Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

శనివారం, ఏప్రిల్ 06, 2019

శ్రీ వికారి నామ యుగాది శుభాకాంక్షలు!

సంబంధిత చిత్రం


💐💐💐💐💐💐💐💐
శ్రీ వికారి నామాంకిత స్థిర యుగాది
సర్వులకు శుభములఁ గూర్చి, శాంతిఁ బంచి,
జీవితములందు వెలుఁగుల సిరుల నిచ్చి,
తీర్చుఁ గావుతఁ గోర్కెల దినదినమ్ము!


సిరులనుఁ బంచి, యెప్పుడును [శ్రీ]కరమౌ సుగుణాళిఁ జేర్చియున్,
విరుల సువర్షముల్ గురిసి, [వి]శ్రుతమౌ పికరాగ మిచ్చియున్,
గరముల దాతృ కృత్య మిడి, [కా]మితముల్ ముదమార నిచ్చి, చే
ర్చి రసిక హృద్యపద్యము ధ[రి]త్రిని, నేఁటి వికారి వెల్గుతన్!

మధురకవి గుండు మధుసూదన్, ఓరుగల్లు
💐💐💐💐💐💐💐💐

గురువారం, మార్చి 21, 2019

హోళీ పర్వదిన విశిష్టత - 2

సంబంధిత చిత్రం

తేటగీతులు:
ఫాల్గునపు మాసమున వచ్చు పౌర్ణమి తిథి
నాఁడు కాముని పున్నమి నామకమున
జరుపు రంగుల పండుగ సకల జనుల
కైకమత్యమ్ము నేర్పుచు ఘనతఁ గనును!

ఇట్టి పండుగ జరుపుట కెన్నొ కథలు
గలవు! వానిలో నొక్కటిఁ గనఁగ నిదియ!
మునుపు శివుఁడు, సతి యెడబాటును సహింప
లేక, హిమవన్నగమ్మున నేకతముగఁ
దపము సేయంగఁ దొడఁగెఁ జిత్తమును నిలిపి!

అదియ కని, హిమవంతుఁడే యా శివునకు
సేవ లొనరింపఁ గూఁతు నుంచినఁ గనుఁగొని,
యింద్రు నాజ్ఞచే మన్మథుం డేయు పూల
బాణములకు హరుండు సంజ్వరమునంది;

తీక్ష్ణముగఁ ద్రినేత్రమ్మునుం దెఱచి చూడ;
భగ్గుమని మండి కాముండు భస్మమాయె!
రతియె ప్రార్థింప, శాంతించి, ప్రాణమునిడి,
"యతనుఁడై వెలుఁగొందు" నం చనిపె నపుడు!

అట్టి కామ దహనము నేఁ డగుట కతన,
జనులు ప్రతివత్సర మ్మిట్టి సంఘటనము
మఱచిపోకుంటకై నేఁడు మన్మథ దహ
నమ్ము సేయుచునుండి రంతటను విధిగ!

కామ దహ నోత్తర దినాన ఘనముగాను
ప్రజలు వివిధ వర్ణమ్ములఁ బఱఁగఁ జల్లు
కొనుచు సంతసమ్మునఁ బండుగును జరుపుచు
సంప్రదాయమ్ము నిలుప నెసంగుచుండ్రి!

ఈ వసంత కాలమ్మున నెట్టి విషపు
జ్వరములును రాక యుంటకై వనమునఁ గల
సహజ వర్ణాల సేకరించంగఁబూని,
యట్టి యౌషధ గుణముచే హాయి నుండ్రు!

నిమ్మ, కుంకుమ, బిల్వ, దానిమ్మ, పసుపు,
కింశుకపుఁ బుష్ప సంచయాంకితులునయ్యు,
సహజ వర్ణాలఁ బ్రకృతిచే జగము మెఱయ
రంగులనుఁ జల్లుకొందురు రమణమీఱ!

ఇట్టి ప్రాకృతికపు రంగు లెన్నియేని
వాడుచో నెట్టి హానియుఁ బడయకుండ,
నౌషధ గుణమ్ముచేత జాడ్యములు తొలఁగి,
ప్రజలు నారోగ్యముగ నుందురయ నిరతము!

అధిక సముపార్జనాపేక్షనంది కొంద
ఱిట రసాయన మిళిత సంస్కృతినిఁ బూని,
వర్ణములఁ గృత్రిమ రసాయ నార్ణవమ్ముఁ
జేసి, ప్రజ రుజగ్రస్థులఁ జేయుచుంట,
మనకు దురదృష్టముగ మారెఁ గనఁగ నిపుడు!

స్వస్తిహోళీ పర్వదిన విశిష్టత - 1

హోళీ శుభాకాంక్షలు కోసం చిత్ర ఫలితం

తేటగీతులు:
ప్రకృతి శోభనుఁ బెంచెడి వర్ణ మిళిత
కుసుమముల వికసనములు కొమ రెసంగ
ఫాల్గునమ్మున దరిఁజేరు పౌర్ణమికిని
వచ్చె వాసంతుఁ డిలకు సద్వర్ణయుతుఁడు!

