ గోర్కెల దినదినమ్ము!


సిరులనుఁ బంచి, యెప్పుడును [శ్రీ]కరమౌ సుగుణాళిఁ జేర్చియున్,
విరుల సువర్షముల్ గురిసి, [వి]శ్రుతమౌ పికరాగ మిచ్చియున్,
గరముల దాతృ కృత్య మిడి, [కా]మితముల్ ముదమార నిచ్చి, చే
ర్చి రసిక హృద్యపద్యము ధ[రి]త్రిని, నేఁటి వికారి వెల్గుతన్!

మధురకవి గుండు మధుసూదన్, ఓరుగల్లు
💐💐💐💐💐💐💐💐

గురువారం, మార్చి 21, 2019

హోళీ పర్వదిన విశిష్టత - 2

సంబంధిత చిత్రం

తేటగీతులు:
ఫాల్గునపు మాసమున వచ్చు పౌర్ణమి తిథి
నాఁడు కాముని పున్నమి నామకమున
జరుపు రంగుల పండుగ సకల జనుల
కైకమత్యమ్ము నేర్పుచు ఘనతఁ గనును!

ఇట్టి పండుగ జరుపుట కెన్నొ కథలు
గలవు! వానిలో నొక్కటిఁ గనఁగ నిదియ!
మునుపు శివుఁడు, సతి యెడబాటును సహింప
లేక, హిమవన్నగమ్మున నేకతముగఁ
దపము సేయంగఁ దొడఁగెఁ జిత్తమును నిలిపి!

అదియ కని, హిమవంతుఁడే యా శివునకు
సేవ లొనరింపఁ గూఁతు నుంచినఁ గనుఁగొని,
యింద్రు నాజ్ఞచే మన్మథుం డేయు పూల
బాణములకు హరుండు సంజ్వరమునంది;

తీక్ష్ణముగఁ ద్రినేత్రమ్మునుం దెఱచి చూడ;
భగ్గుమని మండి కాముండు భస్మమాయె!
రతియె ప్రార్థింప, శాంతించి, ప్రాణమునిడి,
"యతనుఁడై వెలుఁగొందు" నం చనిపె నపుడు!

అట్టి కామ దహనము నేఁ డగుట కతన,
జనులు ప్రతివత్సర మ్మిట్టి సంఘటనము
మఱచిపోకుంటకై నేఁడు మన్మథ దహ
నమ్ము సేయుచునుండి రంతటను విధిగ!

కామ దహ నోత్తర దినాన ఘనముగాను
ప్రజలు వివిధ వర్ణమ్ములఁ బఱఁగఁ జల్లు
కొనుచు సంతసమ్మునఁ బండుగును జరుపుచు
సంప్రదాయమ్ము నిలుప నెసంగుచుండ్రి!

ఈ వసంత కాలమ్మున నెట్టి విషపు
జ్వరములును రాక యుంటకై వనమునఁ గల
సహజ వర్ణాల సేకరించంగఁబూని,
యట్టి యౌషధ గుణముచే హాయి నుండ్రు!

నిమ్మ, కుంకుమ, బిల్వ, దానిమ్మ, పసుపు,
కింశుకపుఁ బుష్ప సంచయాంకితులునయ్యు,
సహజ వర్ణాలఁ బ్రకృతిచే జగము మెఱయ
రంగులనుఁ జల్లుకొందురు రమణమీఱ!

ఇట్టి ప్రాకృతికపు రంగు లెన్నియేని
వాడుచో నెట్టి హానియుఁ బడయకుండ,
నౌషధ గుణమ్ముచేత జాడ్యములు తొలఁగి,
ప్రజలు నారోగ్యముగ నుందురయ నిరతము!

అధిక సముపార్జనాపేక్షనంది కొంద
ఱిట రసాయన మిళిత సంస్కృతినిఁ బూని,
వర్ణములఁ గృత్రిమ రసాయ నార్ణవమ్ముఁ
జేసి, ప్రజ రుజగ్రస్థులఁ జేయుచుంట,
మనకు దురదృష్టముగ మారెఁ గనఁగ నిపుడు!