అట్టి దినమునే హోళిగా నభినుతించి
ప్రజలు నలరంగ నొనరింత్రు! వర్ణములనుఁ
జల్లుకొంద్రు వెదకి వరుసలనుఁ గనియుఁ
బిన్నలునుఁ బెద్దలందఱు వేడ్కమీఱ!!

వైష్ణవము ప్రకారమ్ముగఁ బఱఁగ నిదియ
లచ్చిమగని "రిపు"వని హిరణ్యకశిపుఁ
డనుచు, హరినిఁ దలంచు ప్రహ్లాదు నెన్నొ
వెరవులుగఁ జంపఁగాఁ బూన, హరియె కాచె!!

ఎన్ని విధములఁ జంపఁ బూనినను, కొడుకు
చావకుంటకు విష్ణునే సాకుగఁగొని,
తనదు చెల్లిని హోళికన్ దహన రహిత
వస్త్ర సహితగ రప్పించె వహ్నిదూఁక!

హోళికయె వచ్చి ప్రహ్లాదు నొడిని నుంచి,
యగ్నిమధ్యమ్మునందున నాస్థఁ గూరు
చుండ, విష్ణుండును మహాప్రచండవాయు
వీచికం బంప, వస్త్రమ్ము వెడలెఁ బైఁకి!

అట్టి వస్త్రమ్మె యెగసి ప్రహ్లాదు నొడలుఁ
గ్రమ్మ, నగ్నిలో హోళిక కాలిపోయెఁ!
బిదప నరసింహుఁడై హరి, ద్విషునిఁ జంపి,
బాల ప్రహ్లాదునిం గాచి, వరము లొసఁగె!

నాఁటి దినము రాక్షసబాధ నణఁచినట్టి
దినము కావున దాని ప్రతిష్ఠ నెఱిఁగి,
హోళి పండుగ జరుపుచునుండి కాష్ఠ
ములనుఁ బేర్చియు ధహియింత్రు మోదమునను!

దహన కాండకుఁ బిదప సంతసముతోడ
వర్ణములఁ జల్లుకొనుచును వరుస నెఱిఁగి,
హర్షవాక్కుల, క్రీడల నలసి సొలసి
పోవు దనుక నాడుచునుండ్రి భువిని జనులు!

రంగులనుఁ జల్లుకొనఁగఁ బేరందినట్టి
మఱొక కథయుఁ గలదు చూడ! మధురలోనఁ
గృష్ణు వర్ణమ్ము నీలమై కెఱలుచుండఁ
దల్లియౌ యశోదమ్మ తాఁ దలఁచె నిట్లు;

"తెలుపు రాధ, శ్రీకృష్ణుండు నలుపు; వారి
రంగులను భేదముండంగ రా" దటంచు,
సరిగ నీ దినమ్మునె సంతసమునఁ దల్లి
కృష్ణునిన్ రాధను వసంతకేళి కనిపె!

కెరలి రిద్దఱును వసంతకేళియందు,
వర్ణములనొక్క రొకరిపైఁ బఱుప, నప్పు
డిద్దఱకు రూపభేదమ్ము డిందఁ, దల్లి
మురిసె నానందమున, వారు ముద్దులొలుక!

నాఁటి నుండియు రంగులంటంగ జనులు
వర్ణభేదాలు లేకుండ పరఁగ నిట్లు
హోళి పండుగలో వర్ణ మొలుక, చిలుక,
రూప భేదాలు సమసె స్వరూపమందు!

ప్రజలు నందఱుం బర్వంపు భావనమునఁ
గులమతమ్ముల మఱచుటం గోరుకొనఁగ,
మానవులు సర్వులొక్కటే! మనెడు నపుడు
వేఱు వేఱంచుఁ దలఁతురు భిన్నమతులు!!స్వస్తి


సోమవారం, మార్చి 04, 2019

శివస్తుతి! (గర్భకవిత్వము)


శివ hd image కోసం చిత్ర ఫలితం


కంద, మధ్యాక్కర, తేటగీతి, ద్రుతవిలంబితవృత్త గర్భిత చంపకమాలా వృత్తము:
హర! శివ! శంకరా! త్రిపుర హంత! విధిస్తుత! లింగ! ధీర! తత్
స్మరహర! సంయతా! విపుల! శాస్త! కవీశ్వర విశ్వ! గోత్రజా
వర! భవ నాశకా! విపది భంగ! వివేకద! విశ్వపాలకా!
వరద! మృడా! ప్రభో! జప తపః పరిశాంతిత! శార్ఙ్గి! జేత జే!
[శార్ఙ్గి = శృంగ నిర్మిత ధనువును ధరించినవాఁడు=శివుఁడు ]

ఈ చంకపమాల యందు ఇమిడి యున్న పద్యములు:

గర్భిత కందము:
శివ! శంకరా! త్రిపుర హం
త! విధిస్తుత! లింగ! ధీర!తత్ స్మరహర! సం
భవ నాశకా! విపది భం
గ! వివేకద! విశ్వపాలకా! వరద! మృడా!

గర్భిత మధ్యాక్కర:
హర! శివ! శంకరా! త్రిపుర హంత! విధిస్తుత! లింగ!
స్మరహర! సంయతా! విపుల! శాస్త! కవీశ్వర విశ్వ!
వర! భవ నాశకా! విపది భంగ! వివేకద! విశ్వ!
వరద! మృడా! ప్రభో! జప తపః పరిశాంతిత! శార్ఙ్గి!

గర్భిత తేటగీతి:
త్రిపురహంత! విధిస్తుత! లింగ! ధీర!
విపుల! శాస్త! కవీశ్వర విశ్వ! గోత్ర!
విపది భంగ! వివేకద! విశ్వపాల!
జప తపః పరిశాంతిత! శార్ఙ్గి! జేత!

గర్భిత ద్రుతవిలంబిత వృత్తము:
త్రిపురహంత! విధిస్తుత! లింగ! ధీ!
విపుల! శాస్త! కవీశ్వర విశ్వ! గో
విపది భంగ! వివేకద! విశ్వపా!
జప తపః పరిశాంతిత! శార్ఙ్గి! జే!


-:శుభం భూయాత్:-


శివరాత్రి పర్వదిన - పరమేశ్వర స్తుతి


సంబంధిత చిత్రం

ఓం నమః శివాయ!


తేటగీతులు:
శ్రీమహాదేవ! గౌరీశ! శివ! మహేశ!
ప్రణవ రూప! సదానంద! భవ విదూర!
భూత నాథ! సనాతన! బుద్ధ! శుద్ధ!
పార్వతీ వల్లభ! వరద! భర్గ! శంభు!చంద్ర శేఖర! పరమేశ! శాశ్వత! హర!
దీక్షిత! త్రిణయన! దివ్య! దివిజ వంద్య!
కామిత ఫలద! కామేశ! కామ నాశ!
దుష్ట శిక్షక! శ్రితపక్ష! శిష్ట రక్ష!దక్షజా వర! దీక్షిత! దక్ష హంత!
త్రిపుర హంత! పరాత్పర! త్రిభువన నుత!
మౌని సంభావ్య! సుర హిత! మాధవ సఖ!
వేద వేద్య! శుభంకర! విశ్వరూప!శార్ఙ్గ హస్త! సద్గురువర! శర్వ! సాంబ!
త్ర్యక్ష! మృత్యుంజయ! దిగంబర! సుర సేవ్య!
సింధురాస్య షడాస్యాధిసేవిత పద!
పూర్ణ! నటరాజ! శంకర! బుధ్న! రుద్ర!నాగభూషణ! భూరి! పినాకపాణి!
తాండవ విలోల! దేవేశ! దహన నయన!
పాపనాశక! శాస్త! తాపత్రయఘ్న!
దక్షిణామూర్తి! సాంఖ్య! నృత్యప్రియ! భవ!నీలకంఠ! భస్మాంగ! త్రిశూలధారి!
వ్యోమకేశ! ఋతధ్వజ! యోగివంద్య!
శైలకార్ముక! లయకారి! శక్రవినుత!
నందివాహన! హింస్ర! పినాకపాణి!రుద్ర! జగదేక భద్ర! విరూప నయన!
జలధి తూణీర! హీర! శ్మశాన వేశ్మ!
దక్షయజ్ఞ విధ్వంసక! త్ర్యంగట! భగ!
ధూర్జటి! హిరణ్యరేతస! ద్రుహిణ! సోమ!వామదేవ! స్వయంభూత! ఫాలనేత్ర!
విషమ నేత్ర! విశ్వాత్మక! విశ్వనాథ!
మంగళప్రద! భీషణ! మందర మణి!
శేష కటక! గంగాధర! చేకితాన!మృగధర! క్ష్వేళగళ! సర్గ! మృడ! కపర్ది!
మేరు ధామ! వృషాకపి! మేరు ధన్వ!
కృత్తివాస! కాలాంతక! లింగమూర్తి!
ప్రమథనాథ! పింగళ! హీర! శమన వైరి!మలహర! భువనేశ! కరిచర్మాంబరధర!
ధ్రువ! జటాజూటధర! కపాలి! విధు! సూక్ష్మ!
మేచకగ్రీవ! వృషపర్వ! మృత్యునాశ!
దేవదేవ! మహానట! తే నమోఽస్తు!ఓం నమః శివాయ!


ఆదివారం, జనవరి 27, 2019

సమస్య: గద్వాలప్రభవాగ్ని కాల్చెఁ గద లంకా పట్టణంబున్ వడిన్


11-01-2019 నాఁడు శంకరాభరణంలో శ్రీ కంది శంకరయ్య గారిచ్చిన సమస్యకు నా పూరణము...


సమస్య: గద్వాలప్రభవాగ్ని కాల్చెఁ గద లంకా పట్టణంబున్ వడిన్


సంబంధిత చిత్రం


నా పూరణము:

ఉద్వేగోర్జితరోషబోధితవిగర్వోక్తిన్నిశాటేశుఁడే
"మద్వైరిప్రతిహస్తకుం డితనినిన్ మ్రందింప వాలాగ్రసం
విద్వస్త్రమ్ములఁ గాల్చుఁడో" యనఁ బరిప్రేష్యుల్ దదుక్తింజనన్,
దద్వాతాత్మజుఁడల్గి, యెక్కొలుప, సందహ్యార్పితోచ్ఛక్తరం
గద్వాలప్రభవాగ్ని కాల్చెఁ గద లంకా పట్టణంబున్ వడిన్!