స్వస్తిహోళీ పర్వదిన విశిష్టత - 1

హోళీ శుభాకాంక్షలు కోసం చిత్ర ఫలితం

తేటగీతులు:
ప్రకృతి శోభనుఁ బెంచెడి వర్ణ మిళిత
కుసుమముల వికసనములు కొమ రెసంగ
ఫాల్గునమ్మున దరిఁజేరు పౌర్ణమికిని
వచ్చె వాసంతుఁ డిలకు సద్వర్ణయుతుఁడు!

అట్టి దినమునే హోళిగా నభినుతించి
ప్రజలు నలరంగ నొనరింత్రు! వర్ణములనుఁ
జల్లుకొంద్రు వెదకి వరుసలనుఁ గనియుఁ
బిన్నలునుఁ బెద్దలందఱు వేడ్కమీఱ!!

వైష్ణవము ప్రకారమ్ముగఁ బఱఁగ నిదియ
లచ్చిమగని "రిపు"వని హిరణ్యకశిపుఁ
డనుచు, హరినిఁ దలంచు ప్రహ్లాదు నెన్నొ
వెరవులుగఁ జంపఁగాఁ బూన, హరియె కాచె!!

ఎన్ని విధములఁ జంపఁ బూనినను, కొడుకు
చావకుంటకు విష్ణునే సాకుగఁగొని,
తనదు చెల్లిని హోళికన్ దహన రహిత
వస్త్ర సహితగ రప్పించె వహ్నిదూఁక!

హోళికయె వచ్చి ప్రహ్లాదు నొడిని నుంచి,
యగ్నిమధ్యమ్మునందున నాస్థఁ గూరు
చుండ, విష్ణుండును మహాప్రచండవాయు
వీచికం బంప, వస్త్రమ్ము వెడలెఁ బైఁకి!

అట్టి వస్త్రమ్మె యెగసి ప్రహ్లాదు నొడలుఁ
గ్రమ్మ, నగ్నిలో హోళిక కాలిపోయెఁ!
బిదప నరసింహుఁడై హరి, ద్విషునిఁ జంపి,
బాల ప్రహ్లాదునిం గాచి, వరము లొసఁగె!

నాఁటి దినము రాక్షసబాధ నణఁచినట్టి
దినము కావున దాని ప్రతిష్ఠ నెఱిఁగి,
హోళి పండుగ జరుపుచునుండి కాష్ఠ
ములనుఁ బేర్చియు ధహియింత్రు మోదమునను!

దహన కాండకుఁ బిదప సంతసముతోడ
వర్ణములఁ జల్లుకొనుచును వరుస నెఱిఁగి,
హర్షవాక్కుల, క్రీడల నలసి సొలసి
పోవు దనుక నాడుచునుండ్రి భువిని జనులు!

రంగులనుఁ జల్లుకొనఁగఁ బేరందినట్టి
మఱొక కథయుఁ గలదు చూడ! మధురలోనఁ
గృష్ణు వర్ణమ్ము నీలమై కెఱలుచుండఁ
దల్లియౌ యశోదమ్మ తాఁ దలఁచె నిట్లు;

"తెలుపు రాధ, శ్రీకృష్ణుండు నలుపు; వారి
రంగులను భేదముండంగ రా" దటంచు,
సరిగ నీ దినమ్మునె సంతసమునఁ దల్లి
కృష్ణునిన్ రాధను వసంతకేళి కనిపె!

కెరలి రిద్దఱును వసంతకేళియందు,
వర్ణములనొక్క రొకరిపైఁ బఱుప, నప్పు
డిద్దఱకు రూపభేదమ్ము డిందఁ, దల్లి
మురిసె నానందమున, వారు ముద్దులొలుక!