స్వస్తి


శనివారం, జనవరి 26, 2019

అమర వీరుఁడు-అకుంఠిత దేశభక్తుఁడు-భగత్ సింగ్

కవి పండిత మిత్ర పాఠక వీక్షకులందరికీ
గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు కోసం చిత్ర ఫలితం
శా.
వంశమ్మేది, మతమ్మునేది, ఘనసంపద్యోగ్యవిద్యాది మా
నాంశమ్మును విడనాడి, వీరయువకుం, డంతర్విచారుండు, ద్వా
వింశత్యబ్దసుశోభితుండు నెటులీ శ్వేతాభిపాలుండ్రఁ బూ
ర్ణాంశార్తిం బడఁజేసి, తాను వెసఁ బాఱంద్రోలఁగాఁ బూనెనో?

ఆ.వె.
పూవు పుట్టఁగానె పొందును పరిమళం
బనెడి మాట నిజము! భగత సింహుఁ
డింటఁ జిన్ననాఁట నెంతలేసి పనులు
చేసినాఁడొ ప్రజల స్వేచ్ఛ కొఱకు!

తే.గీ.
తాత గధరు విప్లవసంస్థకై తమిఁ గొన,
మేనమామయుఁ జేరంగఁ, దానుఁ జేరి,
తెల్లదొరలును వణకుచుఁ దల్లడిల్ల,
నుల్లసిల్లెను నుల్లమ్ము పల్లవింప!

కం.
కంపితులై శ్వేతముఖులు
తెంపరియౌ మాతులు నురి దీయంగను, రో
దింపక, నుగ్రుండయి కనుఁ
గెంపులు నిప్పుకలు రాల్పఁ గెరలె యముండై!

సీ.
అగ్గింప నెగసిన యగ్నికీలను బోలి
      శుక్లాననులఁ జేసె విక్లబులుగ;
సితవక్త్రులు వణంక సింహనాదముఁ జేసె
      భూనభోంతరములు బొబ్బరిలఁగ;
ధరియించి శస్త్రముల్ ధవళాస్యులకు గర్వ
      భంగమ్ముఁ జేసె విభ్రాంతి సెలఁగ;
పాండురవదనులఁ బాఱిపోవఁగఁ జేసె
      వీరత్వమును జూపి భీతిలంగ;
గీ.
రకరకమ్ముల విలసిల్లి రంగు మీఱి
భగతసింహుని శౌర్యమ్ము వఱలుచుండఁ,
గినుకఁ బూని యాంగ్లేయులు గనలుచుండి
రగ్గిపై వేయ నెగసెడి గుగ్గిల మయి!

ఆ.వె.
భారతీయులపయి ఘోరకృత్యము సల్పి
పగను దీర్చుకొనిరి పాలకు లటు;
లంత భగత సింగుఁ డాగ్రహోదగ్రుఁడై
బాంబు విసరి తుదకుఁ బట్టుబడెను!

కం.
ఉరిశిక్ష వేసినంతనె,
స్థిరమగు నానంద మెలమి ధీరత నిడఁగన్,
వరయుతుఁ డగు నా వీరుఁడు
"భరతాంబకు జే" యటంచుఁ బాసె నసువులన్!

తే.గీ.
అమరుఁడైనట్టి యా వీరు నాత్మలోన
నేఁటి దినమున స్మరియించి, నిశ్చలమగు
దేశభక్తియె మనమున దీప్తు లెసఁగ,
నతనిఁ గొనియాఁడుఁడీ భారతాంబ మ్రోల!

జై హింద్!


మంగళవారం, జనవరి 01, 2019

నిషిద్ధాక్షరి: నవ్యాంగ్ల వత్సర శుభాకాంక్షలు! (శ. ష, స - లు లేకుండా)


మిత్రులందఱకు
నవ్యాంగ్లవత్సర శుభాకాంక్షలు!ఇమ్ముగ భోగభాగ్యములవెన్నియొ యిచ్చుచు జీవనమ్మునన్
నెమ్మినిఁ బెంచుచున్మిగుల నేత్రపుఁ బర్వము లేర్పఱింపఁ దా
నిమ్మెయి వచ్చు నూత్నమగు నేఁడిదె చూడుఁడు రెండువేల పం
దొమ్మిది క్రొత్తకోర్కెలను తొల్తొలిఁ దీర్చఁగ నందకత్తెయై!

స్వస్తి


బుధవారం, నవంబర్ 07, 2018

నరకాసుర సంహారము - దీపావళి పర్వదిన పద్యకథ

దీపావళి శుభాకాంక్షలు కోసం చిత్ర ఫలితం


అల హిరణ్యాక్ష సంహార కలన వసుధ
నోమిన హరిసాంగత్యాన భూమి కపుడు
కడుపు పండఁగ నరకునిఁ గనియు నతని
కిడెను ప్రాగ్జ్యోతిషపురము నుడుగరగను!

బాణు స్నేహాన నతఁడు దుర్వర్తనుఁడయి
దుష్కృతమ్ములఁ జేయుచు దుండగమున
మునుల బాధించుచుండెను ఘనుఁడ నంచుఁ
దనను మ్రొక్కంగఁ గోరుచుఁ దఱుముచుండి!

ఒక్కనాఁడు వసిష్ఠుండు మ్రొక్కుటకయి
యరిగెఁ బ్రాగ్జ్యోతిషంపుఁ గామాఖ్య దేవి
మందిరమునకు; నంత భూమాత సూనుఁ
డాలయమ్మును మూసినయంత మౌని;

"ఓరి మదగర్వమున రేఁగి యుర్వియందు
సజ్జనుల పరిభవమున సంతసమునుఁ
బొందుచుంటివి కావునఁ బొందెదవుర
మృతిని త్వజ్జన్మ కర్తయౌ పితరువలన!"

శాపమును విని నరకుండు జడిసి నలువ
కయి తపమ్మొనరించి యా కమలజుని ప్ర
సన్నుఁ గావించి దేవ రాక్షసుల చేత
మరణ మందకుండఁగ ఘన వరముఁ బొందె!

తద్వర జనిత గర్వ విస్తారుఁడయ్యు
దేవతల జయించియును, యతీశ్వరులకు
బాధ లిడి, షోడశ సహస్ర భామినులను
బంధితులఁ జేసి, చెలరేఁగె భయము లేక!

మునులు దేవతల్ హరికిని మొఱలు వెట్టి
నరకుఁ జంపి, బాధలఁ దీర్ప వర మడిగిరి!
సత్వరముగ శ్రీకృష్ణుండు సమరమందు
నరకుఁ జంపంగఁ బూని తా నరుగుచుండ;

అపుడు సాత్రాజితియె తోడ నరుగుఁదెంతు
ననుచు వేడి శ్రీకృష్ణుని ననుసరించి
వెడలె యుద్ధమ్మునకుఁ దాను వీరవనిత
పగిది వీరత్వ మెల్లెడఁ బల్లవింప!

అపుడు వెన్నుండు గరుడుని నాత్మఁ దలఁప,
నెదుట నిలఁబడ, సతితోడ నెక్కి తాను
వెడలి ప్రాగ్జ్యోతిషమునకు వీఁకతోడ,
నరకు రావించె ననిసేయ నచటి కపుడు!

ఆగ్రహోదగ్రుఁడై వాఁ డహంకరించి,
యగ్గిపైగుగ్గిలము వేయ భగ్గుమనెడి
రీతి నేతెంచి మార్కొని కృష్ణునపుడు,
పలువిధమ్ముల బాణాలు వదలి యెగసె !

కృష్ణుఁ డంతట నస్త్రశస్త్రోష్ణ సహిత
యుద్ధవిక్రమోర్జిత సుబలోన్నతుఁడయి
నరకుఁ దాఁకెను సత్య తననుఁ గనంగ
విశ్వమోహన రూపాన విహసితుఁడయి!

కాల్బలములు కరులు తురగములు తేరు
లన్ని ఖండతుండమ్ములు నయ్యె నంత
నరకుఁ డొక సాయకము వేయ నందసుతుని
తలకుఁ దాఁకియు మూర్ఛిల్లె దానవారి!

సత్యభామయె పృథ్వ్యంశ జనిత యగుట
కతనఁ జక్రియే మాయా ప్రకాశకుఁ డయి
మూర్ఛ నటియించె! భర్త సమ్మూర్ఛితుఁడయి
నంత సేదఁదేఱిచి సత్య యనికిఁ బూని!

ఒక్క కంటను హరిని నింకొక్క కంట
వైరిఁ జూచుచు శృంగార వీరములును
స్నేహ రోషాలు ముఖమునఁ జిందులాడ
ధనువు నంది విజృంభించెఁ ద్వరఁగ సత్య!

రోష రోహిత సందీప్త లోచనయయి,
నరకు సరకు సేయక, వేసి శరములెన్నొ,
కలఁత వడఁజేయఁగాఁ బ్రతీకార ముడిగి,
వాఁడె యప్రతిభుండయి వఱలె శిలగ!

అంతఁ జక్రియుఁ జక్రమ్ము హస్తమునను
గొనియు భూసుతుఁ దలఁ దెగఁ గొని నిలువఁగఁ,
గనిన సత్య మూర్ఛిల్ల, భూకాంత పొడమి,
కొమరుఁ జంపిన పతిఁగని, నుడివె నిట్లు;

"స్వజుని దుష్కృతాల్ సైరించి, వాని చరిత
జనులు చెప్పుకొనఁగఁ జిరస్థాయిగాను
నిల్పు మో దేవ!" యన, హరి "నేఁటి నుండి
జనులు "నరక చతుర్దశి" జరుపుకొండ్రు!