నాఁటి నుండియు రంగులంటంగ జనులు
వర్ణభేదాలు లేకుండ పరఁగ నిట్లు
హోళి పండుగలో వర్ణ మొలుక, చిలుక,
రూప భేదాలు సమసె స్వరూపమందు!

ప్రజలు నందఱుం బర్వంపు భావనమునఁ
గులమతమ్ముల మఱచుటం గోరుకొనఁగ,
మానవులు సర్వులొక్కటే! మనెడు నపుడు
వేఱు వేఱంచుఁ దలఁతురు భిన్నమతులు!!స్వస్తి


సోమవారం, మార్చి 04, 2019

శివస్తుతి! (గర్భకవిత్వము)


శివ hd image కోసం చిత్ర ఫలితం


కంద, మధ్యాక్కర, తేటగీతి, ద్రుతవిలంబితవృత్త గర్భిత చంపకమాలా వృత్తము:
హర! శివ! శంకరా! త్రిపుర హంత! విధిస్తుత! లింగ! ధీర! తత్
స్మరహర! సంయతా! విపుల! శాస్త! కవీశ్వర విశ్వ! గోత్రజా
వర! భవ నాశకా! విపది భంగ! వివేకద! విశ్వపాలకా!
వరద! మృడా! ప్రభో! జప తపః పరిశాంతిత! శార్ఙ్గి! జేత జే!
[శార్ఙ్గి = శృంగ నిర్మిత ధనువును ధరించినవాఁడు=శివుఁడు ]

ఈ చంకపమాల యందు ఇమిడి యున్న పద్యములు:

గర్భిత కందము:
శివ! శంకరా! త్రిపుర హం
త! విధిస్తుత! లింగ! ధీర!తత్ స్మరహర! సం
భవ నాశకా! విపది భం
గ! వివేకద! విశ్వపాలకా! వరద! మృడా!

గర్భిత మధ్యాక్కర:
హర! శివ! శంకరా! త్రిపుర హంత! విధిస్తుత! లింగ!
స్మరహర! సంయతా! విపుల! శాస్త! కవీశ్వర విశ్వ!
వర! భవ నాశకా! విపది భంగ! వివేకద! విశ్వ!
వరద! మృడా! ప్రభో! జప తపః పరిశాంతిత! శార్ఙ్గి!

గర్భిత తేటగీతి:
త్రిపురహంత! విధిస్తుత! లింగ! ధీర!
విపుల! శాస్త! కవీశ్వర విశ్వ! గోత్ర!
విపది భంగ! వివేకద! విశ్వపాల!
జప తపః పరిశాంతిత! శార్ఙ్గి! జేత!

గర్భిత ద్రుతవిలంబిత వృత్తము:
త్రిపురహంత! విధిస్తుత! లింగ! ధీ!
విపుల! శాస్త! కవీశ్వర విశ్వ! గో
విపది భంగ! వివేకద! విశ్వపా!
జప తపః పరిశాంతిత! శార్ఙ్గి! జే!


-:శుభం భూయాత్:-


శివరాత్రి పర్వదిన - పరమేశ్వర స్తుతి


సంబంధిత చిత్రం

ఓం నమః శివాయ!