వాఁడు ప్రాచీదిశోదయ ప్రభల నాపి,
లోకులను జీఁకటినిఁ ద్రోచి, శోకమిడెను;
గాన, నేఁడు దీపమ్ముల ఘనముగాను
పూన్చి "దీపావళీ పర్వము" జరిపెదరు!

ఇట్లె ప్రతియేఁట లోకులు హితకరముగ
నాశ్వయుజ కృష్ణపక్షంపు టమవస తిథి
దీపము ల్వెలిఁగించి యీ దిశలు వెలుఁగఁ
గాను దీపావళియె వెల్గుఁ గరువుదీఱ!"

అనఁగఁ బృథ్వి యంతర్హిత యగుడు, సత్య
మూర్ఛఁ దేఱియు మగని నెమ్మోముఁ గనుచు,
విజయ కాంతులు ముఖమున వెల్లివిఱియ,
స్వీయ నగరికిఁ జనెఁ గుజద్విషునితోడ!

ఫలశ్రుతి:
"నరక సంహార కథ" వినినం జదివిన
జనుల కెపు డాయురారోగ్య సంపదలును
కీర్తి సౌఖ్యము లొనఁగూడి, క్షేమముగను
జీవితము వెల్గుఁ గావుత శ్రీధరు కృప!

ఓం సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు!


శుక్రవారం, ఆగస్టు 24, 2018

సర్వదేవ కృత శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రము

మిత్రులందఱకు శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రత పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!

సంబంధిత చిత్రం


*తేటగీతులు:*
"క్షమ నొసంగుము భగవతీ! కమల! లక్ష్మి!
శుద్ధ సత్త్వస్వరూపిణీ శోభితాంఘ్రి
కోపపరివర్జితా సృత్వరీ పరాత్ప
రీ క్షమాశీలి తాపహంత్రీ నమోఽస్తు!

సర్వ సాధ్వులలో సాధ్వి, సర్వ రూప
వతులలో రూపవతివి నీవమ్మ! నీవు
లేనిచో జగమంతయుఁ బ్రేత సమమ
గుచును నిష్ఫలమ్మగునమ్మ! కూర్మినిమ్మ!

సకల సంపత్స్వరూపవు, సర్వరూప
వీవె! రాసేశ్వరుల యధిదేవి వీవె!
సకల సతులందు నీ కళ సంక్రమించు!
లేరు నిను మించు దేవత లిజ్జగమున!

నీవె కైలాసమున శివానివిగఁ, బాల
కడలిలో సింధుసుతగ, స్వర్గమ్మునందు
స్వర్గ లక్ష్మిగా, భూతలోపరిని మర్త్య
లక్ష్మిగా వెలుఁగుదువమ్మ! రాఁగదమ్మ!

నీవె వైకుంఠమున లక్ష్మి! వీవె దేవ
దేవి, తులసి, సరస్వతీదేవి, గంగ;
వీవు సావిత్రివే గద విశ్వసృజుని
లోకమునఁ గన, నో తల్లి, నీకు నతులు!

నీవె కృష్ణుని ప్రాణాధిదేవతగను,
ప్రధిత గోలోకమున స్వయం రాధికగను
ధన్యత నిడియు, వెలయ బృందావనమున
బృంద; రాసాన రాసేశ్వరివయితీవె!

నవ్య భాండీరముననుఁ గృష్ణప్రియవయి,
చందన వనానఁ జంద్రవై, చంపకవన
మందు విరజవై, శతశృంగమందు నీవె
సుందరివయి వెల్గితివమ్మ సుకరముగను!

పద్మవనమున నవ పద్మవయ్యు, మాల
తీ వనమ్మున నవ మాలతివయి, కుంద
వనమునం గుందదంతివై తనరి, మిగుల
స్థిరతఁ గేతకీ వనిని సుశీలవైతి!

తగఁ గదంబ వనమునఁ గదంబమాల,
రాజగృహమున ఘన రాజలక్ష్మి, వటులె
ప్రతి గృహమ్మున గృహలక్ష్మి వలెను నిలిచి
పూజలను గొనుచుందువు పుడమిపయిని!

అంబుజాసనాతిచరాబ్ధిజామలేంది
రేశ్వరీ కమలాలయా శ్రీద విష్ణు
వల్లభా రమా మాధవీ వాహినీశ
నందినీ మారజననీ! వినమ్ర నతులు!"

అనుచు దేవతల్, మునులును, మనుజులంత
నమ్రవదనులై భక్తితో నతులు సేసి,
శుభ్రకంఠోష్ఠతాలువుల్ శోభిలంగఁ
బ్రార్థనము సేసి తరియించ్రి రమణమీఱ!

ఇట్టి లక్ష్మీస్తవమ్మును నెవ్వఁ డుదయ
మునను భక్తిఁ బఠించు, నతనికి నెపుడు
ధ్రువముగాఁ బుణ్యములు శుభా లొదవునట్లు
తల్లి లక్ష్మియే కరుణించుఁ దనివితీఱ!

స్వస్తిశనివారం, ఏప్రిల్ 14, 2018

భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్
తేటగీతులు:
భరత రాజ్యాంగ నిర్మాత, పండితుండు,
న్యాయవాది, ముఖ్య దళిత నాయకుండు,
బౌద్ధధర్మోద్ధరణకర్త, బౌద్ధుఁడు, తొలి
న్యాయశాఖాసచివుఁడు, మహామనీషి,
వినుత భీమరావ్ రాంజి యంబేడ్కరుండు!

తండ్రి క్రమశిక్షణము నిడ, ధర్మములను,
భరత రామాయణమ్ముల బాల్యమందె
చదివి, జ్ఞానసంపాదనఁ జాలఁగఁ గొని,
తాను విద్వాంసులందు విద్వాంసుఁడాయె!

బాల్యమున, నంటరానట్టివాఁడని తన
తోడి విద్యార్థు లందఱు కోడిగించి,
నీరు త్రాగకుండఁగ వేగ నెట్టివేయ,
నెంతయో పరాభవమంది చింతఁబూనె!

దళితుఁ డన్నట్టివారల దర్పమణచ,
నున్నతపువిద్య నేర్చియు నున్నతుఁడయి,
వారి చేతనే గౌరవింపంగఁబడియు,
మన్ననల నందవలెనని మదినిఁ దలఁచె!

కృషి వహించి యున్నతవిద్యఁ బ్రియముతోడ
నేరిచియు బరోడారాజ నియమితమగు
వేతనముతోడఁ బట్టమ్ము నాతఁడు గొని,
యా బరోడా స్థితాప్త నియామమందె!

నాఁటి కులతత్త్వవాదులందంగఁజేయు
బాధలను గని, తప్తుఁడై, బ్రాహ్మణాది
యగ్రకులజులకన్నను నధికమైన
ధర్మశాస్త్రోక్త సంభూతిఁ దనిసె నతఁడు!

భరత జాతీయ కాంగ్రెసుఁ బఱఁగఁ జేరి,
గాంధి సరసనఁ జేరియు, ఘనతనంద
నా సమాజ సముద్ధరణమ్ముఁ జేయ
నడుము కట్టి ముందుకు సాగె నప్పుడతఁడు!

భరత రాజ్యాంగ నిర్మాతృ వాహకుఁడయి
గొప్ప రాజ్యాంగ మిచ్చియు, గురుతరమగు
స్థానమంది వెలింగెను సన్నుతుఁడయి;
యతని కంజలింతును నేఁడు హర్షమునను!

స్వస్తి


బుధవారం, ఏప్రిల్ 11, 2018

మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే

సంబంధిత చిత్రం

తేటగీతులు:
కులము పేరిట తరతరమ్ములుగ నన్ని
రకములైన యణచివేతలకు గురైన
బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల కాత్మ
సుస్థిరత్వమ్ము నొసఁగిన సుజనుఁడతఁడు!

వారి హక్కుల కొఱకును పోరు సలిపి,
సాధికారత్వ కల్పన సాధనకయి
కృషి యొనర్చిన మాన్యుండు శ్రీ మహాత్మ
జ్యోతిరావ్ పూలె మహనీయ సుచరితుండు!

విధిగ సామాజికపుఁ దత్త్వవేత్తయయ్యు,
సంఘసేవకుం, డుద్యమచాలకుఁడయి,
తన్మహారాష్ట్ర వాసియై తపనతోడ
కుల వివక్ష నెదిర్చిన గుణయుతుండు!

మనుజులందఱును సమాన మానవులయి,
కులవివక్షనుఁ జూపుట ఘోరమైన
తప్పిదమ్ముగాఁ దలఁచియు, ధర్మముగను
బ్రాహ్మణాధిపత్యమ్మిట వలదనియనె!

"సంఘమం దర్ధ సద్భాగ సహితులైన
మహిళ లభివృద్ధిఁ గొనక, సమాజవృద్ధి
యెటుల జరుగు?" నటంచును నందఱనటఁ
బృచ్ఛసేసియుఁ, బూనె స్త్రీవిద్యకొఱకు!

తనదు పదమూఁడవదగు నేఁట నతనికిని
మాన్య సావిత్రిబాయితో మనువు కాఁగ,
భార్య చదువుతో మొదలిడెఁ బఱఁగఁ దనదు
పరమ సంస్కరణోద్యమ బాధ్యతలను!

బాలికాపాఠశాలను పాదుకొలిపి,
భార్య సావిత్రి సాయాన బాగుగాను
పాఠముల బోధనమ్మునుఁ బఱఁగఁజేసె
నన్నికులముల మతముల యతివలకును!

బాలికల వృద్ధుల కిడి వివాహములను
జేయఁ జిన్నతనమ్మున జీవితమున
భర్త మరణమునను విధవలుగ మాఱు
శప్తలకుఁ బునరుద్వాహ జన్మమిడెను!

శూద్రులకు బ్రాహ్మణులకు విశుద్ధమైన
సమసమాజమ్ము స్థాపింపఁజాలినట్టి
యాశయముతోడ నిరతమ్ము నర్థితోడ
కృషిని సలిపియు విజయుఁడై కీర్తినందె!