తేటగీతులు:
శ్రీమహాదేవ! గౌరీశ! శివ! మహేశ!
ప్రణవ రూప! సదానంద! భవ విదూర!
భూత నాథ! సనాతన! బుద్ధ! శుద్ధ!
పార్వతీ వల్లభ! వరద! భర్గ! శంభు!చంద్ర శేఖర! పరమేశ! శాశ్వత! హర!
దీక్షిత! త్రిణయన! దివ్య! దివిజ వంద్య!
కామిత ఫలద! కామేశ! కామ నాశ!
దుష్ట శిక్షక! శ్రితపక్ష! శిష్ట రక్ష!దక్షజా వర! దీక్షిత! దక్ష హంత!
త్రిపుర హంత! పరాత్పర! త్రిభువన నుత!
మౌని సంభావ్య! సుర హిత! మాధవ సఖ!
వేద వేద్య! శుభంకర! విశ్వరూప!శార్ఙ్గ హస్త! సద్గురువర! శర్వ! సాంబ!
త్ర్యక్ష! మృత్యుంజయ! దిగంబర! సుర సేవ్య!
సింధురాస్య షడాస్యాధిసేవిత పద!
పూర్ణ! నటరాజ! శంకర! బుధ్న! రుద్ర!నాగభూషణ! భూరి! పినాకపాణి!
తాండవ విలోల! దేవేశ! దహన నయన!
పాపనాశక! శాస్త! తాపత్రయఘ్న!
దక్షిణామూర్తి! సాంఖ్య! నృత్యప్రియ! భవ!నీలకంఠ! భస్మాంగ! త్రిశూలధారి!
వ్యోమకేశ! ఋతధ్వజ! యోగివంద్య!
శైలకార్ముక! లయకారి! శక్రవినుత!
నందివాహన! హింస్ర! పినాకపాణి!రుద్ర! జగదేక భద్ర! విరూప నయన!
జలధి తూణీర! హీర! శ్మశాన వేశ్మ!
దక్షయజ్ఞ విధ్వంసక! త్ర్యంగట! భగ!
ధూర్జటి! హిరణ్యరేతస! ద్రుహిణ! సోమ!వామదేవ! స్వయంభూత! ఫాలనేత్ర!
విషమ నేత్ర! విశ్వాత్మక! విశ్వనాథ!
మంగళప్రద! భీషణ! మందర మణి!
శేష కటక! గంగాధర! చేకితాన!మృగధర! క్ష్వేళగళ! సర్గ! మృడ! కపర్ది!
మేరు ధామ! వృషాకపి! మేరు ధన్వ!
కృత్తివాస! కాలాంతక! లింగమూర్తి!
ప్రమథనాథ! పింగళ! హీర! శమన వైరి!మలహర! భువనేశ! కరిచర్మాంబరధర!
ధ్రువ! జటాజూటధర! కపాలి! విధు! సూక్ష్మ!
మేచకగ్రీవ! వృషపర్వ! మృత్యునాశ!
దేవదేవ! మహానట! తే నమోఽస్తు!ఓం నమః శివాయ!


ఆదివారం, జనవరి 27, 2019

సమస్య: గద్వాలప్రభవాగ్ని కాల్చెఁ గద లంకా పట్టణంబున్ వడిన్


11-01-2019 నాఁడు శంకరాభరణంలో శ్రీ కంది శంకరయ్య గారిచ్చిన సమస్యకు నా పూరణము...


సమస్య: గద్వాలప్రభవాగ్ని కాల్చెఁ గద లంకా పట్టణంబున్ వడిన్


సంబంధిత చిత్రం


నా పూరణము:

ఉద్వేగోర్జితరోషబోధితవిగర్వోక్తిన్నిశాటేశుఁడే
"మద్వైరిప్రతిహస్తకుం డితనినిన్ మ్రందింప వాలాగ్రసం
విద్వస్త్రమ్ములఁ గాల్చుఁడో" యనఁ బరిప్రేష్యుల్ దదుక్తింజనన్,
దద్వాతాత్మజుఁడల్గి, యెక్కొలుప, సందహ్యార్పితోచ్ఛక్తరం
గద్వాలప్రభవాగ్ని కాల్చెఁ గద లంకా పట్టణంబున్ వడిన్!


స్వస్తి


శనివారం, జనవరి 26, 2019

అమర వీరుఁడు-అకుంఠిత దేశభక్తుఁడు-భగత్ సింగ్

కవి పండిత మిత్ర పాఠక వీక్షకులందరికీ
గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు కోసం చిత్ర ఫలితం
శా.
వంశమ్మేది, మతమ్మునేది, ఘనసంపద్యోగ్యవిద్యాది మా
నాంశమ్మును విడనాడి, వీరయువకుం, డంతర్విచారుండు, ద్వా
వింశత్యబ్దసుశోభితుండు నెటులీ శ్వేతాభిపాలుండ్రఁ బూ
ర్ణాంశార్తిం బడఁజేసి, తాను వెసఁ బాఱంద్రోలఁగాఁ బూనెనో?