గాంధి కన్ననుఁ దా మున్నుగా "మహాత్మ"
బిరుదమునుఁ గొని, వెలుఁగుచుఁ బేదల మఱి
ధనికులనుఁ గులమతముల తారతమ్య
మెద్ది లేకుండ సమముగా నుద్ధరించె!


స్వస్తిఆదివారం, మార్చి 18, 2018

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి సన్మానముసుకవులు, గురజాడ ఫౌండేషన్ (అమెరికా) వారి జాతీయ విశిష్ట సాహిత్య పురస్కార గ్రహీత, సమస్యాపృచ్ఛక చక్రవర్తి, శంకరాభరణం బ్లాగు నిర్వాహకులు,
మాన్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారికి
గౌరవ పురస్సరముగా సమర్పించుకొను

-:సాదర పద్య సుమార్చన:-

ఉ.
శ్రీయుత కంది వంశ వర! శ్రేష్ఠ గుణాన్విత! సత్ప్రకీర్తితా!
శ్రేయద! శిష్ట మండిత! విశేష మహోదయ! శంకరాఖ్య! ప
ద్యాయత శంకరాభరణ యాజ్ఞిక! సత్కవిజాత మార్గద
ర్శీ! యువ ధీ బలా! ప్రకట శిష్య సమర్చిత! పద్య పోషకా! 1

మ.
మహిమోపేతసుశబ్దయుక్తకవితామార్గప్రదౌత్సుక్యతన్,
సహసాశూక్తిఁ గవీంద్ర సంహతి మనశ్శబ్దార్థసంశీతిఁ బ్ర
త్యహముం దీర్చుచు, "శంకరాభరణ" విద్యాహృద్యపద్యాల్ ముహు
ర్ముహురావృత్తిగ వ్యాప్తిఁ జేతు; విదె కొమ్మో శంకరా సత్కృతుల్! 2


సీ.(మాలిక)
శైశవమ్ముననుండి సాహిత్య విద్యలో రాణించి యెదిగిన రత్న మీవు;
బోధకవృత్తి సుభూషణమ్మని యెంచి, తలఁదాల్చి వెలిఁగిన ధన్యుఁ డీవు;
వృత్తిధర్మముఁ దక్క వేఱొక్క ధర్మమ్ము ముందుగాఁ దలఁపని మునివి నీవు;
వారు వీరను భేదభావ మెఱుంగక హితముఁ గల్గించు సౌహృదుఁడ వీవు;
కోప మింతయు లేక, కోమలమ్మగు వాక్కు, చిఱునవ్వు తళుకొత్తు శ్రేష్ఠుఁ డీవు;
శంకరాభరణాఖ్య సాహితీ శీర్షికన్ రస రమ్యముగఁ దీర్చు రసికుఁ డీవు;
శ్రీశుని, వరదుని, శ్రీ వేల్పుఁగొండ నృసింహు శతకము లర్చించి తీవు;
షిరిడీశు, నయ్యపన్ స్థిరమైన భక్తితోఁ గరముఁ గొల్చిన గేయకర్త వీవు;
దేశవిదేశ సుస్థిరతరాంతర్జాల పద్య ప్రచారక ప్రముఖుఁ డీవు;
సహనానఁ గవుల సత్సందేహములఁ దీర్చి, పద్యవిద్యనుఁ బెంచు వరదుఁ డీవు;
ప్రముఖావధాన సంభావ్య సత్సభలందు, వరపృచ్ఛకాళిలోఁ బ్రథముఁ డీవు;
సాహితీ సంస్థల సత్కృతు లనిశమ్ముఁ గొని, వెల్గుచున్న సద్గురుఁడ వీవు;
గీ.
మంచి వీవు! సుగుణ గణ మణివి నీవు! బంధుఁ డీవు! సుధీజన బంధ మీవు!
స్నేహ మీవు! సంపూర్ణ సౌశీల్య మీవు! కవుల కందఱ కాదర్శ కవివి నీవు!! 3

కం.
హృద్యములగు పద్యమ్ముల నాద్యంత సువేద్యముగ, నిరాటంకముగా,
శ్రీద్యుతి చెన్నలరారఁగ, సద్యః ప్రభలొలుక రచన సాఁగింతువయా! 4

తే.గీ.(మాలిక)
పర ధనమును మృత్పిండమ్ము పగిది నెంచి, పర సతీ మణులనుఁ దల్లి వలెఁ దలంచి,
యెపుడు శాంత్యహింసాక్షమాకృపలు, దాన ధర్మ సద్గుణ శౌచ సత్యములు గలిగి,
యొజ్జబంతివై, కవులకే యొజ్జవైన నీకుఁ బరమాత్ముఁ డెంతయు నీవి తోడ
నాయురారోగ్యభోగభాగ్యైహికమ్ము లీప్సితార్థమ్ము లనిశమ్ము నిచ్చుఁ గాక! 5

శుభం భూయాత్

 పత్ర రచన:                                                        పత్ర సమర్పణ:
మధురకవి                             శ్రీ రాజరాజ నరేంద్రాంధ్రభాషా నిలయం
గుండు మధుసూదన్                            హన్మకొండ, వరంగల్లు    
వరంగల్లు