ఆ.వె.
పూవు పుట్టఁగానె పొందును పరిమళం
బనెడి మాట నిజము! భగత సింహుఁ
డింటఁ జిన్ననాఁట నెంతలేసి పనులు
చేసినాఁడొ ప్రజల స్వేచ్ఛ కొఱకు!

తే.గీ.
తాత గధరు విప్లవసంస్థకై తమిఁ గొన,
మేనమామయుఁ జేరంగఁ, దానుఁ జేరి,
తెల్లదొరలును వణకుచుఁ దల్లడిల్ల,
నుల్లసిల్లెను నుల్లమ్ము పల్లవింప!

కం.
కంపితులై శ్వేతముఖులు
తెంపరియౌ మాతులు నురి దీయంగను, రో
దింపక, నుగ్రుండయి కనుఁ
గెంపులు నిప్పుకలు రాల్పఁ గెరలె యముండై!

సీ.
అగ్గింప నెగసిన యగ్నికీలను బోలి
      శుక్లాననులఁ జేసె విక్లబులుగ;
సితవక్త్రులు వణంక సింహనాదముఁ జేసె
      భూనభోంతరములు బొబ్బరిలఁగ;
ధరియించి శస్త్రముల్ ధవళాస్యులకు గర్వ
      భంగమ్ముఁ జేసె విభ్రాంతి సెలఁగ;
పాండురవదనులఁ బాఱిపోవఁగఁ జేసె
      వీరత్వమును జూపి భీతిలంగ;
గీ.
రకరకమ్ముల విలసిల్లి రంగు మీఱి
భగతసింహుని శౌర్యమ్ము వఱలుచుండఁ,
గినుకఁ బూని యాంగ్లేయులు గనలుచుండి
రగ్గిపై వేయ నెగసెడి గుగ్గిల మయి!

ఆ.వె.
భారతీయులపయి ఘోరకృత్యము సల్పి
పగను దీర్చుకొనిరి పాలకు లటు;
లంత భగత సింగుఁ డాగ్రహోదగ్రుఁడై
బాంబు విసరి తుదకుఁ బట్టుబడెను!

కం.
ఉరిశిక్ష వేసినంతనె,
స్థిరమగు నానంద మెలమి ధీరత నిడఁగన్,
వరయుతుఁ డగు నా వీరుఁడు
"భరతాంబకు జే" యటంచుఁ బాసె నసువులన్!

తే.గీ.
అమరుఁడైనట్టి యా వీరు నాత్మలోన
నేఁటి దినమున స్మరియించి, నిశ్చలమగు
దేశభక్తియె మనమున దీప్తు లెసఁగ,
నతనిఁ గొనియాఁడుఁడీ భారతాంబ మ్రోల!

జై హింద్!


మంగళవారం, జనవరి 01, 2019

నిషిద్ధాక్షరి: నవ్యాంగ్ల వత్సర శుభాకాంక్షలు! (శ. ష, స - లు లేకుండా)


మిత్రులందఱకు
నవ్యాంగ్లవత్సర శుభాకాంక్షలు!ఇమ్ముగ భోగభాగ్యములవెన్నియొ యిచ్చుచు జీవనమ్మునన్
నెమ్మినిఁ బెంచుచున్మిగుల నేత్రపుఁ బర్వము లేర్పఱింపఁ దా
నిమ్మెయి వచ్చు నూత్నమగు నేఁడిదె చూడుఁడు రెండువేల పం
దొమ్మిది క్రొత్తకోర్కెలను తొల్తొలిఁ దీర్చఁగ నందకత్తెయై!

స్వస్తి